Till innehåll på sidan

Produktionsvärdeindex, augusti 2020

Minskad produktion inom näringslivet i augusti

Statistiknyhet från SCB 2020-10-06 9.30

Produktionsvärdeindex för det totala näringslivet minskade med 3,9 procent i augusti 2020 jämfört med augusti 2019, i kalenderkorrigerade tal. Jämfört med juli 2020 ökade produktionen med 1,2 procent i säsongrensade tal.

Industrisektorns produktionsvärde ökade

Produktionen inom industrisektorn ökade med 0,2 procent i augusti 2020 jämfört med motsvarande period i fjol, i kalenderkorrigerade tal. Kemi- och läkemedelsindustrin var den industribransch som hade det största positiva bidraget till näringslivets utveckling. Branschen ökade med 30,2 procent i fasta priser och stod för ett bidrag på 0,7 procentenheter. Motorfordonsindustrin var den industribransch som hade det största negativa bidraget till näringslivets utveckling. Branschen minskade med 12,3 procent i fasta priser och stod för ett bidrag på -0,4 procentenheter.

Tjänstesektorns produktionsvärde minskade

Produktionen inom tjänstesektorn minskade med 5,5 procent i augusti 2020 jämfört med motsvarande period i fjol, i kalenderkorrigerade tal. Handeln var den tjänstebransch som hade det största negativa bidraget till näringslivets utveckling. Branschen minskade med 7,2 procent i fasta priser och stod för ett bidrag på -1,1 procentenheter. Fastighetsverksamhet var den tjänstebransch som hade det största positiva bidraget till näringslivets utveckling. Branschen ökade med 1,3 procent i fasta priser och stod för ett bidrag på 0,2 procentenheter.

Ingen redovisning av byggsektorns produktionsvärde

På grund av osäkerhet i underliggande data redovisas inga uppgifter för byggsektorn från referensmånad september 2019 och framåt.

Revideringar

När Produktionsvärdeindex publiceras för en ny månad revideras också index för de två föregående månaderna om ny information tillkommit. Från och med referensmånad april 2015 gäller en ny metod för att beräkna de slutgiltiga statistikuppgifterna. Den nya metoden innebär i huvudsak att administrativa uppgifter från Skatteverket används på kvartalsbasis för att öka antalet undersökta företag. Det innebär att den slutgiltiga kvartalsstatistiken är baserad på en totalräkning för alla företag som ingår i rampopulationen.

Användningen av administrativa data för varje kvartal syftar till att förbättra kvaliteten i Produktionsvärdeindex, och att minska uppgiftslämnarbördan. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet som referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2010 och framåt. Information om större revideringar publiceras på produktsidan: Produktionsvärdeindex

Kalenderkorrigerade indextal och förändringstal
Avdelning (SNI 2007) Bransch/Branschgrupp Mars[1] April[2] Maj[2] Juni[3] Juli[3] Augusti[4] Juli-Augusti[5] Vikt[6]
B-S (ex. K, O) Näringslivet totalt exkl. finans- och försäkringsverksamhet 118,0 103,3 103,3 109,7 91,7 99,9 95,8 100,0
  Årsutveckling, procent ‑2,2 ‑9,5 ‑9,8 ‑8,1 ‑4,4 ‑3,9 ‑4,2  
  (Föregående publicering) ‑2,1 ‑9,4 ‑9,5 ‑7,8 ‑4,1      
B+C Industri 125,5 95,4 97,9 113,5 83,5 98,2 90,9 21,6
  Årsutveckling, procent 0,0 ‑17,0 ‑15,9 ‑9,1 ‑6,5 0,2 ‑3,0  
  (Föregående publicering) 0,0 ‑17,0 ‑15,9 ‑9,1 ‑6,5      
F[7] Byggverksamhet .. .. .. .. .. .. .. 9,3
  Årsutveckling, procent .. .. .. .. .. .. ..  
  (Föregående publicering) .. .. .. .. ..      
G-S (ex. K, O) Tjänster (exkl. finans- och försäkringsverksamhet) 114,3 103,0 103,5 109,0 94,6 102,3 98,5 64,9
  Årsutveckling, procent ‑3,6 ‑9,0 ‑9,4 ‑8,6 ‑3,9 ‑5,5 ‑4,7  
  (Föregående publicering) ‑3,6 ‑9,1 ‑9,3 ‑8,3 ‑3,5      

1) Ingen revidering av indata, men revideras på grund av säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmodell. 2) Ej inom revideringsperioden för blankettdata, men kan revideras på grund av omfördelning av kvartalsmoms. 3) Inom revideringsperioden för blankettdata 4) Aktuell referensperiod 5) Genomsnittligt index under perioden, förändringstal jämfört med samma period föregående år 6) Andel av 2018 års förädlingsvärde 7) Byggverksamhet revideras historiskt vid varje avslutat helkvartal på grund av ny indata.

Säsongrensade indextal och förändringstal
Avdelning (SNI 2007) Bransch/Branschgrupp Mars[1] April[2] Maj[2] Juni[3] Juli[3] Augusti[4] Juni-Augusti[5] Vikt[6]
B-S (ex. K, O) Näringslivet totalt exkl. finans- och försäkringsverksamhet 112,2 101,9 103,5 105,2 108,6 109,9 107,9 100
  Månadsutveckling, procent ‑1,9 ‑9,2 1,6 1,6 3,2 1,2 1,9  
  (Föregående publicering) ‑1,8 ‑9,1 1,6 1,6 3,2      

1) Ingen revidering av indata, men revideras på grund av säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmodell. 2) Ej inom revideringsperioden för blankettdata, men kan revideras på grund av omfördelning av kvartalsmoms. 3) Inom revideringsperioden för blankettdata 4) Aktuell referensperiod 5) Genomsnittligt index under perioden, förändringstal jämfört med föregående tremånadersperiod. 6) Andel av 2018 års förädlingsvärde

Definitioner och förklaringar

Produktionsvärdeindex (PVI) beskriver utvecklingen av näringslivets produktion av varor och tjänster på månadsbasis. PVI speglar utvecklingen av produktionsvärdet inom näringslivet. Produktionsvärde är ett mått som används i beräkningarna av BNP och kan förenklat beräknas som nettoomsättning från industriverksamhet och tjänsteproduktion samt handelsmarginal. Handelsmarginal är intäkter från försäljning av handelsvaror minus kostnader för inköp av dessa.

PVI har producerats sedan referensmånad september 2017 och ersätter indexet Produktionsindex över näringslivet (PIN).

PVI har producerats sedan referensmånad september 2017 och ersätter indexet Produktionsindex över näringslivet (PIN).

Nästa publiceringstillfälle

2020-11-05 klockan 9.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Jonas Rutberg

Telefon
010-479 58 30
E-post
jonas.rutberg@scb.se

Kristina Frändén

Telefon
010-479 43 89
E-post
kristina.franden@scb.se