Till innehåll på sidan

Skyddad natur 2018:

15 procent av Sveriges land och sötvatten formellt skyddat

Statistiknyhet från SCB och Naturvårdsverket 2019-05-24 9.30

Nära 15 procent av Sveriges land- och sötvattenarealer var formellt skyddade vid utgången av 2018. Den skyddade natur som tillkom under 2018 bestod till nästan 60 procent av skogsmark och låg fjällskog. En dryg femtedel, 22 procent, var hav och 12 procent öppen våtmark.

Det permanenta formella skyddet utgjorde 14,5 procent av Sveriges land- och sötvattenarealer. Den största delen är naturreservat och Natura 2000. Men också nationalparker, naturvårdsområden, biotopskyddsområden och nationalstadsparken ingår. När även inomstatliga överenskommelser och tidsbestämt formellt skydd (naturvårdsavtal) inkluderas, ökar andelen till 14,9 procent.

Sammanfattning av skyddad natur 2018-12-31
  Arealer i hektarAndel skyddad landareal i procent
Typ av skyddat områdeAntalTotaltLandSötvattenHavsvatten 
Miljöbalken, permanent formellt skydd
           
Nationalparker
30 743 235 633 651 63 604 45 981 1,6%
Naturreservat
4 930 4 808 590 3 939 158 309 402 560 030 9,5%
Naturvårdsområden
90 149 161 109 471 13 345 26 345 0,3%
Biotopskyddsområden i skog
8 251 30 392 30 326 64 2 0,1%
Övrigt biotopskyddsområde
114 314 264 4 46 0,0%
Nationalstadsparken
1 2 614 1 806 14 794 0,0%
Natura 2000
4 539 7 794 568 4 748 246 1 042 676 2 003 646 12,9%
Totalt utan överlapp
  8 690 671 5 380 269 1 086 743 2 223 659 14,5%
 
           
Jordabalken, tidsbegränsat formellt skydd
           
Naturvårdsavtal
18 262 170 219 168 759 1 439 21 0,4%
 
           
Inomstatliga överenskommelser
           
Fortifikationsverket
59 32 284 30 851 1 378 56 0,1%
Alla ovanstående skyddstyper, utan överlapp
  8 893 318 5 580 044 1 089 560 2 223 714 14,9%

Nationella marktäckedata (NMD) är ny datakälla

Årets tema i det statistiska meddelandet Skyddad natur är Nationella marktäckedata (NMD) och dess påverkan på statistiken över naturtyper inom skyddad natur. NMD är en ny heltäckande kartering av marken i Sverige. Kartan består av 25 tematiska klasser av naturtyper, plus tilläggsinformation, se Miljödataportalen.

Miljödataportalen

Från och med 2018 års statistik är NMD källa till uppgifter om naturtyper och formellt skyddad skog. Det innebär förändringar i både definitioner och statistiska värden. NMD har i flera fall andra definitioner av naturtyper än tidigare källor för statistiken. NMD ger även ett mer detaljerat underlag för statistiken än tidigare. Det görs därmed en kvalitetshöjning av statistiken.

Mest öppen mark i nationalparker och naturreservat

En tredjedel av landytan inom nationalparker och naturreservat utgörs av övrig öppen mark ovan fjällnära gräns. Den näst vanligaste naturtypen är öppen våtmark, med 14 procent av landytan. Vatten i form av hav och sötvatten utgör nästan 20 procent av den totala ytan i nationalparker och naturreservat.

Drygt hälften av skogsmarken inom nationalparker och naturreservat är produktiv. Det betyder att träden ska ha en viss höjd och täthet eller ha potential att nå det utan särskilda åtgärder. Drygt 90 procent av den produktiva skogen i nationalparker och naturreservat är skyddad av särskilda restriktioner för skogsbruk. Den vanligaste skogstypen i dessa områden är granskog.

Ny skyddad natur består mest av hav

Under de senaste sju åren, sedan 2012, har den nytillkomna skyddade naturen ökat med 1,6 miljoner hektar. Det handlar om skyddad natur inom gällande nationalparker, naturreservat och Natura 2000. De nya arealerna har framför allt bestått av hav. Havsområden står för 87 procent av all ny skyddad natur sedan 2012. De största arealerna tillkom under 2016, då stora havsområden skyddades i Natura 2000-områden.

Ny skyddad natur 2012-2018, per naturtyp

Diagram Ny skyddad natur 2012-2018, per naturtyp

Nya vattenskyddsområden skapades under 2018

Den 31 december 2018 fanns det drygt 1 600 vattenskyddsområden i Sverige, fördelade på 900 000 hektar. De flesta var grundvattentäkter. Under 2018 ökade arealen med mer än 100 000 hektar. Nya områden inrättades i bland annat Östergötlands och Dalarnas län. Utökningar av befintliga vattenskyddsområden gjordes i bland annat Västerbottens län.

Skyddstypen upptar 1,7 procent av hela Sveriges yta. De kommuner som har högst andelar vattenskyddsområden är belägna vid Mälaren och Vättern.

Vattenskyddsområden per kommun, andel av totalareal. 2018-12-31

Diagram Vattenskyddsområden per kommun, andel av totalareal. 2018-12-31

 

Definitioner och förklaringar

Inom skyddsformerna naturreservat, naturvårdsavtal och Natura 2000 ingår även arealer utan föreskrifter och skyddade habitat.

Uppgifterna avser skyddade områden som var gällande (det vill säga hade vunnit laga kraft) den 31 december 2018.

Arealuppgifter är rensade från ytor som överlappar varandra.

Naturvårdsavtal i tabellen inkluderar Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens naturvårdsavtal, vitryggsavtal, samt ekoparker. Flera avtal saknar tillgänglig information om slutdatum. Av Naturvårdsverkets avtal har 128 stycken, omfattande 2 360 hektar, en kvarvarande löptid på mindre än 15 år.

Arealer för naturvårdsavtal avser ytor som inte överlappar permanent formellt skydd enligt miljöbalken.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i det Statistiska meddelandet Skyddad natur 2018.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras under 2020.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB, Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se

Producent

Naturvårdsverket

Adress
106 48 Stockholm

Förfrågningar

Birgitta Olsson

Telefon
010 698 10 00
E-post
birgitta.olsson@naturvardsverket.se