Till innehåll på sidan

Förvärvsarbetande i tätort 2010:

Flest förvärvsarbetande inom vård och omsorg

Statistiknyhet från SCB 2013-11-20 9.30

Ungefär en tredjedel av landets förvärvsarbetande har sin arbetsplats i någon av de fem största tätorterna. Totalt sett finns 86 procent av Sveriges förvärvsarbetande i någon av landets nästan 2 000 tätorter. Av dem finns de flesta inom branschen Vård och omsorg, sociala tjänster.

De befolkningsmässigt fem största tätorterna Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Västerås har alla en stor branschspridning, det vill säga stor variation av branscher på sina arbetsplatser. Där är branscherna Handel, Vård och omsorg samt Företagstjänster stora. Göteborg och Västerås har även en stor andel arbetande inom branschen Tillverkning, medan Uppsala har en hög andel inom området Utbildning.

De tätorter som har lägst branschspridning har alla en liten befolkning. Det är orter som domineras av enstaka arbetsställen, ofta inom branschen Tillverkning och utvinning. Variationen mellan olika orter är dock stor. Tätorter som utgör lokala centralorter har ofta god branschspridning.

Branschspridning i tätorter med minst 100 förvärvsarbetande, 2010

Diagram

Höga värden på y-axeln betyder stor branschspridning. Riket har en stor branschspridning och utgör riktvärde 100 i diagrammet. Låga värden betyder liten variation av branscher i tätorten. X-axeln visar befolkning i tätort, på en logaritmisk skala.

Not: Höga värden på y-axeln ”Branschspridning E” betyder stor branschspridning. Riket har en stor branschspridning och utgör riktvärde 100 i diagrammet. Låga värden betyder liten variation av branscher i tätorten. X-axeln visar befolkning i tätort, på en logaritmisk skala.

Hälften så många förvärvsarbetande som boende i tätort

I genomsnitt har tätorter cirka hälften så många förvärvsarbetande som boende. Små tätorter har i regel en lägre andel förvärvsarbetande, medan större orter har en något högre andel. Nästan 30 av landets tätorter har fler arbetande än boende. De har ofta en liten befolkning, men med många eller stora arbetsställen Ullared, Sundsbruk och Åre är exempel på sådana tätorter.

Låg andel förvärvsarbetande utanför tätort

Av de som har sin arbetsplats utanför tätort finns en knapp tredjedel i arbetsplatsområden med minst 50 förvärvsarbetande. Nästan två tredjedelar finns på mindre arbetsplatser i mer glest bebyggda områden.

Förvärvsarbetande i och utanför tätort, 2010

Diagram

Gotlands län har störst andel arbetande utanför tätort och arbetsplatsområde. Flest förvärvsarbetande i arbetsplatsområden har Norrbottens län. Sundbyberg och Solna är de enda kommunerna som inte har några arbetande utanför tätort eller arbetsplatsområden utanför tätort.

Sigtuna är den kommun som har lägst andel arbetande i tätort. Kommunen har istället den högsta andelen arbetande i arbetsplatsområden utanför tätort, eftersom Arlanda flygplats och flera andra arbetsplatsområden finns där.

Definitioner och förklaringar

En tätort är en koncentration av bebyggelse där antalet invånare är minst 200 och avståndet mellan byggnaderna som mest 200 meter. Antalet fritidshus i tätorten är som mest 50 procent av samtliga byggnader. Tätortsgränsen följer inte kommun- eller länsgränser.

Arbetsplatsområden utanför tätort består av ett eller flera arbetsställen, där avståndet mellan byggnaderna inte överskrider 300 meter och det sammanlagda antalet förvärvsarbetande är minst 50.

Uppgifter från RAMS, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, har använts för att beräkna sysselsättning i tätorter. Registret baseras primärt på arbetsgivarnas kontrolluppgifter samt självdeklarationer från egna företagare.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Miljöekonomi och miljö

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se