Till innehåll på sidan

Skyddad natur 2019

Sverige överträffar globala mål för skydd av marina miljöer

Statistiknyhet från SCB och Naturvårdsverket 2020-05-27 9.30

Av Sveriges hela land- och sötvattensareal är 15 procent formellt skyddad. Av denna yta är nästan hela, närmare bestämt 97 procent, permanent skyddad enligt miljöbalken. I det permanenta skyddet ingår här nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, biotopskyddsområden, nationalstadsparken och Natura 2000. Av Sveriges havsyta är 12 procent formellt skyddad, varav så gott som hela arealen med permanent skydd via miljöbalken.

Det tidsbestämda skyddet utgörs av naturvårdsavtal mellan markägare och statliga myndigheter och utgör 0,4 procent av Sveriges hela landareal och sötvatten. I det formella skyddet ingår även Naturvårdsverkets avtal med Fortifikationsverket, vilket omfattar 0,1 procent av allt land- och sötvatten i Sverige.

Formellt skyddad natur 2019-12-31
  Land- och sötvattenHavsvatten
Typ av skyddat områdeAntal områdenAreal i hektarAndelAreal i hektarAndel
Miljöbalken, permanent formellt skydd
         
Nationalparker
30 697 257 1,6% 45 981 0 .6%
Naturreservat
5 111 4 286 351 9,6% 563 920 6 .9%
Naturvårdsområden
89 122 122 0,3% 26 344 0 .3%
Biotopskyddsområden i skog
8 332 30 940 0,1% 3 0 .0%
Övrigt biotopskyddsområde
118 290 0,0% 46 0 .0%
Nationalstadsparken
1 1 820 0,0% 794 0 .0%
Natura 2000
4 539 5 790 922 12,9% 2 003 646 9 .1%
Totalt enligt miljöbalken, utan överlapp
18 220 6 498 101 14,5% 2 227 547 11 .9%
 
         
Jordabalken, tidsbegränsat formellt skydd
         
Naturvårdsavtal, med överlapp
18 194 171 193 0,4% 21 0 .0%
 
         
Inomstatliga överenskommelser
         
Fortifikationsverket, med överlapp
56 32 229 0,1% 56 0 .0%
Alla instrument för skydd, utan överlapp
  6 678 589 14,9% 2 227 621 11 .9%

Ny skyddad skogsmark och låg fjällskog

Under 2019 ökade den permanent formellt skyddade arealen med 35 000 hektar, framförallt i form av nya naturreservat. De nya områdena bestod till 56 procent av skogsmark och låg fjällskog. 21 procent utgjordes av öppen våtmark och 12 procent av hav.

Ny skyddad natur 2019 per naturtyp, andelar i procent

Diagram Ny skyddad natur 2019 per naturtyp, andelar i procent

2019 års största nya naturreservat var Skarvsjömyrarna, beläget mellan tätorterna Storuman och Vilhelmina i Västerbottens län. Det omfattar mer än 6 000 hektar totalt och utgörs till 95 procent av landarealer.

Den största ökningen av skyddad landareal per kommun skedde i Älvkarleby kommun, Uppsala län. Ökningen på 1 procentenhet gav kommunen en andel på 4 procent skyddad landareal. Den berodde på bildandet av två nya naturreservat i kommunen, Komossen och Mararna, omfattande knappt 100 hektar vardera.

14 procent marina miljöer är skyddade

Ett av delmålen i det globala ramverket Agenda 2030 handlar om skydd av områden i marina miljöer. Enligt målet ska minst 10 procent av kust- och havsområden vara skyddade, senast till år 2020. Statistiken för 2019 visar att 14 procent av Sveriges totala havsyta, inklusive den ekonomiska zonen, består av skyddade marina miljöer. Enbart inom svenskt territorium utgör skyddet 11 procent av havsytan. Sverige skyddar därmed mer än det globala målet.

