Till innehåll på sidan

Miljöräkenskaper – Utsläpp till luft fjärde kvartalet 2017 samt preliminär statistik för helåret 2017:

Utsläpp av växthusgaser oförändrade 2017

Statistiknyhet från SCB 2018-05-08 9.30

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin är oförändrade 2017 jämfört med 2016 enligt ny preliminär statistik för helåret 2017. Utsläppen från hushållen och tillverkningsindustrin minskar, men de ökar från transportbranschen. Under samma period har ekonomin växt med 2,4 procent.

Nu finns preliminär statistik från miljöräkenskaperna med branschfördelade utsläpp av växthusgaser för helåret 2017. Det är en summering av kvartalsstatistiken för 2017 där fjärde kvartalet nu är klart.

För helåret 2017 uppgick utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin till 62,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det är ungefär i nivå med utsläppen 2016. Under 2014-2017 har utsläppen från den svenska ekonomin i stort sett varit oförändrade. Samtidigt har ekonomin växt. BNP för helåret 2017 var 2,4 procent högre än 2016 och 10,5 procent högre än 2014.

Utsläpp av växthusgaser och ekonomisk utveckling 2008-2017

Utsläpp av växthusgaser och BNP, mnkr, fasta priser 2016 (summerade kvartal).

Diagram Utsläpp av växthusgaser och ekonomisk utveckling 2008-2017

*2017 är preliminär. Källa: SCB

Utsläppen från hushållen, som främst kommer från användning av personbilar, har minskat de senaste åren och så även 2017. Jämfört med 2016 minskade utsläppen med 2,5 procent. Inom mineralutvinning- och tillverkningsindustrin minskade utsläppen med 2,2 procent 2017 jämfört med 2016. Utsläppsminskningen ses framförallt inom stål- och metallframställning, raffinaderier och tillverkning av kemikalier och läkemedel. Samtidigt har ekonomin inom mineralutvinning- och tillverkningsindustrin växt med 3,5 procent. Utsläppen från el, gas och värmeverk minskade under 2017 med 2,4 procent.

Utsläppsminskningarna inom vissa branschgrupper balanseras av ökningar inom andra. Framför allt ökar utsläppen från transportbranschen där utsläppen är 8,1 procent högre 2017 jämfört med 2016. Det beror främst på ökade utsläpp från rederier, men även utsläppen från flygbolagen har ökat.

Utveckling av växthusgasutsläpp och förädlingsvärde i procent, 2017 jämfört med 2016

Diagram Utveckling av växthusgasutsläpp och förädlingsvärde i procent, 2017  jämfört med 2016

Källa: SCB
[1] Endast ideella organisationer ger ett förädlingsvärde.

Under fjärde kvartalet 2017 uppgick den svenska ekonomins utsläpp av växthusgaser till 16,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar en minskning med 0,5 procent jämfört med samma period 2016. Under samma period ökade BNP med 2,9 procent. 

Utsläpp av växthusgaser och ekonomisk utveckling

Ej säsongsrensat, 20087K1-2017K4
Index 2008K1=100

Diagram Utsläpp av växthusgaser och ekonomisk utveckling

Källa: SCB

Revideringar

Sedan föregående publicering 2018-01-31 har följande revideringar skett:

  • Uppdaterad årsstatistik från miljöräkenskaperna som leder till mindre revideringar i alla branscher och kvartal. I årsstatistiken har bland annat fördelningsnycklar som rör utsläpp från arbetsmaskiner och uppvärmning av lokaler uppdaterats, vilket påverkar allokeringen i den kvartalsvisa statistiken.
  • Uppdateringar för kvartal 2017K1-2017K3 gällande processrelaterade utsläpp, på grund av ny tillgänglig data.
  • Mindre revideringar i kvartalsvis bränslestatistik och månadsvis bränslestatistik 2017.

För mer information om vilka revideringar som skett, se Miljöräkenskapernas produktsida under rubriken Dokumentation.

Fördjupningar branscher

Hur starkt sambandet är mellan utsläpp av växthusgaser och olika branschers bidrag till den svenska ekonomin varierar. Vissa branscher är utsläppsintensiva till sin natur där en ökad produktion ger direkt ökade utsläpp, medan andra branscher kan öka förädlingsvärdet utan att det inverkar nämnvärt på utsläppsnivåerna.

Helåret 2017, preliminära resultat, Utsläpp av växthusgaser och förädlingsvärde, aggregerade branscher SNI 2007

Tusen ton koldioxidekvivalenter och mnkr, fasta priser 2016, (summerade kvartal).

