Till innehåll på sidan

Produktionsindex över näringslivet

Produktionsindex över näringslivet uppdateras ej längre. För statistik över näringslivets produktion hänvisas till Produktionsvärdeindex.

Produktionsvärdeindex

Hitta på sidan

Statistiknyheter

Produktionsindex över näringslivet, augusti 2017

2017-10-09

Produktionen inom näringslivet minskade med 1,2 procent i augusti jämfört med juli, i säsongrensade tal. Jämfört med motsvarande månad föregående år ökade produktionen med 6,5 procent i kalenderkorrigerade tal.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller i Statistikdatabasen

Artiklar

Kvinna arbetar vid löpande band i bilfabrik
Oklara samband i näringslivet

2013-06-04

Sambanden mellan branscherna i närings­livet är oklara och korrelationen mellan antalet varsel och närings­livs­produk­tionen är relativt svag. Däremot finns det en tydlig koppling mellan bil­för­sälj­ningen och produk­tionen i for­dons­industrin. Det framgår när man studerar hur olika branscher sam­vari­erar och hur man kan förut­spå produk­tions­utveck­lingen i närings­livet med hjälp av annan statistik.

Sveriges ekonomi, Ekonomi, Näringsliv

Närbild på glasögon som ligger på en dagstidning med tabeller och diagram
PIN – SCB:s nya konjunkturindikator

2013-05-03

SCB:s nya statistik­produkt Produktions­index över närings­livet (PIN) ger möjlig­het till månads­vis samlad informa­tion om produkt­ionen av varor och tjänster inom den privata sektorn i Sverige. PIN tas fram med hjälp av underlag från Industri­produk­tions­index, Tjänste­produkt­ions­index och Bygg­produkt­ions­index.

BNP, Sveriges ekonomi

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

E-post
pin@scb.se

Rickard Bengtsberg

Telefon
010-479 48 51
E-post
rickard.bengtsberg@scb.se

Jenny Strandell

Telefon
010-479 44 46
E-post
jenny.strandell@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nv0004