Andelen skyddade marina miljöer varierar mellan olika delar av Sverige. I Västerhavet är 32 procent av havsytan skyddad, i Östersjön är det 16 procent och i Bottniska viken 5 procent. Bland länen har Skåne den högsta andelen skyddad havsyta, med 42 procent. I beräkningen per län ingår inte den ekonomiska zonen.

Skydd av marina miljöer avser endast områden där särskilda marina miljöer är utpekade. Det ger en något lägre andel skydd, jämfört med när samtliga skyddstyper ingår i beräkningen.

Skydd av marina miljöer per havsområde, 2019-12-31
Regionalt havsområdeAreal skyddat hav, i hektarAndel av total havsyta
Västerhavet
438 400 32%
Östersjön
1 445 000 16%
Bottniska viken
269 600 5%
Totalt
2 153 000 14%

Hektar är avrundat till jämna hundratal. Summeringar kan därför inte göras.

 

Definitioner och förklaringar

SCB tar i samarbete med Naturvårdsverket fram årlig statistik om skyddad natur. Ett skyddat område är ett geografiskt definierat område som är permanent utpekat, reglerat och förvaltat för att uppnå specifika syften och bevarandemål. I Sverige används skyddade områden som samlingsnamn för skydd inom 7 kap. miljöbalken samt för många av naturvårdsavtalen enligt jordabalken.

Statistiken innehåller uppgifter om skyddad natur enligt miljöbalken, samt uppgifter om skyddade älvar, nationalstadsparken, Natura 2000, fridlysta arter, naturvårdsavtal enligt jordabalken, inomstatliga överenskommelser, samt skogsmark som omfattas av markersättningar.

Uppgifterna avser områden som var gällande (det vill säga hade vunnit laga kraft) 2019-12-31.

Andel skyddad areal har beräknats med hjälp av Sveriges hela areal, så som det redovisas i SCB:s officiella statistik över land- och vattenarealer, se www.scb.se/mi0802, referenstidpunkt 2020-01-01.

Natura 2000 inom Sveriges ekonomiska zon ingår i redovisning av totalareal och havsvatten i hektar. Arealer inom ekonomisk zon ingår inte i redovisning av andelar, eftersom den beräkningen endast omfattar arealer inom Sveriges territorium. Natura 2000 inom ekonomisk zon omfattar cirka 1 261 000 hektar. 

Inom skyddsformerna naturreservat, Natura 2000 och naturvårdsavtal ingår arealer utan restriktioner, till exempel utan föreskrifter mot skogsbruk.

Andelar och arealer kan inte summeras eftersom överlapp mellan skyddstyper förekommer. Om statistiken är rensad från överlappande ytor, är det markerat med texten ”utan överlapp”.

Naturvårdsavtal inkluderar Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens naturvårdsavtal, vitryggsavtal, samt ekoparker. Flera avtal saknar tillgänglig information om slutdatum. Av Naturvårdsverkets avtal har 140 stycken, omfattande 2 330 hektar, en kvarvarande löptid på mindre än 15 år.

Antal områden avseende inomstatliga överenskommelser med Fortifikationsverket, uppgiften hämtad från Överenskommelse om skydd av särskilt värdefulla naturskogsområden, 5. Naturskogar Nv Dnr 310-167-10 No.

I SCB:s statistik över skydd av marina miljöer ingår:

  1. Nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden och övriga biotopskyddsområden i marin miljö, med syften och föreskrifter kopplade till den marina miljön.

  2. Natura 2000-områden med utpekade marina habitat 1110-1180, 1610-1630, 1650 och 8330. 

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i det Statistiska meddelandet Skyddad natur 2019 (pdf).

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras under 2021.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB, Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se

Producent

Naturvårdsverket

Adress
106 48 Stockholm

Förfrågningar

Birgitta Olsson

Telefon
010 698 10 00
E-post
birgitta.olsson@naturvardsverket.se