ÅrUtsläpp av växthusgaser  Förädlingsvärde
 2017Förändring jämfört med 2016 2017Förändring jämfört med 2016
Jordbruk, skogsbruk och fiske 9 064 ‑10 ‑0,1% 50 992 402 0,8%
Gruvor, mineralutvinnings- och tillverkningsindustri 15 583 ‑344 ‑2,2% 633 648 21 564 3,5%
El, gas och värmeverk samt vatten, avlopp och avfall 8 398 ‑207 ‑2,4% 110 757 ‑197 ‑0,2%
Byggverksamhet 1 884 ‑1 ‑0,1% 249 604 16 930 7,3%
Transportbranschen 14 407 1 079 8,1% 165 319 209 0,1%
Övriga tjänster 3 251 ‑4 ‑0,1% 1 934 334 49 728 2,6%
Offentlig sektor 683 ‑12 ‑1,7% 791 566 5 552 0,7%
Hushåll och ideella organisationer [1] 9 328 ‑238 ‑2,5% 52 823 594 1,1%
Totalsumma 62 598 265 0,4% 3 989 043 94 782 2,4%

[1] Endast ideella organisationer ger ett förädlingsvärde.

Jordbruk skogsbruk och fiske

Jordbruk, skogsbruk och fiske står för drygt 14 procent av de totala växthusgasutsläppen från Sveriges ekonomi. Huvuddelen av dessa (cirka 90 procent) kommer från jordbruket. De preliminära utsläppen av växthusgaser under 2017 är i stort sett oförändrande jämfört med 2016. Branschen står för cirka 1 procent av förädlingsvärdet. Förädlingsvärdet ökade med cirka 1 procent 2017 jämfört med 2016.

Gruvor, mineralutvinnings- och tillverkningsindustri

Utvinning av mineral och tillverkningsindustrin står för 25 procent av de totala växthusgasutsläppen från Sveriges ekonomi. De branscher som ger mest utsläpp av växthusgaser är stål- och metallframställning, raffinaderier, kemikalietillverkning och tillverkning av cement. Utsläppen av växthusgaser minskade med 2 procent enligt den preliminära statistiken för 2017, jämfört med 2016. Under samma period ökade förädlingsvärdet med 3,5 procent i hela branschgruppen.

El, gas och värme, vatten, avlopp, avfall

Utsläppen av växthusgaser från branschen utgör 13 procent av de totala utsläppen från Sveriges ekonomi. Större delen av dessa utsläpp kommer från produktion av el och fjärrvärme. Utsläppsnivåerna av växthusgaser 2017 enligt den preliminära statistiken är 2,4 procent lägre jämfört med 2016 och förädlingsvärdet har inte förändrats nämnvärt jämfört med 2016.

Byggverksamhet

De modellberäknade utsläppen av växthusgaser från branschen utgör 3 procent av de totala utsläppen från Sveriges ekonomi. Utsläppen kommer till största delen från transporter, arbetsmaskiner och arbetsfordon. Under 2017 var utsläppen oförändrade jämfört med 2016, enligt preliminära statistiken, medan förädlingsvärdet ökade med 7 procent.

Transportbranschen

Utsläppen av växthusgaser från transportbranschen utgör 23 procent av de totala utsläppen från Sveriges ekonomi. Utsläppen ökade med 8 procent enligt preliminära statistiken 2017 jämfört med 2016. Utsläppen kommer till största delen från sjöfarten. Förädlingsvärdet är i stort sett oförändrat 2017 jämfört med 2016. Inom transportbranschen ingår de ekonomiska aktörer som är aktiva inom sjöfart, flyg och åkerier.

Övriga tjänster

Utsläppen från tjänster utgör 5 procent av de totala utsläppen från Sveriges ekonomi. Utsläppen är relativt små i förhållande till förädlingsvärdet och kommer till största delen från företagens vägtransporter. Under 2017 var utsläppen nära oförändrade samtidigt som förädlingsvärdet ökade med nära 3 procent jämfört med 2016.

Offentlig sektor

Utsläppen inom offentlig sektor (stat, landsting och kommun) utgör ungefär 1 procent av de totala utsläppen i Sveriges ekonomi. Utsläppen kommer huvudsakligen från arbetsmaskiner och vägtransporter samt militär verksamhet. Under 2017 minskade utsläppen med 2 procent jämfört med 2016, enligt den preliminära statistiken (korrigerad 2018-05-08). Förädlingsvärdet ökade med knappt 1 procent under samma tidsperiod.

Hushåll och ideella organisationer

Utsläppen av växthusgaser från hushåll och ideella föreningar utgör 15 procent av de totala utsläppen från Sveriges ekonomi och kommer till största delen från hushållens vägtransporter. Förändringar i vilka bränslen som används inom sektorn ligger bakom utvecklingen för utsläppen. Användningen av fossila bränslen, som fortfarande står för en stor andel, minskar. Samtidigt ökar förbrukningen av biobränslen i sektorn. Sammantaget ger detta minskade utsläpp med 2,5 procent enligt preliminär statistik för 2017 jämfört med 2016. Endast ideella organisationer bidrar till BNP via förädlingsvärdet, som ökade med 1 procent jämfört med 2016.

