Till innehåll på sidan

Användning av kemiska produkter, 2008–2017

Användning av kemiska produkter klassificerade som hälso- och miljöfarliga per bransch, inklusive petroleumbränslen, ton

SNI 2007Näringsgren2008200920102011201220132014201520162017
A01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill 457 607 454 743 526 298 582 169 511 447 485 792 448 568 486 433 480 104 481 860
A02 Skogsbruk 328 317 319 731 325 543 342 621 331 323 311 536 303 983 306 360 280 168 273 105
A03 Fiske och vattenbruk 56 031 51 329 49 319 44 487 43 376 42 337 41 139 42 051 38 812 37 169
B Utvinning av mineral 167 492 132 473 146 670 149 519 160 871 160 224 187 661 195 232 220 918 235 471
C10-C12 Livsmedelsframställning, Framställning av drycker, och Tobaksvarutillverkning 160 119 151 096 151 742 141 346 128 657 128 333 116 041 106 582 102 900 104 707
C13-C15 Tillverkning av textil, kläder, lädervaror 21 916 17 225 18 765 17 291 16 590 14 952 13 551 12 369 13 761 12 610
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 100 593 95 767 101 853 119 150 112 865 82 332 76 740 86 641 101 532 105 763
C17-18 Pappers- och pappersvarutillverkning; Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1 595 880 1 350 630 1 670 495 1 473 357 1 421 299 1 170 302 1 097 917 1 178 313 1 337 409 1 233 653
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 1 036 644 1 267 907 2 091 465 2 040 109 2 949 834 1 837 188 1 897 369 1 825 997 1 555 168 1 537 860
C20-C21 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter; Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 3 360 840 3 233 315 3 615 633 3 972 921 3 860 041 3 504 125 3 223 777 3 650 421 3 492 193 3 533 772
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 141 799 118 206 101 948 124 480 106 786 121 757 124 869 130 470 157 863 135 852
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 2 297 969 1 847 981 2 010 204 2 285 686 2 249 473 2 264 280 2 349 487 3 681 267 3 759 514 3 953 942
C24 Stål- och metallframställning 642 612 408 567 521 069 501 699 472 762 450 879 474 847 456 758 503 870 493 750
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 135 049 110 536 135 096 129 541 131 193 120 848 107 901 99 039 90 645 94 080
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 7 844 6 559 6 236 5 652 5 418 4 959 4 250 3 839 3 586 3 116
C27 Tillverkning av elapparatur 17 063 14 971 19 942 16 105 14 432 12 082 13 191 10 778 10 514 9 931
C28 Tillverkning av övriga maskiner 50 243 39 987 41 839 38 489 38 046 36 365 35 039 38 372 34 385 32 806
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 61 251 50 907 57 318 48 482 47 177 46 639 45 786 44 338 48 719 43 129
C30 Tillverkning av andra transportmedel 14 982 12 007 13 120 11 266 8 891 12 120 10 442 9 674 8 422 6 066
C31-C33 Tillverkning av möbler; Annan tillverkning; Reparation och installation av maskiner och apparater 48 990 46 047 46 271 53 219 57 023 53 369 46 538 49 631 46 842 46 941
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla 257 764 383 980 681 557 312 984 291 483 265 872 252 086 238 369 330 722 225 410
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 250 295 247 546 268 117 234 245 227 619 221 418 266 929 238 773 235 091 241 373
F Byggverksamhet 1 299 889 1 214 640 1 176 119 1 278 554 1 224 021 1 086 724 1 068 814 1 090 637 1 089 185 1 101 165
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 770 921 683 483 726 183 815 865 834 327 713 779 799 887 844 148 828 231 723 569
H Transport och magasinering 4 631 861 4 460 892 4 340 958 4 104 812 3 848 826 3 708 142 3 776 246 3 786 654 3 990 344 4 323 004
I Hotell- och restaurangverksamhet 30 501 30 694 31 982 30 152 28 763 28 791 32 346 29 751 29 067 28 140
J Informations- och kommunikationsverksamhet 52 133 50 303 46 951 47 677 41 471 39 820 37 156 35 475 32 983 31 865
K Finans- och försäkringsverksamhet 23 630 24 490 28 801 25 647 27 123 26 009 24 818 25 868 25 322 26 079
L Fastighetsverksamhet 78 107 77 169 86 231 69 238 57 246 54 153 53 643 52 053 50 149 49 476
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 168 108 163 451 159 475 160 572 148 486 145 683 181 582 181 426 128 113 123 364
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 137 143 144 340 160 455 166 749 159 857 160 311 151 513 164 813 156 659 154 851
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 264 184 278 458 253 338 241 612 235 163 213 992 214 755 217 814 207 178 208 647
P Utbildning 21 198 21 671 22 139 21 608 20 285 20 246 19 647 19 863 18 602 18 071
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 29 935 31 098 30 589 31 347 30 097 29 312 31 539 31 516 30 971 29 955
R Kultur, nöje och fritid 48 934 48 952 49 868 50 623 47 837 46 788 45 726 46 216 43 414 43 420
S Annan serviceverksamhet 73 650 67 910 65 507 66 061 63 619 63 724 60 843 62 400 68 160 59 821
U Utländska ambassader o.d. 6 7 8 2 2 2 3 6 7 9
EXP Export 3 718 675 3 410 952 3 369 042 3 904 373 4 353 785 3 997 247 4 155 903 2 292 516 2 461 057 2 743 489
Totalt, inkl. export  22 560 173 21 070 021 23 148 144 23 659 712 24 307 513 21 682 428 21 792 530 21 772 860 22 012 581 22 507 292
Totalt, exkl. export  18 841 499 17 659 069 19 779 102 19 755 339 19 953 728 17 685 181 17 636 628 19 480 344 19 551 524 19 763 804

Tabellen är baserad på data från Kemikalieinspektionen.

Definitioner och förklaringar

Om klassificering:

Företag som tillverkar eller för in kemiska produkter till Sverige har ansvar för att klassificera den kemiska produkten utifrån dess inneboende egenskaper. Sedan 20 januari 2009 gäller i EU förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar (CLP).

Under en övergångsperiod fram till 2015 kommer Kemikalieinspektionens tidigare föreskrifter om klassificering och märkning (KIFS 2005:7) och den nya förordningen att gälla parallellt. Tabellen redovisar från och med 2008 kemiska produkter klassificerade som Mycket giftig (T+), Giftig (T), Frätande (C), Hälsoskadlig (Xn) och Irriterande (Xi) enligt KIFS2005:7 från och med 2009 inkluderas även "produkter klassificerade som Frätande (GHS05), Giftig(GHS06 ), Skadlig (GHS07) och Hälsofara (GHS08) enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, "märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar (CLP).

För miljöfarliga kemiska produkter avses produkter klassade som Miljöfarlig (N respektive GHS09, före respektive efter 2009).

En och samma kemiska produkt kan samtidigt vara klassad med flera farokoder. I tabellen ovan har kvantiteten av sådana produkter räknats ner så att samma kvantitet bara räknas en gång.

Notera också att stora förändringar över åren för vissa branscher, ej behöver bero på en faktisk förändring av volymerna, utan kan t.ex. ha att göra med att ett ämne i en produkt har gått från att ej vara faroklassat till att bli faroklassat.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
Kemikalieinspektionen (KemI)

Senast uppdaterad
2019-05-29

Har du frågor om statistiken?