Till innehåll på sidan

Markanvändningen i Sverige (1)

Hektar

 JordbruksmarkSkogsmarkBebyggd
mark
med
tillhörande
mark
Täkter
och
gruv-
områden
Golfbanor
och
skidpistar
Öppen
myr
[4]
Naturligt
gräs
bevuxen
mark
Berg i
dagen
och
övrig
mark
Total
landareal
Vatten[5] 
Länåkermarkbetesmarkproduktiv[2]impro-
duktiv[3]
Stockholms
84 481 11 150 293 000 71 000 87 972 1 455 4 628 3 206 - 95 732 652 624 62 672
Uppsala
167 690 17 646 451 000 43 000 38 827 1 535 1 103 11 480 350 86 575 819 207 41 571
Södermanlands
125 986 17 350 344 000 40 000 34 714 735 1 116 5 506 500 37 699 607 606 94 997
Östergötlands
204 303 42 552 621 000 91 000 50 556 1 091 1 429 8 168 100 34 258 1 054 458 167 918
Jönköpings
89 779 39 446 702 000 38 000 48 812 3 724 1 234 34 716 - 86 027 1 043 739 125 533
Kronobergs
48 656 21 202 647 000 40 000 36 202 2 837 439 28 570 - 17 581 842 488 96 005
Kalmar
123 853 71 387 714 000 68 000 47 720 1 033 968 7 864 5 600 76 127 1 116 551 47 151
Gotlands
86 125 23 409 121 000 35 000 14 958 1 307 429 3 035 2 750 25 392 313 405 3 149
Blekinge
31 269 11 555 170 000 13 000 21 943 318 390 929 4 050 39 680 293 133 10 808
Skåne
448 804 57 208 387 000 20 000 99 973 3 688 4 727 8 942 2 750 63 786 1 096 879 33 319
Hallands
109 912 15 745 296 000 29 000 37 750 952 1 714 15 537 600 35 535 542 744 25 961
Västra Götalands
470 315 62 222 1 280 000 199 000 150 656 4 179 3 985 61 823 200 147 350 2 379 730 498 164
Värmlands
108 030 6 779 1 323 000 157 000 54 557 1 363 1 214 99 013 450 309 1 751 715 427 200
Örebro
105 388 9 037 586 000 53 000 38 473 3 194 787 30 594 100 23 821 850 394 112 932
Västmanlands
102 593 7 116 311 000 45 000 26 271 1 145 803 15 292 450 2 146 511 815 54 061
Dalarnas
61 256 12 835 1 872 000 381 000 65 341 2 366 2 770 312 644 88 200 4 549 2 802 961 219 302
Gävleborgs
67 921 5 798 1 482 000 136 000 51 678 3 086 1 048 63 266 950 187 1 811 934 150 996
Västernorrlands
49 985 2 311 1 674 000 232 000 51 080 2 195 739 128 701 50 14 107 2 155 167 140 539
Jämtlands
41 207 12 968 2 493 000 974 000 51 204 4 643 3 643 576 055 701 000 36 760 4 894 480 480 802
Västerbottens
70 979 2 284 3 114 000 856 000 70 796 6 076 1 248 727 635 552 050 66 145 5 467 214 420 007
Norrbottens
34 924 1 909 3 594 000 2 279 000 70 965 13 726 1 246 1 542 014 1 869 950 317 946 9 725 679 794 843
Hela riket
2 633 457 451 908 22 475 000 5 800 000 1 150 450 60 647 35 659 3 684 990 3 230 100 1 211 712 40 733 923 4 007 930

1 Då delvis olika källor använts för beräkning av arealuppgifter på län respektive kommun kan totalsummorna i läns- respektive kommuntabellen skilja sig åt något.
2 Arealen skogsmark, produktiv bygger på uppgifter om det traditionella ägoslaget produktiv skogsmark i Riksskogstaxeringen.
3 Arealen skogsmark, improduktiv är beräknad som skillnaden mellan arealen skogsmark enligt FAO/skogsvårdslagen och det traditionella ägoslaget produktiv skogsmark i Riksskogstaxeringen.
4 Exklusive torvtäkter
5 Kategorin vatten inkluderar inte havsvatten.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-01-02

Har du frågor om statistiken?

Jerker Moström

Telefon
010-479 40 31
E-post
jerker.mostrom@scb.se

Stefan Svanström

Telefon
010-479 45 58
E-post
stefan.svanstrom@scb.se