Till innehåll på sidan

Produktionsvärdeindex, maj 2021

Minskad produktion inom näringslivet i maj 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-07-07 9.30

Produktionsvärdeindex för det totala näringslivet minskade med 0,2 procent i maj 2021 jämfört med april 2021 i säsongrensade tal. Jämfört med maj 2020 ökade produktionen med 9,7 procent i kalenderkorrigerade tal.

Industrisektorns produktionsvärde ökade

Produktionen inom industrisektorn ökade med 24,2 procent i maj 2021 jämfört med motsvarande period i fjol, i kalenderkorrigerade tal. Motorfordonsindustrin var den industribransch som hade det största positiva bidraget till näringslivets utveckling. Branschen ökade med 78,0 procent i fasta priser och stod för ett bidrag på 2,3 procentenheter. Industrin för elapparatur var den industribransch som hade det största negativa bidraget till näringslivets utveckling. Branschen minskade med 1,7 procent i fasta priser och stod för ett bidrag på strax under avrundade 0,0 procentenheter.

Tjänstesektorns produktionsvärde ökade

Produktionen inom tjänstesektorn ökade med 8,4 procent i maj 2021 jämfört med motsvarande period i fjol, i kalenderkorrigerade tal. Handeln var den tjänstebransch som hade det största bidraget till näringslivets utveckling. Branschen ökade med 14,0 procent i fasta priser och stod för ett bidrag på 2,1 procentenheter. Personliga och kulturella tjänster var den tjänstebransch som hade det största negativa bidraget till näringslivets utveckling. Branschen minskade med 14,5 procent i fasta priser och stod för ett bidrag på -0,3 procentenheter.

Byggsektorns produktionsvärde minskade

Produktionen inom byggsektorn minskade med 5,2 procent i maj 2021 jämfört med motsvarande period i fjol, i kalenderkorrigerade tal. I fasta priser utan kalenderkorrigering uppvisade sektorn en minskning med 3,7 procent. Byggverksamhet, som står för 9,9 procent av näringslivets totala förädlingsvärde, bidrog till näringslivets totala utveckling med -0,4 procentenheter.

Från mars 2020 började spridningen av covid-19 påverka näringslivet. Vid tolkning av jämförande statistik, som till exempel årsutvecklingstal, bör detta beaktas.

Revideringar

När Produktionsvärdeindex publiceras för en ny månad revideras index för de två föregående månaderna om ny information tillkommit. Efter kvartalsslut används även administrativa uppgifter från Skatteverket för att öka antalet undersökta företag inför beräkningar av slutgiltiga statistikuppgifter, vilka sedan ersätter de preliminära uppgifterna för det avslutade kvartalet. Det innebär att den slutgiltiga statistiken är baserad på en totalräkning för alla företag som ingår i rampopulationen.

Användningen av administrativa data för varje kvartal syftar till att förbättra kvaliteten i Produktionsvärdeindex, och att minska uppgiftslämnarbördan. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var referensmånaden ligger i förhållande till det senast avslutade kvartalet. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2010 och framåt. Information om större revideringar publiceras på produktsidan:

Produktionsvärdeindex

Bidrag i procentenheter till förändringstakt i PVI
Produktionsvärdeindex, maj 2021

Kalenderkorrigerade indextal och förändringstal
Avdelning (SNI 2007) Bransch/Branschgrupp December[1] Januari[2] Februari[2] Mars[3] April[3] Maj[4] Vikt[6]
B-S (ex. K, O) Näringslivet totalt exkl. finans- och försäkringsverksamhet 124,6 102,9 106,5 122,3 114,9 113,9 100,0
  Årsutveckling, procent ‑2,3 ‑4,1 ‑2,1 3,6 11,1 9,7  
  (Föregående publicering) ‑2,3 ‑4,1 ‑2,1 3,6 10,7    
B+C Industri 121,5 105,5 112,1 134,1 119,5 119,2 20,7
  Årsutveckling, procent 7,2 ‑0,8 2,4 5,6 27,1 24,2  
  (Föregående publicering) 7,2 ‑0,8 2,4 5,6 26,4    
F Byggverksamhet 148,4 88,9 111,5 118,1 122,6 121,4 9,9
  Årsutveckling, procent ‑4,7 ‑4,5 1,8 ‑1,8 ‑4,1 ‑5,2  
  (Föregående publicering) ‑4,7 ‑4,5 1,8 ‑1,8 ‑5,5    
G-S (ex. K, O) Tjänster (exkl. finans- och försäkringsverksamhet) 123,1 103,0 103,8 119,4 112,7 112,3 65,9
  Årsutveckling, procent ‑4,1 ‑4,8 ‑4,0 4,5 9,3 8,4  
  (Föregående publicering) ‑4,1 ‑4,8 ‑4,0 4,5 9,2    

1) Ingen revidering av indata, men revideras på grund av säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmodell. 2) Ej inom revideringsperioden för blankettdata, men kan revideras på grund av omfördelning av kvartalsmoms. 3) Inom revideringsperioden för blankettdata 4) Aktuell referensperiod 5) Genomsnittligt index under perioden, förändringstal jämfört med samma period föregående år 6) Andel av 2020 års förädlingsvärde

Säsongrensade indextal och förändringstal
Avdelning (SNI 2007) Bransch/Branschgrupp December[1] Januari[2] Februari[2] Mars[3] April[3] Maj[4] Mars-Maj[5] Vikt[6]
B-S (ex. K, O) Näringslivet totalt exkl. finans- och försäkringsverksamhet 112,5 112,3 113,5 114,4 114,3 114,1 114,3 100,0
  Månadsutveckling, procent ‑0,2 ‑0,2 1,1 0,8 ‑0,1 ‑0,2 1,3  
  (Föregående publicering) ‑0,2 ‑0,2 1,1 0,7 ‑0,2      

1) Ingen revidering av indata, men revideras på grund av säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmodell. 2) Ej inom revideringsperioden för blankettdata, men kan revideras på grund av omfördelning av kvartalsmoms. 3) Inom revideringsperioden för blankettdata 4) Aktuell referensperiod 5) Genomsnittligt index under perioden, förändringstal jämfört med föregående tremånadersperiod. 6) Andel av 2020 års förädlingsvärde

Definitioner och förklaringar

Produktionsvärdeindex (PVI) beskriver utvecklingen av näringslivets produktion av varor och tjänster på månadsbasis. PVI speglar utvecklingen av produktionsvärdet inom näringslivet. Produktionsvärde är ett mått som används i beräkningarna av BNP och kan förenklat beräknas som nettoomsättning från industriverksamhet och tjänsteproduktion samt handelsmarginal. Handelsmarginal är intäkter från försäljning av handelsvaror minus kostnader för inköp av dessa.

PVI har producerats sedan referensmånad Oktober 2017 och ersätter indexet Produktionsindex över näringslivet (PIN).

Nästa publiceringstillfälle

2021-08-10 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Robin Petersson

Telefon
010-479 68 19
E-post
robin.petersson@scb.se

Sebastian Rask

Telefon
010-479 40 29
E-post
sebastian.rask@scb.se