Till innehåll på sidan

Småorter 2020:

Fler män än kvinnor i småorter

Statistiknyhet från SCB 2022-03-31 8.00

Enligt 2020 års uppgifter bor drygt 273 000 personer i en småort, det vill säga i ett bebyggelseområde med 50 till 199 invånare. Det motsvarar knappt 3 procent av Sveriges befolkning. Befolkningen i småorter fördelas på 52 procent män och 48 procent kvinnor.

Av Sveriges 21 län, har Gotland den största andelen boende i småorter. Där bor 9 procent av länets totala befolkning i en småort. Därefter följer Jämtlands län, med 7 procent. Den lägsta andelen boende i småort har Stockholms län, med 1 procent.

Befolkning i småorter, andel i procent per län, 2020-12-31

diagram

Källa: SCB

Växande tätorter ger nya småorter

Jämfört med 2015 års undersökning, har både antal och andel boende i småort minskat. Minskningen beror delvis på justeringar i SCB:s metod för beräkning av statistiken, men kan även bero på faktiska förändringar i bebyggelse och befolkning. Förändringar i småorter är ofta länkade till förändringar i närliggande tätorter. Växande tätorter kan ge upphov till nya småorter, i och med att helt ny bebyggelse uppförs i de expansiva regionerna. Om expansionen sker i etapper kan området bilda en småort i statistiken, för att i byggandets slutskede ha uppnått storleken av en tätort. Ökat byggande kan även leda till att småorter växer ihop med tätorter och därmed upphör som egna områden i statistiken.

I mindre expansiva områden kan en minskande befolkning leda till fler småorter, om en tätorts befolkning minskar till färre än 200 invånare. Om befolkningen minskar ytterligare, till färre än 50 invånare, kan det inte längre klassas som en småort i SCB:s statistik. Befolkningen på platsen räknas då in i kategorin ”utanför tätorter och småorter”.

Störst andel kvinnor i Västmanlands småorter

För första gången publicerar SCB statistik över kön och åldersklasser för befolkningen i småorter. Statistiken finns fördelad på enskilda småorter, samt på län och kommuner.

-         Detaljerad befolkningsstatistik, även för mindre bebyggelseområden, har efterfrågats av våra användare. Det är väldigt roligt att kunna erbjuda det nu, säger Karin Hedeklint, produktansvarig för SCB:s statistik över småorter.  

I Sveriges småorter är befolkningen fördelad på 52 procent män och 48 procent kvinnor. Störst andel kvinnor i småorter har Västmanlands län, med 49 procent. Den lägsta andelen har Norrbottens län, med 47 procent.

Befolkning i småorter efter kön. Andel i procent per län, 2020-12-31

diagram

Källa: SCB

Barn och unga i åldern 0 till 19 år, utgör 23 procent av den totala befolkningen i småorter. Andelen personer i pensionsåldern 65 år och äldre utgör 24 procent av totalen. Det län som har störst andel barn och unga i småorter är Uppsala, med 27 procent. Den lägsta andelen barn och unga i småorter har Kalmar län, med 20 procent.

Befolkning i småorter efter åldersklass. Andel i procent, 2020-12-31

diagram

Källa: SCB

10 procent bor utanför tätorter och småorter

Vid utgången av 2020 bodde 10 procent av Sveriges befolkning utanför tätorter och småorter. Högst andel hade Gotlands län, med 28 procent. Lägst andel hade Stockholms län, med 2 procent.

I två av landets kommuner bodde mer än hälften av befolkningen utanför tätorter och småorter. Det var Bjurholm i Västerbottens län och Ydre i Östergötlands län.

Befolkning utanför tätort och småort, andel i procent per kommun 2020-12-31

bild

Öppna geodata för småorter: Öppna geodata för småorter (scb.se)

SCB:s kartsök för regionala indelningar: SCB Regina Web Map

Definitioner och förklaringar

En statistisk småort ett område med sammanhängande bebyggelse och 50 till 199 folkbokförda invånare. Uppgifter om befolkning hämtas från SCB:s register och kombineras med adressinformation.

I statistiken används begreppet ”statistisk småort”, för att markera att statistiken bygger på en klassificering av småorter, där registerdata och statistik är underlag. SCB:s småorter kan därför skilja sig från hur andra delar av samhället definierar och avgränsar småorter i Sverige.

Publikation

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB, sektionen för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se

Förfrågningar

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se