Till innehåll på sidan

Tätorter 2018

87 procent av befolkningen bor i tätorter

Statistiknyhet från SCB 2019-03-28 9.30

Preliminära siffror visar att antalet invånare i Sveriges tätorter var nästan 9 miljoner vid utgången av 2018. Det motsvarar 87 procent av landets befolkning. Under 2018 ökade tätortsbefolkningen med nästan 80 000 personer, eller med knappt 1 procent. Under samma period ökade hela Sveriges befolkning med 110 000 personer.

Tätortsbefolkningen ökade mest i landets största tätorter, med Stockholm, Göteborg och Malmö i topp. Delas tätorterna in i klasser utifrån befolkningsstorlek, ser vi att de 9 tätorter som hade minst 100 000 invånare ökade med sammanlagt 44 000 invånare, vilket är mer än hälften av den totala folkökningen i tätorter.

Befolkningen minskade i nästan 900 av landets 1 979 tätorter. Störst var minskningen i den västra delen av Malmberget, följt av Flens tätort.

Befolkning i tätorter 2017 och 2018, per storleksklass
Storleksklass tätort, utifrån folkmängdAntal tätorter 2018FolkmängdSkillnad Skillnad
  20172018antalprocent
Totalt i Sverige
1 979 8 795 471 8 874 166 78 695 0,9%
≥100 000 invånare
9 3 224 628 3 269 000 44 372 1,4%
50 000–99 999 invånare
13 968 442 977 925 9 483 1,0%
10 000–49 999 invånare
104 2 162 045 2 179 332 17 287 0,8%
1 000–9 999 invånare
622 1 874 531 1 881 785 7 254 0,4%
<1 000 invånare
1 231 565 825 566 124 299 0,1%

Ökad befolkningstäthet

Statistiken över tätortsbefolkningen 2018 har beräknats med hjälp av 2015 års avgränsning av statistiska tätorter. Det betyder att tätorternas yta inte har uppdaterats med hänsyn till exempelvis nya byggnader i orternas närområden. Statistiken är därmed ett mått på hur befolkningstätheten inom orterna har förändrats sedan 2015. Där det är en ökning av folkmängden har det även skett en ökning av tätheten inom orten.

Under perioden 2017–2018 ökade befolkningstätheten i tätorter med 13 personer per kvadratkilometer, till 1 437 personer per kvadratkilometer. Det kan jämföras med siffran för hela landet, som vid samma tidpunkt var drygt 25 personer per kvadratkilometer.

Ny tätortsavgränsning i oktober 2019

De tätorter som ingår i statistiken definieras kortfattat som sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare. Bland tätorterna ingår därmed allt från de största städerna till små orter med endast ett par hundra invånare. SCB drar gränserna runt de statistiska tätorterna med hjälp av register över bland annat befolkning och byggnader.

Den preliminära statistiken över tätortsbefolkning 2018 har beräknats med hjälp av 2015 års tätortsavgränsning. Det innebär att statistiken inte omfattar personer i bebyggelse som har tillkommit strax utanför 2015 års tätortsgränser. Småorter som år 2015 inte klassificerades som tätorter, på grund av en för liten folkmängd, men som sedan dess har ökat sin befolkning till 200 invånare eller fler, ingår inte heller i statistiken. Likaså innehåller statistiken tätorter som sedan 2015 har minskat i folkmängd och därmed kan ha färre än 200 invånare.

Den 24 oktober 2019 publiceras den definitiva statistiken över 2018 års befolkning i tätorter, vilken beräknas med hjälp av uppdaterad avgränsning av Sveriges tätorter, med referenstidpunkt 2018-12-31.

Definitioner och förklaringar

De tätorter som ingår i statistiken definieras kortfattat som sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare. Bland tätorterna ingår därmed allt från de största städerna till små orter med endast 200 invånare.

Nästa publiceringstillfälle

2019-10-24 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se