Till innehåll på sidan

Användning av kemiska produkter, 2008–2015

Användning av kemiska produkter klassificerade som hälso- och miljöfarliga per bransch, 2008–2015, exklusive petroleumbränslen, ton.

SNI 2007 Näringsgren 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill 75 663 90 637 121 448 183 190 119 121 107 278 92 220 133 653
A02 Skogsbruk 254 163 182 296 271 421 426 4 457
A03 Fiske och vattenbruk 19 29 22 52 29 89 73 255
B Utvinning av mineral 45 022 31 651 23 214 26 941 29 959 31 557 49 190 62 295
C10-C12 Livsmedelsframställning, Framställning av drycker, och Tobaksvarutillverkning 45 298 34 350 40 145 40 055 33 175 41 082 33 229 32 922
C13-C15 Tillverkning av textil, kläder, lädervaror 14 524 8 947 10 781 9 933 8 286 7 726 7 897 7 932
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 30 571 28 367 31 671 49 873 48 416 22 931 20 861 29 629
C17-18 Pappers- och pappersvarutillverkning; Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1 492 703 1 371 183 1 761 949 1 460 910 1 410 508 1 122 497 1 128 663 1 246 300
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 238 224 445 593 1 329 646 1 291 838 2 113 961 1 076 195 1 180 678 1 040 420
C20-C21 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter; Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 2 621 614 2 690 865 2 734 653 2 943 903 2 630 181 2 804 013 3 006 037 3 538 066
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 105 928 86 360 66 704 100 622 88 514 99 991 110 566 91 606
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 2 396 897 1 900 018 2 117 481 2 423 906 2 364 654 2 413 368 2 436 334 3 768 750
C24 Stål- och metallframställning 317 003 158 719 208 981 198 181 193 234 178 017 210 527 233 879
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 70 100 52 639 76 863 78 686 82 807 75 485 63 310 59 726
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 195 137 155 127 134 170 142 136
C27 Tillverkning av elapparatur 7 755 5 111 7 205 8 072 6 996 4 891 6 605 4 527
C28 Tillverkning av övriga maskiner 2 782 1 504 1 953 2 300 2 122 1 836 2 125 2 636
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 13 710 3 280 6 052 4 858 5 713 5 455 6 598 6 952
C30 Tillverkning av andra transportmedel 3 878 3 146 3 626 2 795 3 238 6 540 5 266 4 509
C31-C33 Tillverkning av möbler; Annan tillverkning; Reparation och installation av maskiner och apparater 4 554 6 754 4 986 12 316 16 270 13 412 9 295 13 794
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla 58 683 90 213 102 933 65 933 61 720 113 281 158 020 160 384
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 220 229 215 611 229 167 196 930 190 442 187 715 221 530 222 427
F Byggverksamhet 712 194 632 281 560 185 657 492 618 203 489 264 490 547 490 890
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 295 947 238 612 254 703 329 498 393 374 287 938 400 051 458 308
H Transport och magasinering 66 730 42 537 36 012 32 441 34 166 32 092 27 231 36 342
I Hotell- och restaurangverksamhet 5 181 5 136 5 448 4 954 5 250 5 230 9 702 6 441
L Fastighetsverksamhet 415 383 512 364 943 1 993 1 020 1 084
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 3 666 3 525 3 780 4 009 5 427 6 529 48 486 49 454
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 8 488 10 108 11 444 12 792 14 169 15 845 15 089 20 439
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 8 846 5 028 3 249 2 661 1 452 4 141 7 053 823
P Utbildning 17 15 17 17 16 19 15 21
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 3 457 3 749 3 765 3 666 3 522 3 481 6 606 6 291
R Kultur, nöje och fritid 753 558 478 541 465 471 505 507
S Annan serviceverksamhet 35 708 30 301 26 748 26 717 30 630 31 632 29 389 31 626
EXP Export 3 849 843 3 149 587 3 481 843 3 935 827 4 437 439 4 110 827 4 095 144 2 353 809
                   
Totalt, inkl. export   12 756 850 11 347 099 13 268 002 14 112 696 14 954 809 13 303 411 13 880 428 14 121 292
Totalt, exkl. export   8 907 007 8 197 512 9 786 159 10 176 869 10 517 370 9 192 584 9 785 284 11 767 483

Tabellen är baserad på data från Kemikalieinspektionen.

Kommentarer

En och samma kemiska produkt kan samtidigt vara klassad med flera farokoder. I tabellen ovan har kvantiteten av sådana produkter räknats ner så att samma kvantitet bara räknas en gång.

Notera också att stora förändringar över åren för vissa branscher, ej behöver bero på en faktisk förändring av volymerna, utan kan t.ex. ha att göra med att ett ämne i en produkt har gått från att ej vara faroklassat till att bli faroklassat.

Definitioner och förklaringar

Om klassificering:

Företag som tillverkar eller för in kemiska produkter till Sverige har ansvar för att klassificera den kemiska produkten utifrån dess inneboende egenskaper. Sedan 20 januari 2009 gäller i EU förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar (CLP).

Under en övergångsperiod fram till 2015 kommer Kemikalieinspektionens tidigare föreskrifter om klassificering och märkning (KIFS 2005:7) och den nya förordningen att gälla parallellt. Tabellen redovisar från och med 2008 kemiska produkter klassificerade som Mycket giftig (T+), Giftig (T), Frätande (C), Hälsoskadlig (Xn) och Irriterande (Xi) enligt KIFS2005:7 från och med 2009 inkluderas även "produkter klassificerade som Frätande (GHS05), Giftig(GHS06 ), Skadlig (GHS07) och Hälsofara (GHS08) enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, "märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar (CLP).

För miljöfarliga kemiska produkter avses produkter klassade som Miljöfarlig (N respektive GHS09, före respektive efter 2009).

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
Kemikalieinspektionen (KemI)

Senast uppdaterad
2017-11-16

Har du frågor om statistiken?