Till innehåll på sidan

Formellt skyddad natur, sammanfattning

  Totalt   Land och inlandsvatten Hav
Instrument för skydd Areal i hektar Andel Areal i hektar Andel Areal i hektar Andel
Miljöbalken, permanent formellt skydd            
Nationalparker 743 502 1,4% 697 561 1,6% 45 941 0,6%
Naturreservat 5 040 985 9,5% 4 339 466 9,7% 701 520 8,6%
Naturvårdsområden 149 346 0,3% 123 014 0,3% 26 332 0,3%
Biotopskyddsområden i skog 32 713 0,1% 32 710 0,1% 3 0,0%
Övrigt biotopskyddsområde 475 0,0% 328 0,0% 146 0,0%
Nationalstadsparken 2 614 0,0% 1 821 0,0% 794 0,0%
Natura 2000 7 802 894 12,4% 5 797 073 13,0% 2 005 821 9,1%
Totalt enligt miljöbalken, utan överlapp 8 850 626 14,3% 6 544 710 14,6% 2 305 916 12,8%
             
Jordabalken, tidsbegränsat formellt skydd            
Naturvårdsavtal, med överlapp 167 931 0,3% 167 881 0,4% 50 0,0%
             
Inomstatliga överenskommelser            
Fortifikationsverket, med överlapp 32 270 0,1% 32 214 0,1% 56 0,0%
Alla instrument för skydd, utan överlapp 9 029 841 14,7% 6 723 821 15,0% 2 306 019 12,8%

Definitioner och förklaringar

SCB tar i samarbete med Naturvårdsverket fram årlig statistik om skyddad natur. Ett skyddat område är ett geografiskt definierat område som är permanent utpekat, reglerat och förvaltat för att uppnå specifika syften och bevarandemål. I Sverige används skyddade områden som samlingsnamn för skydd inom 7 kap miljöbalken, samt för många av naturvårdsavtalen enligt jordabalken.

Sveriges nationella och officiella statistik över skyddad natur innehåller uppgifter om skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken. Dessutom redovisas skyddade älvar, fridlysta arter, naturvårdsavtal enligt jordabalken, inomstatliga överenskommelser, samt skogsmark som omfattas enbart av markersättningar. Uppgifterna avser områden som var gällande (det vill säga hade vunnit laga kraft) 2021-12-31. Merparten av data är hämtade från Naturvårdsverkets centrala register över skyddade områden, Naturvårdsregistret (NVR) i databasen VIC-Natur, samt databasen över Sveriges Natura 2000-områden.

Förklaringar till tabell Formellt skyddad natur 2021-12-31:

  1. Andel skyddad areal har beräknats med hjälp av Sveriges hela areal, så som det redovisas i SCB:s officiella statistik över land- och vattenarealer, se www.scb.se/mi0802, referenstidpunkt 2022-01-01.
  2. Inom naturreservat, Natura 2000 och naturvårdsavtal ingår arealer utan särskilda restriktioner, till exempel utan föreskrifter mot skogsbruk. Uppgifterna avser områden som var gällande (hade vunnit laga kraft) 2021-12-31.
  3. Andelar och arealer kan inte summeras eftersom överlapp mellan skyddstyper förekommer. Statistik rensad från överlappande ytor är markerad med texten ”utan överlapp”.
  4. Natura 2000 inom Sveriges ekonomiska zon ingår i redovisning av totalareal och havsvatten i hektar. Arealer inom ekonomisk zon ingår inte i redovisning av andelar, eftersom det endast omfattar arealer inom Sveriges territorium. Natura 2000 inom ekonomisk zon omfattar 1,3 miljoner hektar. 
  5. Naturvårdsavtal inkluderar Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens naturvårdsavtal, vitryggsavtal och ekoparker. Flera avtal saknar tillgänglig information om slutdatum. Av Naturvårdsverkets avtal har 85 stycken, omfattande 2 191 hektar, en kvarvarande löptid på mindre än 15 år.
  6. Antal områden inomstatliga överenskommelser med Fortifikationsverket: uppgiften hämtad från Överenskommelse om skydd av särskilt värdefulla naturskogsområden, Nv Dnr 310-167-10 No.
  7. Arealer för naturvårdsavtal av typen ekoparker är under utredning.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-05-24

Har du frågor om statistiken?

SCB, sektionen för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se

Linus Rispling

Telefon
010-479 45 69
E-post
linus.rispling@scb.se