Fjärde kvartalet 2017. Utsläpp av växthusgaser och förädlingsvärde fjärde kvartalet 2017, aggregerade branscher SNI 2007

KvartalUtsläpp av
växthusgaser  
Förädlingsvärde
 2017K4Förändring jämfört med 2016K4 2017Förändring jämfört med 2016K4
Jordbruk, skogsbruk och fiske 2 277 ‑26 ‑1,1% 11 059 250 2,3%
Gruvor, mineralutvinnings- och tillverkningsindustri 4 062 ‑103 ‑2,5% 163 391 8 505 5,5%
El, gas och värmeverk samt vatten, avlopp och avfall 2 376 ‑48 ‑2,0% 29 170 584 2,0%
Byggverksamhet 478 ‑19 ‑3,7% 63 417 4 039 6,8%
Transportbranschen 3 638 190 5,5% 44 792 443 1,0%
Övriga tjänster 825 ‑12 ‑1,4% 515 884 11 560 2,3%
Offentlig sektor 171 ‑6 ‑3,5% 209 809 2 950 1,4%
Hushåll och ideella organisationer [1] 2 301 ‑64 ‑2,7% 13 748 119 0,9%
Totalsumma 16 129 ‑88 ‑0,5% 1 051 270 28 450 2,8%

[1] Endast ideella organisationer ger ett förädlingsvärde.

Definitioner och förklaringar

Miljöräkenskaper är uppbyggda med nationalräkenskaperna som grund och redovisar nationell miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Detta ger möjligheter att analysera sambanden mellan ekonomi och miljö, särskilt genom användningen av branscher som redovisas enligt klassifikationen som kallas Svensk Näringsgrensindelning (SNI).

Utsläpp till luft enligt miljöräkenskaperna utgår från ett produktionsperspektiv och avgränsas utifrån de ekonomiska aktörernas nationalitet. Här redovisas direkta utsläpp från svenska ekonomiska aktörer, oavsett var i världen utsläppen sker – enligt den så kallade residensprincipen. Den innefattar följande tre delar:

  • Utsläpp inom Sveriges gränser
  • Minus utsläpp från flyg, sjöfart och landtransporter från utländska aktörer i Sverige
  • Plus utsläpp från flyg, sjöfart och landtransporter från svenska aktörer i utlandet

Som en approximation inkluderar miljöräkenskapernas residensjustering utsläpp från internationell bunkring, det vill säga flyg och sjöfart som anlöpt och tankat vid svenska flygplatser och hamnar. Ett förenklat antagande görs alltså att utländska landtransporter i Sverige ger lika mycket utsläpp som svenska landtransporter i utlandet samt att utsläpp kopplade till vad svenska fartyg och flygplan bunkrar i utlandet är lika stora som utsläpp kopplade till vad utländska fartyg och flygplan bunkrar i Sverige.

Indirekta utsläpp från import och övrig konsumtion av varor och tjänster ingår inte. Utsläpp och upptag från markanvändning (LULUCF) och lagring av koldioxid (CCS) redovisas inte.

Miljöräkenskapernas årliga statistik över utsläpp till luft per bransch har för närvarande en framställningstid på ett år och tre månader. Efterfrågan på snabbare statistik över utsläpp av framför allt växthusgaser är stor. För att möta detta behov tar miljöräkenskaperna fram kvartalsstatistik för utsläpp till luft per bransch, som även används för att ta fram preliminär statistik för helår. Kvartalsstatistiken används för att ta fram preliminära data för T-1, dessa data levereras även till Eurostat.

I Sveriges statistiska databaser finns kvartalsvisa data för samtliga växthusgaser och ett flertal luftföroreningar. På Miljöräkenskapernas produktsida finns dessutom underlag i Excel för nedladdning som omfattar grunddata och diagram över utsläpp av växthusgaser samt utsläppsintensiteter per förädlingsvärde och antal sysselsatta.

I Analysverktyget återfinns samlad statistik från miljöräkenskaperna – från utbud till efterfrågan med statistik över styrmedel, ekonomisk utveckling, miljöpåverkan både från produktion och från efterfrågan.

SCB:s miljöräkenskaper

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publicering avseende utsläpp till luft första kvartalet 2018 sker 2018-08-30 kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Miljöekonomi och miljö

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Susanna Roth

Telefon
010-479 48 03
E-post
susanna.roth@scb.se