Till innehåll på sidan

Tätorter 2010, arealer, befolkning (korrigerad 2011-06-20):

Fortsatt stor ökning av befolkning i tätorter

Statistiknyhet från SCB 2011-06-16 9.30

Befolkningen i Sveriges tätorter ökade med 383 000 personer under perioden 2005 till 2010. Ökningen enbart i Stockholms tätort uppgick till 120 000 personer. Under perioden har befolkningen utanför tätort minskat med 15 200 personer. Med 59 nya tätorter är antalet tätorter i Sverige nu 1 956 stycken.

År 2010 bodde 8 016 000 personer i tätorter, vilket motsvarar 85 procent av hela befolkningen. Tätortsbefolkningen ökade med 383 000 personer mellan 2005 och 2010. Under den aktuella perioden ökade hela landets befolkning med 368 000 personer. Befolkningen i tätort ökade alltså mer än landets totala befolkningsökning genom att befolkningen utanför tätort samtidigt minskade med drygt 15 000 personer. Störst har ökningen varit i Stockholms län, följt av Skåne och Västra Götaland län.

Detta framgår av SCB:s senaste avgränsning av tätorter för år 2010. Tätortsavgränsningar har regelbundet genomförts vart femte år

59 nya tätorter

Under perioden 2005 till 2010 har 59 nya tätorter tillkommit. Det finns nu 1 956 tätorter i Sverige. År 2010 upphörde 29 områden som tätorter på grund av minskad befolkning. 12 tätorter slogs samman med annan tätort och i en tätort är andelen fritidshus för hög för att den skall klassificeras som tätort. Flest nya tätorter har tillkommit i Stockholms län (16 st) och Skåne län (10 st).

85 procent av befolkningen på 1,3 procent av Sveriges yta

Tätorterna upptar 1,3 procent av Sveriges landareal. Befolkningstätheten mätt som invånare per km2 har ökat från 1 446 till 1 491 under perioden. Befolkningstätheten i tätorter är högst i Stockholms län. Där har också den största ökningen av befolkningstäthet i tätort skett, från 2 566 till 2 716 invånare per km2. Lägst befolkningstäthet i tätort har Dalarnas län, med i genomsnitt 719 invånare per km2.

120 000 nya invånare i Stockholms tätort

Den största tätorten är Stockholm, med en befolkning på 1,4 miljoner invånare. Där ökade befolkningen med 120 000 invånare, eller 9,6 procent, under perioden.

Sju tätorter har fler än 100 000 invånare – Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Örebro och Linköping. Där bor sammanlagt 28 procent av Sveriges befolkning. Av samtliga tätorter har 118 stycken fler än 10 000 invånare och 795 stycken färre än 500 invånare.

Folkmängd i de 20 största tätorterna
 FolkmängdFörändring
av folkmängd
Tätort20052010Antal%*
Stockholm
1 252 118 1 372 565 120 447 9,6
Göteborg
510 491 549 839 39 348 7,7
Malmö
258 020 280 415 22 395 8,7
Uppsala
128 409 140 454 12 045 9,4
Västerås
107 005 110 877 3 872 3,6
Örebro
98 237 107 038 8 801 9,0
Linköping
97 428 104 232 6 804 7,0
Helsingborg
91 457 97 122 5 665 6,2
Jönköping
84 423 89 396 4 973 5,9
Norrköping
83 561 87 247 3 686 4,4
Lund
76 188 82 800 6 612 8,7
Umeå
75 643 79 594 3 951 5,2
Gävle
68 700 71 033 2 333 3,4
Borås
63 441 66 273 2 832 4,5
Eskilstuna
60 185 64 679 4 494 7,5
Södertälje
60 279 64 619 4 340 7,2
Karlstad
58 544 61 685 3 141 5,4
Täby
58 593 61 272 2 679 4,6
Växjö
55 600 60 887 5 287 9,5
Halmstad
55 688 58 577 2 889 5,2

[*] Förändringar i procent korrigerade 2011-06-20 Befolkningsförändringar sammanslagna per län visar att tätorterna i Stockholms län har ökat mest, följt av Skåne och Västra Götalands län. Tillsammans står de för 76 procent av alla förändringar i tätortsbefolkningen. Endast i Norrbottens län har tätortsbefolkningen minskat.

Förändring 2005–2010 av befolkning i tätorter per län

Diagram

15 procent av befolkningen bor utanför tätort

År 2010 uppgick befolkningen utanför tätort till 15 procent av landets totala folkmängd. Antalet boende utanför tätort minskade med 15 200 personer eller 1 procent, jämfört med 2005. Den lägsta andelen boende utanför tätort hade Stockholms län, med drygt 4 procent utanför tätort. Högst andel hade Gotlands län, med 42 procent.

I alla län utom fem har befolkningen utanför tätort minskat. Ökningen har skett i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Jönköpings och Hallands län. Störst har ökningen varit i Hallands län, med 2,6 procent.

Folkmängd utanför tätort per län
 FolkmängdFörändring
av folkmängd
Andel av
befolkning
utanför
tätort
 20052010Antal% 
Stockholm
87 161 87 570 409 0% 4%
Uppsala
65 062 65 487 425 1% 20%
Södermanland
47 273 47 740 467 1% 18%
Östergötland
68 035 67 179 ‑856 ‑1% 16%
Jönköping
58 113 58 884 771 1% 18%
Kronoberg
41 376 40 553 ‑823 ‑2% 22%
Kalmar
53 613 52 435 ‑1 178 ‑2% 23%
Gotland
24 389 23 796 ‑593 ‑2% 42%
Blekinge
32 100 31 206 ‑894 ‑3% 20%
Skåne
143 596 141 938 ‑1 658 ‑1% 11%
Halland
60 534 62 082 1 548 3% 21%
Västra Götaland
254 530 253 542 ‑988 0% 16%
Värmland
71 381 69 951 ‑1 430 ‑2% 26%
Örebro
49 144 48 569 ‑575 ‑1% 17%
Västmanland
31 365 31 396 31 0% 12%
Dalarna
56 893 55 610 ‑1 283 ‑2% 20%
Gävleborg
61 541 60 032 ‑1 509 ‑2% 22%
Västernorrland
58 767 56 836 ‑1 931 ‑3% 23%
Jämtland
43 660 42 611 ‑1 049 ‑2% 34%
Västerbotten
60 544 58 163 ‑2 381 ‑4% 22%
Norrbotten
45 892 44 193 ‑1 699 ‑4% 18%
Hela riket
1 414 969 1 399 773 ‑15 196 ‑1% 15%

Definitioner och förklaringar

Definitionen av en tätort är i korthet att den skall bestå av sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och ha minst 200 invånare. Ingen hänsyn tas till kommun- eller länsgränser.

Publikation

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se