Till innehåll på sidan

Torv 2020, produktion, användning och miljöeffekter:

Skörden av odlingstorv har ökat kraftigt

Statistiknyhet från SCB 2021-06-17 9.30

Mellan 2019 och 2020 har skörden av odlingstorv ökat med 19,7 procent, från 1,6 till 1,9 miljoner kubikmeter. Det är det högsta uppmätta värdet för odlingstorv sedan mätningarna började. Det sker en ökad efterfrågan, framför allt utomlands där exporten av odlingstorv ökat med 13 procent under samma period.

De senaste åren har det skett ett skifte i torvskörden, från dominans av energitorven till en dominans av odlingstorven. Odlingstorv har positiva odlingstekniska egenskaper som är användbara i skogsbruket, trädgårdsnäring och som stallströ.

Skörd av odlingstorv 1982-2020

diagram

Minskad skörd av energitorv

År 2020 minskade skörden av energitorv. Minskningen var på 45 procent, från 1,3 miljoner kubikmeter till 0,7 miljoner kubikmeter. Det beror på vikande efterfrågan de senaste åren, vilket delvis kan förklaras med prisutvecklingen av utsläppsrätter. Torvförbränningen halverades mellan 2019 och 2020.

Kraftiga minskningar i utsläpp från torvförbränning

Under perioden 2008 och 2019 har kraftiga minskningar skett av utsläpp från torvförbränning. Minskningen för klimatgaserna var på 73 procent, medan minskningen på svaveloxider var 81 procent och minskning på kväveoxider var 74 procent. Det beror på delvis minskad torvförbränning men även på ändrade emissionskoefficienter.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Fredrik Kanlén

Telefon
010-479 46 55
E-post
fredrik.kanlen@scb.se