Till innehåll på sidan

Skyddad natur 2017:

13 procent av Sveriges landyta är formellt skyddade områden

Statistiknyhet från SCB och Naturvårdsverket 2018-05-23 9.30

13 procent av Sveriges landareal var skyddad enligt någon av de permanenta skyddsformerna vid 2017 års slut. Där ingår nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, biotopskyddsområden och Natura 2000. När naturvårdsavtal inkluderas ökar andelen med 0,4 procentenheter.

Nästan 40 procent av den skyddade naturen utgörs av vatten, varav en övervägande del är hav. Biotopskyddsområden är nästan uteslutande områden på land.

Sammanfattning av skyddad natur 2017-12-31
  Arealer i hektar 
Typ av skyddat områdeAntalTotaltLandHavs-
vatten
Söt-
vatten
Andel skyddad
landareal i procent
 
Miljöbalken, permanent formellt skydd   
Nationalparker
29 741 365 633 159 45 971 62 235 1,6
Naturreservat
4 737 4 729 954 3 888 516 533 159 308 279 9,6
Naturvårdsområden
89 109 761 73 508 26 333 9 921 0,2
Biotopskyddsområden i skog
7 956 28 598 28 535 2 61 0,1
Övrigt biotopskyddsområde
108 280 255 22 3 0,0
Natura 2000
4 532 7 768 946 4 741 356 2 001 943 1 025 646 11,6
Totalt utan överlapp
17 451 8 577 750 5 311 155 2 201 297 1 065 299 13,0
Jordabalken, tidsbestämt formellt skydd   
Naturvårdsavtal
  168 044 166 590 17 1 437 0,4
Alla ovanstående skyddstyper, utan överlapp
  8 730 522 5 462 551 2 201 312 1 066 659 13,4

 

Största nya området i Jämtlands län

Under 2017 skedde den största ökningen av formellt skydd i landområden. De utgjordes till stora delar av nya och utökade naturreservat i Jämtlands och Västerbottens län. Inga utökningar gjordes av Natura 2000.

Det största nya naturreservatet var Skåarnja, beläget i främst Strömsunds kommun, Jämtlands län. Området omfattar nästan 37 000 hektar och täcker 3 procent av kommunens hela yta. Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer, samt att tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

Skåarnja naturreservat i Strömsunds kommun

Klicka för större bild:
Karta över Skåarnja naturrreservat i Strömsunds kommun

Källa: Naturvårdsregistret, bakgrundskarta © Lantmäteriet

Våtmarker och myrar som årets tema

Nästan en fjärdedel av Sveriges landareal består av våtmarker, varav drygt hälften är myrar. Våtmarker och myrar har en stor betydelse för fungerande ekosystem, biologisk mångfald, rening och som vattenresurs. En stor del av landets ursprungliga våtmarker har dock försvunnit genom utdikning och skogsbruk. Därför pågår det flera initiativ för att skydda, restaurera och återskapa våtmarker.

Myrskyddsplan för Sverige redovisar vilka områden som bör prioriteras för skyddsåtgärder. Totalt ingår 682 000 hektar i planen. Av dessa var 65 procent formellt skyddade år 2017. Ytterligare 8 procent utgjordes av markersättningar.

Andel skyddad mark 2017 inom Myrskyddsplanen

Diagram

Formellt skyddade skogsområden

I årets officiella statistik över skyddad natur har avsnittet om skyddad skog utvecklats. Statistiken innehåller som tidigare uppgifter om permanent skyddad skog, vilket utgörs av skog inom nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, biotopskyddsområden och Natura 2000. För naturreservat och naturvårdsområden ingår endast de delar som har föreskrifter mot skogsbruk. Inom Natura 2000 ingår endast delar med utpekade skogshabitat.

Nytt för i år är att statistiken även innehåller skog med naturvårdsavtal och markersättningar. Tillsammans med det permanenta skyddet ger det en mer heltäckande bild av hur stora arealer av Sveriges skogar som ingår i eller kommer att ingå i formellt skyddade områden.

Statistiken innehåller uppgifter om både landets totala skogsmark och den produktiva skogen. Samma område kan omfattas av flera olika skyddstyper. Därför visar statistiken även arealer utan överlapp.

Det permanenta skyddet utgör 4 procent av landets produktiva skogsmark. Det tidsbestämda formella skyddet utgör 0,6 procent och markersättningar för naturreservat ytterligare 1 procent. Andelen formellt skyddad skog är betydligt högre i Sveriges fjällnära region.

Skyddad produktiv skogsmark 2017

Diagram Skyddad produktiv skogsmark 2017

Summerat under perioden 2012-2017 har nästan 94 000 hektar skog, nedan gränsen för fjällnära skog, skyddats med gällande beslut. Det fördelar sig på 87 procent permanent formellt skydd inom miljöbalken och 13 procent tidsbestämt formellt skydd i form av naturvårdsavtal inom jordabalken.

Medelavstånd till skyddad natur

Befolkningens medelavstånd till nationalparker, naturreservat eller naturvårdsområden är 2,8 kilometer. Medelvärdet för hela riket har knappt förändrats under året. Däremot har det skett stora förändringar inom de kommuner och län där den skyddade naturen har utökats.
För invånarna i Hagfors kommun, Värmlands län, har ett nytt naturreservat i anslutning till tätorten Hagfors minskat medelavståndet med mer än 5 kilometer. Detta är den största minskningen i landets kommuner och medelavståndet i Hagfors är nu knappt 4 kilometer. Den kommun som har lägst medelavstånd till skyddad natur är Nacka, i Stockholms län. Där är det genomsnittliga avståndet 600 meter.

Definitioner och förklaringar

I tabellen: Inom skyddsformerna naturreservat, naturvårdsavtal och Natura 2000 ingår även arealer utan föreskrifter och skyddade habitat.

Uppgifterna avser skyddade områden som var gällande (d.v.s. hade vunnit laga kraft) 2017-12-31.

Arealuppgifter är rensade från ytor som överlappar varandra.

Naturvårdsavtal i tabellen inkluderar Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens naturvårdsavtal, vitryggsavtal, samt ekoparker. Av Naturvårdsverkets naturvårdsavtal har 1 744 hektar en kvarvarande löptid på mindre än 15 år. Övriga avtal saknar tillgänglig information om slutdatum. Alla arealer för naturvårdsavtal avser ytor som inte överlappar långsiktigt formellt skydd enligt miljöbalken.

Skogshabitat är ett område som anses lämpligt som livsmiljö för naturtypen skog.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i det Statistiska meddelandet Skyddad natur 2017-12-31.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras under 2019.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB, Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se

Producent

Naturvårdsverket

Adress
106 48 Stockholm

Förfrågningar

Olle Höjer

Telefon
010-698 15 00
E-post
olle.hojer@naturvardsverket.se