Till innehåll på sidan

Tätorter 2017:

Fortsatt ökning av befolkning i tätorter

Statistiknyhet från SCB 2018-03-28 9.30

Under 2017 ökade befolkningen i tätorter med nästan 100 000 personer. Det är en svagare ökning jämfört med föregående år, då tätortsbefolkningen ökade med mer än 120 000 personer. De största ökningarna har skett i landets största tätorter, med Stockholm, Göteborg och Malmö i toppen.

Vid utgången av 2017 bodde nästan 8,8 miljoner av Sveriges befolkning i en tätort. Det motsvarade 87 procent av landets befolkning. De nio tätorter som hade en befolkning på minst 100 000 invånare ökade tillsammans med fler än 50 000 personer. De drygt 100 tätorter som hade mellan 10 000 och 50 000 invånare ökade sin sammanlagda befolkning med nästa 40 000 personer, vilket motsvarade en ökning på nästan 2 procent.

Befolkningen minskade i nästan 700 av landets 1 979 tätorter. Störst var minskningen i Karlskoga tätort, följt av Malmbergets båda delar. Den största minskningen skedde bland tätorter i storleksklassen 1 000-10 000 invånare.

Befolkning i tätorter 2016 och 2017, per storleksklass
Storleksklass tätort, utifrån folkmängdAntal tätorter 2017FolkmängdSkillnad i
procent
 20162017Skillnad
Totalt i Sverige
1 979
8 696 023 8 795 471 99 448 1
Minst 100 000 invånare
9
3 174 309 3 224 628 50 319 2
50 000 - 99 999 invånare
13
956 385 968 442 12 057 1
10 000 - 49 999 invånare
104
2 122 800 2 162 045 39 245 2
1 000 - 9 999 invånare
616
1 876 146 1 868 585 ‑7 561 0
Färre än 1 000 invånare
1 237
566 383 571 771 5 388 1

Ökad befolkningstäthet

Statistiken över befolkning i tätorter 2017 har beräknats inom 2015 års avgränsning av tätorter. Statistiken är därmed ett mått på hur befolkningstätheten inom orterna har utvecklats under det senaste året. Där det är en ökningen av folkmängden har det även skett en ökning av tätheten. Den genomsnittliga befolkningstätheten för landets tätorter ökade med 16 personer per kvadratkilometer under perioden 2016-2017. Vid utgången av 2017 var befolkningstätheten i genomsnitt 1 425 personer per kvadratkilometer i tätort. Det kan jämföras med siffran för hela landet, som vid samma tidpunkt var knappt 25 personer per kvadratkilometer.

SCBs definition av tätorter

De tätorter som ingår i statistiken definieras kortfattat som sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare. Bland tätorterna ingår därmed allt från de största städerna till små orter med endast ett par hundra invånare.

Statistiken över 2017 års befolkning i tätorter har beräknats på 2015 års tätortsgränser. Det innebär att statistiken inte omfattar de personer som bor i bebyggelse som har tillkommit strax utanför 2015 års tätortsgränser och som skulle ingå i tätorterna om deras ytmässiga utbredning uppdaterades. Mindre bebyggelsegrupper som år 2015 inte klassificerades som tätorter på grund av för liten folkmängd, men som sedan dess har ökat sin befolkning till 200 invånare eller fler, ingår inte heller i statistiken. Likaså innehåller statistiken tätorter som sedan 2015 har minskat i folkmängd och därmed kan ha färre än 200 invånare.

Nästa gång tätorternas ytmässiga utbredning uppdateras blir år 2019, med referenstidpunkt 2018-12-31. Tills dess görs årliga uppdateringar av befolkningen inom 2015 års tätorter.

Definitioner och förklaringar

De tätorter som ingår i statistiken definieras kortfattat som sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare. Bland tätorterna ingår därmed allt från de största städerna till små orter med endast 200 invånare.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras under 2019. 

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se