Till innehåll på sidan

Produktionsvärdeindex, april 2022 (korrigerad 2022-06-21)

Ökad produktion inom näringslivet i april 2022

Statistiknyhet från SCB 2022-06-21 8.00

Produktionsvärdeindex för det totala näringslivet ökade med 0,9 procent i april 2022 jämfört med mars 2022 i säsongrensade tal. Jämfört med april 2021 ökade produktionen med 5,1 procent i kalenderkorrigerade tal.

Industrisektorns produktionsvärde ökade

Produktionen inom industrisektorn ökade med 0,1 procent i april 2022 jämfört med motsvarande period i fjol, i kalenderkorrigerade tal. Kemi- och läkemedelsindustrin var den industribransch som hade det största positiva bidraget till näringslivets utveckling. Branschen ökade med 15,8 procent i fasta priser och stod för ett bidrag på 0,4 procentenheter. Motorfordonsindustrin var den industribransch som hade det största negativa bidraget till näringslivets utveckling. Branschen minskade med 15,6 procent i fasta priser och stod för ett bidrag på -0,4 procentenheter.

Tjänstesektorns produktionsvärde ökade

Produktionen inom tjänstesektorn ökade med 8,0 procent i april 2022 jämfört med motsvarande period i fjol, i kalenderkorrigerade tal. Administration, teknik och stödtjänster var den tjänstebransch som hade det största bidraget till näringslivets utveckling. Branschen ökade med 13,6 procent i fasta priser och stod för ett bidrag på 1,8 procentenheter. Utbildning, vård och omsorgstjänster var den tjänstebransch som hade det största negativa bidraget till näringslivets utveckling. Branschen minskade med 7,1 procent i fasta priser och stod för ett bidrag på -0,4 procentenheter.

Byggsektorns produktionsvärde ökade

Produktionen inom byggsektorn ökade med 0,2 procent i april 2022 jämfört med motsvarande period i fjol, i kalenderkorrigerade tal. I fasta priser utan kalenderkorrigering uppvisade sektorn en minskning med 1,5 procent. Byggverksamhet, som står för 9,0 procent av näringslivets totala förädlingsvärde, bidrog till näringslivets totala utveckling med -0,1 procentenheter.

Från mars 2020 började spridningen av covid-19 påverka näringslivet. Vid tolkning av jämförande statistik, som till exempel årsutvecklingstal, bör detta beaktas.

Revideringar

När Produktionsvärdeindex publiceras för en ny månad revideras index för de två föregående månaderna om ny information tillkommit. Efter kvartalsslut används även administrativa uppgifter från Skatteverket för att öka antalet undersökta företag inför beräkningar av slutgiltiga statistikuppgifter, vilka sedan ersätter de preliminära uppgifterna för det avslutade kvartalet. Det innebär att den slutgiltiga statistiken är baserad på en totalräkning för alla företag som ingår i rampopulationen.

Användningen av administrativa data för varje kvartal syftar till att förbättra kvaliteten i Produktionsvärdeindex, och att minska uppgiftslämnarbördan. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var referensmånaden ligger i förhållande till det senast avslutade kvartalet. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2010 och framåt. Information om större revideringar publiceras på produktsidan: Produktionsvärdeindex

Bidrag i procentenheter till förändringstakt i PVI
Namnlös

Kalenderkorrigerade indextal och förändringstal
Avdelning (SNI 2007) Bransch/Branschgrupp November[1] December[1] Januari[2] Februari[3] Mars[3] April[4] Vikt[6]
B-S (ex. K, O) Näringslivet totalt exkl. finans- och försäkringsverksamhet 127,1 133,5 109,1 111,1 126,8 120,5 100
  Årsutveckling, procent 6,5 7,3 6,2 4,5 3,8 5,1  
  (Föregående publicering) 6,5 7,3 6,2 3,9 3,2    
B+C Industri 124,5 119,6 108,2 112,5 134,5 117 21,1
  Årsutveckling, procent 3,3 ‑0,8 3,3 1,2 1 0,1  
  (Föregående publicering) 3,6 ‑0,7 3,4 1,4 0,8    
F Byggverksamhet 141,1 160,4 93,7 107,1 121,3 123,5 9
  Årsutveckling, procent 1,7 8,1 5,3 ‑4 2,8 0,2  
  (Föregående publicering) 1,7 8,1 5,5 ‑5,4 3,6    
G-S (ex. K, O) Tjänster (exkl. finans- och försäkringsverksamhet) 126,9 134,9 110,2 111 125,5 122,1 65,5
  Årsutveckling, procent 8,5 9,7 7 6,9 5 8  
  (Föregående publicering) 8,5 9,6 7 6,2 3,9    

1) Ingen revidering av indata, men revideras på grund av säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmodell. 2) Ej inom revideringsperioden för blankettdata, men kan revideras på grund av omfördelning av kvartalsmoms. 3) Inom revideringsperioden för blankettdata 4) Aktuell referensperiod 5) Genomsnittligt index under perioden, förändringstal jämfört med samma period föregående år 6) Andel av 2020 års förädlingsvärde

Säsongrensade indextal och förändringstal
Avdelning (SNI 2007) Bransch/Branschgrupp November[1] December[1] Januari[2] Februari[3] Mars[3] April[4] Februari-April[5] Vikt[6]
B-S (ex. K, O) Näringslivet totalt exkl. finans- och försäkringsverksamhet 119,3 119,9 119,1 118,9 119,1 120,2 119,4 100
  Månadsutveckling, procent 0,7 0,5 ‑0,7 ‑0,2 0,2 0,9 0,0  
  (Föregående publicering) 0,7 0,5 ‑0,8 ‑0,5 0,0      

1) Ingen revidering av indata, men revideras på grund av säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmodell. 2) Ej inom revideringsperioden för blankettdata, men kan revideras på grund av omfördelning av kvartalsmoms. 3) Inom revideringsperioden för blankettdata 4) Aktuell referensperiod 5) Genomsnittligt index under perioden, förändringstal jämfört med föregående tremånadersperiod. 6) Andel av 2020 års förädlingsvärde

Definitioner och förklaringar

Produktionsvärdeindex (PVI) beskriver utvecklingen av näringslivets produktion av varor och tjänster på månadsbasis. PVI speglar utvecklingen av produktionsvärdet inom näringslivet. Produktionsvärde är ett mått som används i beräkningarna av BNP och kan förenklat beräknas som nettoomsättning från industriverksamhet och tjänsteproduktion samt handelsmarginal. Handelsmarginal är intäkter från försäljning av handelsvaror minus kostnader för inköp av dessa.

PVI har producerats sedan referensmånad November 2017 och ersätter indexet Produktionsindex över näringslivet (PIN).

Nästa publiceringstillfälle

2022-07-06 klockan 8.00

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Kristina Frändén

Telefon
010-479 43 89
E-post
kristina.franden@scb.se

Johan Nyström

Telefon
010-479 42 22
E-post
johan.nystrom@scb.se