Till innehåll på sidan

Totala miljömotiverade direkta subventioner, 2000–2016

Miljoner kronor

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Totalt
5 414 6 906 7 020 5 943 6 338 6 690 7 112 6 625 6 464 7 797 7 658 8 071 7 224 7 831 7 369 6 217 7 371
Naturresursrelaterade subventioner
3 216 4 214 4 156 3 641 3 705 4 224 4 117 3 262 3 070 3 052 3 727 3 709 3 225 3 265 3 072 1 799 2 934
Stöd för kalkning och skyddad natur [1]
336 332 344 403 509 868 902 331 423 401 432 309 216 213 348 585 469
Sanering och återställning av förorenade områden
19 108 414 163 448 432 603 93 77 94 130 208 132 128 112 126 132
Miljöforskning
138 195 97 95 97 148 152 421 121 152 159 171 174 187 196 209 356
Återföring av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel m.m.
- 61 235 251 266 64 168 190 184 154 133 2 0
Stöd för havsmiljö
- - - - 31 103 164 138 125 148 122 132 132
Stöd för hållbara städer
632 1 134 650 479 215 87 ‑31 6 ‑17 0 95 129 10 9 3 ‑9 4
bidrag om kemikalier
              2 2 3 3 4 2 3 3
Bidrag till miljömärkning av produkter
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Fiskevård [2]
2 3 4 9 4 8 7 18 18 21 18 2
Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket [3]
2 068 2 417 2 569 2 234 2 153 2 370 2 381 2 169 2 164 2 038 2 518 2 560 2 512 2 525 2 244 715 1 757
Övrigt
17 21 14 20 25 40 35 49 56 52 51 51 49 52 42 35 82
Energirelaterade subventioner
1 023 1 240 1 525 1 040 973 632 593 1 292 1 256 2 077 1 465 1 653 1 272 1 213 1 127 805 1 280
Energiforskning
304 263 292 248 163 166 292 330 385 688 625 772 662 570 594 539 650
Stöd för effektivare energianvändning och energiteknik
366 481 782 620 602 403 241 871 725 1 061 525 627 423 362 380 160 146
Stöd för kärnsäkerhet [4]
6 34 40 12 12 12 12 39 62 69 75 59 65 64 48 6 107
Stöd för småskalig elproduktion
173 240 243 106 - - - -
Stöd för förnyelsebar energi
173 222 167 54 196 52 48 52 84 259 240 195 121 217 105 100 377
Därav Stöd för solvärme
14 14 64 122 79 68 96 89 83
Därav Stöd för vindkraft
50 52 48 38 70 195 118 107 29 33 12 10 6
Därav Stöd för andra förnyelsebara energi källor
173 222 167 54 146 10 24 88 3 7 371
Utsläppsreducerade subventioner
12 18 22 43 250 123 470 197 319 510 436 ‑27 ‑57 87 98 252 775
klimatinsatser
12 18 22 43 250 123 470 197 319 510 436 ‑27 ‑57 87 98 252 775
Transportrelaterade subventioner
6 0 0 0 0 0 0 343 352 425 138 18 20 62 117 358 629
Transportrelaterad forskning
6 5 30 76 97 18 0 0
Trängselskatt i Stockholm och Göteborg
297 0 0 0 0 0 0 0 11 281
Miljöbilspremie [5]
41 322 349 41 20 62 117 347 348
Miljörelaterat bistånd och internationellt samarbete
1 157 1 435 1 318 1 219 1 410 1 712 1 932 1 530 1 468 1 734 1 892 2 718 2 765 3 204 2 955 3 003 1 753
Miljöbistånd [6]
1 085 1 395 1 262 1 159 1 345 1 645 1 866 1 494 1 435 1 697 1 856 2 652 2 695 3 138 2 900 2 865 1 640
Internationellt samarbete
72 40 56 60 65 67 66 36 33 37 36 66 70 66 55 138 113
Mottagare
                                 
Företag
2 749 3 400 3 509 3 006 2 926 2 997 2 750 3 058 2 856 3 267 3 532 3 832 3 362 3 379 3 159 1 668 3 220
Resten av världen
1 182 1 421 1 261 1 102 1 347 1 430 1 580 1 311 1 321 1 858 1 957 2 570 2 581 3 009 2 748 2 906 1 816
Övriga[7]
1 482 2 086 2 252 1 835 2 066 2 262 2 783 2 256 2 288 2 672 2 170 1 670 1 288 1 443 1 463 1 643 2 335
Procent av BNP i Sverige[8]
0,23% 0,28% 0,27% 0,22% 0,23% 0,23% 0,23% 0,20% 0,19% 0,24% 0,22% 0,22% 0,20% 0,21% 0,19% 0,15% 0,17%

1) I denna subvention ingår anslag med flera olika namn för de olika åren. För 2011 ingår anslagen Skydd av värdefull natur samt Åtgärder för värdefull natur.

2) Subventionen har fr o m 2013 upphört och ingår numer i "Stöd för havsmiljö”.

3) Här avses de miljöersättningar till jordbruket som ingår i miljö- och landsbygdsprogrammet för Sverige, t.ex. bevarande av odlingslandskapets biologiska mångfald och miljövänligt jordbruk. Ca hälften av summan är från EU. Medtaget som miljömotiverat är just nu enbart det som betalas ut som miljöersättningar, men det finns även andra former av stöd med miljömotiv i programmet. Till skillnad mot övriga subventioner i tabellen avser miljöersättningarna i jordbruket inte den faktiska utbetalningen (kassamässiga utfallet) utan är ett periodiserat utfall baserat på statistik från Jordbruksverket.

4) Här ingår både nationellt och internationellt arbete kring "kärnsäkerhetsarbete".

5) Miljöbilspremien avslutades under 2010 och en ny supermiljöpremie har införts från 2012.

6) Ingår gör det av SIDA utbetalda miljörelaterade biståndet (den andel som SIDA själva klassar som huvudsyfte miljö) från det anslag som heter Biståndsverksamhet. Dessutom inkluderas en delmängd av miljörelaterade bistånd baserat på en andelsberäkning av andra biståndsaktiviteter.

7) Övriga inkluderar: offentlig sektor privat konsumtion och hushållens ideella organisationer.

8) Avser BNP till marknadspris, löpande priser.

Kommentarer

I flera fall har flera mindre eller likartade anslag grupperats ihop till ett gemensamt subventionsnamn för att tabellen ska gå att överblicka. I den Excelfil som kan laddas ner visas vilka subventioner (anslagsnamn/anslagsposter) som slagits ihop.

Definitioner och förklaringar

Vad som är en miljömotiverad subvention avgörs av motiveringen till subventionen/det statsanslag som föranledde subventionen. Tabellen inkluderar inte alla subventioner från EU. Inkluderar transfereringar (klassade som Lämnade bidrag) från staten till producenter, enskilda personer, organisationer, ideella föreningar, kommuner, landsting liksom till EU och internationell verksamhet. Denna definition är bredare än den som används av nationalräkenskaperna.

Definitionen av en subvention som SCB använder innefattar transfereringen som heter Lämnade bidrag vilken finns i redovisningen om statsbudgetens utfall från Ekonomistyrningsverket. Det innebär att om en sådan transferering finns från ett anslag som vi klassar som miljömotiverat så hamnar det i tabellen ovan som miljömotiverade subventioner. Det kan dock finnas flera miljömotiverade anslag ett år men där man inte betalade ut pengar i form av Lämnade bidrag och de finns då inte med. (Andra transfereringar är t ex Löner, Hyra, Omkostnader).

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-05-18

Har du frågor om statistiken?