Till innehåll på sidan

Tätorter 2018: Befolkning 2019-12-31

Fler invånare i hälften av Sveriges tätorter

Statistiknyhet från SCB 2020-03-24 9.30

Under 2019 ökade befolkningen i mer än hälften av Sveriges drygt 2 000 statistiska tätorter. Samtidigt minskade folkmängden i nästan 900 tätorter. Knappt 50 orter hade en oförändrad folkmängd vid slutet av 2019.

Eftersom SCB inte har justerat de statistiska tätorternas gränser under 2019, innebär en ökning av folkmängden att tätorten får en ökad täthet, uttryckt som antal invånare per kvadratkilometer. I slutet av 2019 var befolkningstätheten i statistiska tätorter 1 437 invånare per kvadratkilometer. Det är en ökning med 14 personer sedan 2018.

Förtätning och utglesning förekommer inom tätorterna i Sveriges alla regioner. Kartorna nedan illustrerar vilka tätorter som har minskat och ökat sin befolkning under 2019. Den övre kartan visar tätorter där befolkningen har minskat. Varje punkt är en tätort. Kartan visar att de är jämnt fördelade över hela landet. Större minskningar, belysta med större punkter, är vanligt förekommande i de inre delarna av landet. Vi ser flera större minskningar i de inre delarna av Norrbotten och Västerbotten, på Vänerns västra sida, samt i Bergslagsområdet.

De statistiska tätorter som hade störst befolkningsminskning under 2019 var de östra och västra delarna av Malmberget, samt Sollefteå. De båda delarna av Malmberget minskade tillsammans med 750 personer, vilket motsvarar en tredjedel av deras invånare 2018. Minskningen där är en följd av den samhällsomvandling som pågår i området, där tätorten successivt flyttas till närliggande Gällivare, på grund av gruvverksamheten i Malmberget. Under samma period ökade befolkningen inom Gällivare tätort med nästan 240 personer.

Tätorter som har minskat i befolkning under 2019

Tätorter som har minskat i befolkning under 2019

Den nedre kartan visar tätorter som har förtätats, på grund av befolkningsökning inom SCB:s tätortsgränser för 2018. De visas som blå punkter, vilka ökar i storlek i takt med att ökningen är större. Även om förtätningar förekommer över hela landet, är punkterna koncentrerade till de områden där Sverige har sina största tätorter och regioncentra. Vi ser framförallt stora koncentrationer i Mälardalen, samt i ett stråk från Göteborgsregionen till västra Skåne. I de norra delarna av landet ser vi många ökningar runt de största tätorterna och regioncentrum, vilka ofta är belägna längs med kusten. 

Tätorter som har förtätats under 2019

Tätorter som har förtätats under 2019

I Dalarnas län ser vi mycket förtätning i området kring Falun och Borlänge, medan flera av tätorterna runt Siljan och i Dalarnas nordvästra delar minskar i befolkning. I Jämtlands län blir tätorterna i områdena kring Östersund och Åre mer tätbefolkade. Samtidigt har vi många tätorter söder om Storsjön som minskar sin befolkning. Skillnader mellan olika delar av länen förekommer även inom flera andra län.

Definitioner och förklaringar

I SCB:s statistik är en tätort sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare. SCB avgränsar tätorterna geografiskt och beräknar därefter statistik för dem. Bebyggelsens täthet mäts med hjälp av digitala kartor från Lantmäteriet, med information om byggnader, fastigheter, vägar och mark. Avstånden mellan tätortens byggnader varierar beroende på flera faktorer, bland annat antalet folkbokförda och anställda i tätortens olika delar. De längsta tillåtna avstånden är 500 meter. Uppgifter om befolkning och anställda hämtas från SCB:s register, vilka kombineras med adressinformation.

I statistiken används begreppet ”statistisk tätort”, för att markera att statistiken bygger på en klassificering av tätorter, där registerdata och statistik är underlag. SCB:s tätorter kan därför skilja sig från hur andra delar av samhället definierar och avgränsar tätorter i Sverige.

Befolkning i tätorter 2019 har beräknats inom 2018 års tätortsgränser. Det innebär att:

  1. Personer boende i bebyggelse som har tillkommit utanför 2018 års tätortsgränser ingår inte i statistiken.
  2. Antalet tätorter är oförändrat jämfört med år 2018. Det förekommer därför tätorter som har en befolkning på färre än 200 invånare. 
  3. Mindre bebyggelsegrupper som år 2018 inte klassificerades som tätorter på grund av för liten befolkning, men som under 2019 har ökat sin befolkning till 200 invånare eller mer, ingår inte. 
  4. En förändring av folkmängden 2019 inom tätorternas gränser för 2018 innebär i praktiken en förändrad täthet i form av förtätning eller utglesning, och inte nödvändigtvis att befolkningen ökar eller minskar i egentlig mening. I denna statistiknyhet används begreppen ”förtätning” och ”minskning”.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras under 2021. 

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se

SCB, sektionen för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se