Till innehåll på sidan

Användning av kemiska produkter inklusive petroleumbränslen, 2008–2015

Användning av kemiska produkter klassificerade som hälso- och miljöfarliga, fördelat mellan petroleumbränslen och andra kemiska produkter, 2008–2015, inklusive exportprodukter, miljoner ton

Chart

Källa: SCB och Kemikalieinspektionen

Kommentarer

Petroleumbränslen (diselolja, motorbensin, eldningsoljor och flygbränslen) utgör gemensamt en stor andel av den totala mängden hälsofarliga kemiska produkter som används.

Data över mängderna av olika petroleumbränslen kommer från bearbetningar av Miljöräkenskaperna. 

Andra hälso- och miljöfarliga kemiska produkter avser här produkter som är klassificerade som Mycket giftiga (T+), Giftiga (T), Frätande (C), Irriterande(Xi), Hälsoskadlig (Xn) och Miljöfarlig (N) enligt KIFS 2005:7 samt from 2009 även enligt EG 1272/2008, produkter klassificeriade som Frätande (GHS05), Giftig (GHS06 ), Skadlig (GHS07), Hälsofara (GHS08) och Miljöfarlig (GHS09).

Mer om statistiken

Källa
Kemikalieinspektionen (KemI)

Senast uppdaterad
2017-11-16

Har du frågor om statistiken?