Till innehåll på sidan

Produktionsvärdeindex, april 2021

Minskad produktion inom näringslivet i april 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-06-08 9.30

Produktionsvärdeindex för det totala näringslivet minskade med 0,2 procent i april 2021 jämfört med mars 2021, i säsongrensade tal. Jämfört med april 2020 ökade produktionen med 10,7 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Industrisektorns produktionsvärde ökade

Produktionen inom industrisektorn ökade med 26,4 procent i april 2021 jämfört med motsvarande period i fjol, i kalenderkorrigerade tal. Motorfordonsindustrin var den industribransch som hade det största positiva bidraget till näringslivets utveckling. Branschen ökade med 300,0 procent i fasta priser och stod för ett bidrag på 8,8 procentenheter. Kemi- och läkemedelsindustrin var den industribransch som hade det största negativa bidraget till näringslivets utveckling. Branschen minskade med 3,8 procent i fasta priser och stod för ett negativt bidrag på 0,1 procentenheter.

Tjänstesektorns produktionsvärde ökade

Produktionen inom tjänstesektorn ökade med 9,2 procent i april 2021 jämfört med motsvarande period i fjol, i kalenderkorrigerade tal. Handeln var den tjänstebransch som hade det största positiva bidraget till näringslivets utveckling. Branschen ökade med 12,2 procent i fasta priser och stod för ett bidrag på 1,8 procentenheter. Fastighetsverksamheter stod för det största negativa bidraget till näringslivets utveckling. Branschen minskade med 0,3 procent i fasta priser och stod för ett bidrag på strax under avrundade 0,0 procentenheter.

Byggsektorns produktionsvärde minskade

Produktionen inom byggsektorn minskade med 5,5 procent i april 2021 jämfört med motsvarande period i fjol, i både kalenderkorrigerade och icke kalenderkorrigerade tal.

Från mars 2020 började spridningen av covid-19 påverka näringslivet. Vid tolkning av jämförande statistik, som till exempel årsutvecklingstal, bör detta beaktas.

Revideringar

När Produktionsvärdeindex publiceras för en ny månad revideras index för de två föregående månaderna om ny information tillkommit. Efter kvartalsslut används även administrativa uppgifter från Skatteverket för att öka antalet undersökta företag inför beräkningar av slutgiltiga statistikuppgifter, vilka sedan ersätter de preliminära uppgifterna för det avslutade kvartalet. Det innebär att den slutgiltiga statistiken är baserad på en totalräkning för alla företag som ingår i rampopulationen.

Användningen av administrativa data för varje kvartal syftar till att förbättra kvaliteten i Produktionsvärdeindex, och att minska uppgiftslämnarbördan. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var referensmånaden ligger i förhållande till det senast avslutade kvartalet. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2010 och framåt. Information om större revideringar publiceras på produktsidan:

Produktionsvärdeindex

Bidrag i procentenheter till förändringstakt i PVI
Produktionsvärdeindex, mars 2021

Kalenderkorrigerade indextal och förändringstal
Avdelning (SNI 2007) Bransch/Branschgrupp November[1] December[1] Januari[2] Februari[3] Mars[3] April[4] Vikt[6]
B-S (ex. K, O) Näringslivet totalt exkl. finans- och försäkringsverksamhet 119,4 124,6 102,9 106,5 122,3 114,5 100,0
  Årsutveckling, procent ‑1,6 ‑2,3 ‑4,1 ‑2,1 3,6 10,7  
  (Föregående publicering) ‑1,6 ‑2,3 ‑3,0 ‑1,5 3,9    
B+C Industri 121,0 121,5 105,5 112,1 134,1 118,8 20,7
  Årsutveckling, procent 1,3 7,2 ‑0,8 2,4 5,6 26,4  
  (Föregående publicering) 1,3 7,1 0,6 2,3 5,7    
F Byggverksamhet 138,7 148,4 88,9 111,5 118,1 120,9 9,9
  Årsutveckling, procent ‑2,9 ‑4,7 ‑4,5 1,8 ‑1,8 ‑5,5  
  (Föregående publicering) ‑2,9 ‑4,7 ‑4,9 2,7 ‑2,2    
G-S (ex. K, O) Tjänster (exkl. finans- och försäkringsverksamhet) 117,0 123,1 103,0 103,8 119,4 112,6 65,9
  Årsutveckling, procent ‑2,3 ‑4,1 ‑4,8 ‑4,0 4,5 9,2  
  (Föregående publicering) ‑2,2 ‑4,1 ‑3,4 ‑3,0 4,9    

1) Ingen revidering av indata, men revideras på grund av säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmodell. 2) Ej inom revideringsperioden för blankettdata, men kan revideras på grund av omfördelning av kvartalsmoms. 3) Inom revideringsperioden för blankettdata 4) Aktuell referensperiod 5) Genomsnittligt index under perioden, förändringstal jämfört med samma period föregående år 6) Andel av 2020 års förädlingsvärde

Säsongrensade indextal och förändringstal
Avdelning (SNI 2007) Bransch/Branschgrupp November[1] December[1] Januari[2] Februari[3] Mars[3] April[4] Februari-April[5] Vikt[6]
B-S (ex. K, O) Näringslivet totalt exkl. finans- och försäkringsverksamhet 112,7 112,5 112,3 113,5 114,3 114,1 114,0 100,0
  Månadsutveckling, procent 0,8 ‑0,2 ‑0,2 1,1 0,7 ‑0,2 1,3  
  (Föregående publicering) 0,9 ‑0,2 0,4 1,0 0,5      

1) Ingen revidering av indata, men revideras på grund av säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmodell. 2) Ej inom revideringsperioden för blankettdata, men kan revideras på grund av omfördelning av kvartalsmoms. 3) Inom revideringsperioden för blankettdata 4) Aktuell referensperiod 5) Genomsnittligt index under perioden, förändringstal jämfört med föregående tremånadersperiod. 6) Andel av 2020 års förädlingsvärde

Definitioner och förklaringar

Produktionsvärdeindex (PVI) beskriver utvecklingen av näringslivets produktion av varor och tjänster på månadsbasis. PVI speglar utvecklingen av produktionsvärdet inom näringslivet. Produktionsvärde är ett mått som används i beräkningarna av BNP och kan förenklat beräknas som nettoomsättning från industriverksamhet och tjänsteproduktion samt handelsmarginal. Handelsmarginal är intäkter från försäljning av handelsvaror minus kostnader för inköp av dessa.

PVI har producerats sedan referensmånad Oktober 2017 och ersätter indexet Produktionsindex över näringslivet (PIN).

Nästa publiceringstillfälle

2021-07-07 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Jonas Rutberg

Telefon
010-479 58 30
E-post
jonas.rutberg@scb.se

Thorsten Holzer

Telefon
010-479 58 42
E-post
thorsten.holzer@scb.se