Till innehåll på sidan

Andel skogsmark med gällande formellt skydd eller enbart markersättning 2021

diagram

diagram

Nationella Marktäckedata (NMD) bas ogeneraliserad version 1.1 har använts för att ta fram total mängd produktiv skogsmark och skogsmark totalt 

Definitioner och förklaringar

Nationella Marktäckedata (NMD) bas ogeneraliserad har använts för att ta fram total mängd produktiv skogsmark och skogsmark totalt. 

Formellt skyddad skogsmark används här som ett samlingsbegrepp för olika skyddstyper, eller instrument för skydd. De bestäms av lagar, förordningar, enskilda beslut eller ingångna avtal. 

Skydd enligt miljöbalken saknar tidsgräns och benämns därför som permanent. Skydd enligt jordabalken utgörs av tidsbestämda avtal mellan myndigheter och markägare. Avtalen har skrivits vid olika tidpunkter och för olika långa tidsperioder. Den återstående tidsperioden för skyddet kan därför variera mycket. 

Naturvårdsverkets avtal med Fortifikationsverket har särskilda villkor och är inte beroende av lagstiftning. Det bildar därför en egen kategori inom det formella skyddet. 

Slutligen finns områden som är på väg att bli gällande formellt skydd. Det är naturreservat och biotopskyddsområden som är beslutade, men vid statistikens referenstidpunkt ännu inte har nått laga kraft. Markersättningar är arealer som är på väg att bli formellt skydd. De ingår egentligen inte i det formella skyddet, men räknas med i statistiken som en egen kategori.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-05-24

Har du frågor om statistiken?

SCB, sektionen för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se

Linus Rispling

Telefon
010-479 45 69
E-post
linus.rispling@scb.se