Till innehåll på sidan

Tätorter 2020: Arealer och befolkning

Ökad andel boende i tätorter

Statistiknyhet från SCB 2021-11-24 9.30

Den sista december 2020 var 88 procent av Sveriges befolkning bosatt i en tätort. Det är en något högre andel jämfört med SCB:s senaste mätning, som avsåg 2018. En tredjedel av landets befolkning bor i en tätort med fler än 100 000 invånare. Från och med 2020 ingår Jönköpings tätort bland de orter i Sverige som har fler än 100 000 invånare.

Sverige har fler än 2 000 tätorter. Bland dem finns orter med bara ett par hundra invånare till våra största städer Stockholm, Göteborg och Malmö. SCB:s statistik redovisar uppgifter om statistiska tätorter, vilket är tätt bebyggda områden med minst 200 folkbokförda personer.

Fler än 9 miljoner är bosatta i tätorter

I slutet av 2020 hade Sverige en total befolkning på nästan 10,4 miljoner invånare. Av dessa var fler än 9 miljoner bosatta i en tätort. Under den senaste femårsperioden har befolkning i tätorter ökat med fler än 500 000 personer. Det utgör 98 procent av den totala folkökningen under samma period.

Nästan 1,3 miljoner personer är folkbokförda utanför tätorter. Det är mer än 12 procent av Sveriges totala befolkning. Befolkning utanför tätorter är bosatta i glest bebyggda områden eller i mindre bebyggelsegrupper där antalet folkbokförda är maximalt 199 personer. Under perioden 2015 till 2020 har antalet boende utanför tätorter ökat med 12 400. Det är den största ökningen i antal boende utanför tätort sedan 1880. I förhållande till Sveriges totala befolkning har andelen boende utanför tätorter minskat med 0,5 procentenheter sedan 2015.

- Att andelen boende utanför tätort minskar beror på att den största delen av den totala folkökningen sker inom tätorter, säger Karin Hedeklint, ansvarig för SCB:s undersökning av statistiska tätorter.

Befolkning i och utanför statistisk tätort 1900 till 2020

diagram

Källa: SCB

Var tredje bor i tätort med fler än 100 000 invånare

De flesta av Sveriges tätorter är små. Två av tre orter har färre än 1 000 invånare och antalet med färre än 5 000 invånare utgör 88 procent av totalt 2 017 tätorter i SCB:s statistik. Samtidigt är majoriteten av Sveriges befolkning bosatt i någon av de största  tätorterna. Av landets totala befolkning 2020 var 64 procent bosatta i en tätort med minst 10 000 invånare. Det motsvarar fler än 6,6 miljoner personer. Nästan 3,5 miljoner var bosatta i någon av de 10 största tätorterna, det vill säga de orter som hade fler än 100 000 invånare. Det motsvarar en tredjedel av landets totala befolkning 2020.

Sedan 2015 har befolkningen i tätorter med fler än 100 000 invånare ökat med nästan 330 000 personer. Ökningen beror delvis på att Jönköpings tätort har fler än 100 000 invånare i den senaste undersökningen och därmed har bytt storleksklass. Bortsett från det är folkökningen ändå störst i de största tätorterna.

Befolkning i och utanför statistiska tätorter 2015-2020, per storleksklass

diagram

Källa: SCB

Nya tätorter bildas nära större orter

Vid 2020 års undersökning har 61 tätorter nyregistrerats i statistiken. Samtliga nya tätorter har färre än 1 000 invånare vardera. De flesta har förekommit i SCB:s statistik tidigare, i form av småorter eller äldre tätorter. I och med ny bebyggelse och befolkning kan de i 2020 års statistik åter registreras som statistiska tätorter. Endast 6 områden är helt nya i statistiken och utgörs främst av nytillkommen bebyggelse. De är relativt jämnt fördelade över landet, från Gällivare kommun i Norrbottens län till Mölndals kommun i Västra Götalands län. Samtliga helt nya tätorter är belägna i nära anslutning till en större ort.

Helt nya statistiska tätorter 2020

diagram

Källa: SCB

I 2020 års statistik har 55 tätorter avregistrerats. Det vanligaste skälet till avregistrering är att området växer ihop med en större tätort och därmed förlorar sin individuella kod och beteckning i statistiken. Orter avregistreras också på grund av minskad befolkning, vilket gör att de inte uppfyller kravet om minst 200 folkbokförda personer. Ett mindre antal orter upphör på grund av för långa avstånd mellan byggnader. Det kan bero på faktisk rivning av byggnader eller förändringar i de register som ligger till grund för statistiken.

Hitta din närmsta statistiska tätort

Vill du veta hur det ser ut hos dig? Vilken statistik har SCB om tätorterna i din kommun? Klicka på länken till informationspanelen för att komma till en interaktiv karta där du kan söka på SCB:s statistiska tätorter.

Till informationspanel/Dashboard

Bild: Informationspaenel - Tätorter 2020 (arcgis.com)

Definitioner och förklaringar

I SCB:s statistik är en tätort ett bebyggelseområde med minst 200 folkbokförda invånare och tät bebyggelse. SCB avgränsar tätorterna geografiskt och beräknar därefter statistik för dem. Bebyggelsens täthet mäts med hjälp av digitala kartor från Lantmäteriet, med information om byggnader, fastigheter, vägar och mark. Avstånden mellan tätortens byggnader varierar beroende på flera faktorer, bland annat antalet folkbokförda och anställda i tätortens olika delar. De längsta tillåtna avstånden är 500 meter. Uppgifter om befolkning och anställda hämtas från SCB:s register, vilka kombineras med adressinformation.

I statistiken används begreppet ”statistisk tätort”, för att markera att statistiken bygger på en klassificering av tätorter, där registerdata och statistik är underlag. SCB:s tätorter kan därför skilja sig från hur andra delar av samhället definierar och avgränsar tätorter i Sverige.

Kartor och geodata

Öppna geodata för tätorter (scb.se)

SCB:s kartsök för regionala indelningar:

SCB Regina Web Map

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras under 2022. 

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se