Till innehåll på sidan

Produktionsvärdeindex, oktober 2017:

Ökad produktion inom näringslivet i november

Statistiknyhet från SCB 2018-01-10 9.30

Produktionsvärdeindex för totala näringslivet ökade med 6,6 procent i november jämfört med november föregående år, i kalenderkorrigerade tal. Jämfört med oktober ökade produktionen med 1,3 procent, i säsongrensade tal. Hittills under fjärde kvartalet 2017 (oktober och november) jämfört med motsvarande period föregående år, ökade produktionen med 5,7 procent i kalenderkorrigerade tal.

Industrisektorns produktionsvärde ökade

Produktionen inom industrisektorn ökade med 6,1 procent i november jämfört med motsvarande period föregående år, i kalenderkorrigerade siffror. Motorfordonsindustrin var den industribransch som bidrog mest till näringslivets produktionsuppgång. Motorfordonsindustrin ökade med 18,1 procent i fasta priser och bidrog med 0,5 procentenheter till näringslivets totala uppgång. Motorfordonsindustrin har haft en positiv utveckling i årstakt de senaste 13 månaderna, i kalenderkorrigerade siffror.

Tjänstesektorns produktionsvärde ökade

Produktionen inom tjänstesektorn ökade med 7,1 procent i november jämfört med motsvarande period föregående år, i kalenderkorrigerade siffror. Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster var den tjänstebransch som hade det största bidraget till näringslivets totala utveckling med ett bidrag på 1,5 procentenheter, efter en ökning på 10,9 procent i fasta priser. Branschen har haft en positiv utveckling i årstakt i kalenderkorrigerade siffror varje mättillfälle sedan 2014.

Byggsektorns produktionsvärde ökade

Produktionen inom byggsektorn ökade med 4,3 procent i kalenderkorrigerade tal i november jämfört med motsvarande period föregående år. Byggsektorn står för 8,5 procent av näringslivets totala förädlingsvärde, och bidrog med 0,4 procentenheter till näringslivets totala utveckling i fasta priser.

Revideringar

Uppgifterna för november är preliminära. När Produktionsvärdeindex publiceras för en ny månad revideras också föregående kvartal, se tabell. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit. De kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade uppgifterna revideras alltid från januari 2010 och framåt.

Bidrag i procentenheter till förändringstakt i PVI

Namnlös

Kalenderkorrigerade indextal och förändringstal
Avdelning
(SNI 2007)
Bransch/
Branschgrupp
JuniJuli[1]Augusti[1]September[2]Oktober[3]November[4]Oktober-November[5]Vikt[6]
B-S
(ex.
K, O)
Näringslivet totalt
exkl. finans- och försäkrings-
verksamhet
114,1 92,8 98,8 112,8 116,5 117,1 116,8 100,0
  Årsutveckling,
procent
4,6 4,4 5,7 3,2 4,9 6,6 5,7  
  (Föregående
publicering)
4,6 4,4 5,7 3,2 4,1      
                   
B+C Industri 119,5 86,6 93,4 117,1 118,1 116,7 117,4 20,0
  Årsutveckling,
procent
7,6 4,0 7,4 1,6 6,6 6,1 6,3  
  (Föregående
publicering)
7,6 4,0 7,2 1,6 6,6      
                   
F Byggverksamhet 123,4 103,1 99,7 123,8 125,9 128,1 127,0 10,0
  Årsutveckling,
procent
11,7 11,0 9,2 4,8 1,0 4,3 2,6  
  (Föregående
publicering)
11,7 11,0 9,2 4,6 0,6      
                   
G-S
(ex.
K, O)
Tjänster (exkl.
finans- och
försäkrings-
verksamhet)
112,3 93,9 101,2 111,6 115,9 116,4 116,2 70,0
  Årsutveckling,
procent
2,4 3,4 4,7 3,8 5,3 7,1 6,2  
  (Föregående
publicering)
2,4 3,4 4,6 3,8 4,3      

1) Ingen revidering av indata, men revideras p g a säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmodell. 2) Ej inom revideringsperioden för blankettdata, men kan revideras på grund av omfördelning av kvartalsmoms. 3) Inom revideringsperioden för blankettdata 4) Aktuell referensperiod 5) Genomsnittligt index under perioden, förändringstal jämfört med samma period föregående år 6) Andel av 2016 års förädlingsvärde 7) Byggverksamhet revideras historiskt vid varje avslutat helkvartal p g a ny indata.

Säsongrensade indextal och förändringstal
Avdelning
(SNI
2007)
Bransch/
Branschgrupp
JuniJuli[1]Augusti[1]September[2]Oktober[3]November[4]September-November[5]Vikt[6]
B-S
(ex.
K, O)
Näringslivet
totalt exkl.
finans- och försäkrings-
verksamhet
108,4 108,8 108,6 109,6 110,1 111,5 110,4 100,0
  Månads-
utveckling,
procent
0,0 0,4 ‑0,2 0,9 0,5 1,3 1,7  
  (Föregående
publicering)
0,0 0,4 ‑0,6 0,4 0,6      

1) Ingen revidering av indata, men revideras p g a säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmodell. 2) Ej inom revideringsperioden för blankettdata, men kan revideras på grund av omfördelning av kvartalsmoms. 3) Inom revideringsperioden för blankettdata 4) Aktuell referensperiod 5) Genomsnittligt index under perioden, förändringstal jämfört med föregående tremånadersperiod. 6) Andel av 2016 års förädlingsvärde

Definitioner och förklaringar

Produktionsvärdeindex (PVI) beskriver utvecklingen av näringslivets produktion av varor och tjänster på månadsbasis. Det är en vidareutveckling av indexet Produktionsindex över näringslivet (PIN) och ersätter PIN från och med november 2017, referensmånad september 2017. Fördelarna med det nya indexet jämfört med tidigare index är att det mäter produktionen av tjänster, industriverksamhet och handel inom både tjänste- och industrisektorn samt produktionen inom byggsektorn, och att en gemensam publicering av dessa görs några dagar tidigare än PIN.

Bakgrunden till att SCB har tagit fram det nya indexet är för att ge avdelningen för nationalräkenskaperna ett bättre underlag till beräkningarna av den kvartalsvisa bruttonationalprodukten (BNP) från produktionssidan. PVI speglar utvecklingen av produktionsvärdet inom näringslivet. Produktionsvärde är ett mått som används i beräkningarna av BNP och kan förenklat beräknas som nettoomsättning från industriverksamhet och tjänsteproduktion samt handelsmarginal. Handelsmarginal är intäkter från försäljning av handelsvaror minus kostnader för inköp av dessa.

Denna statistiknyhet ersätter tidigare statistiknyheter för Industriproduktionsindex, Tjänsteproduktionsindex och Produktionsindex över näringslivet.

Nästa publiceringstillfälle

2018-02-06 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Box 24300
104 51 Stockholm

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

David Lööv

Telefon
010-479 47 71
E-post
david.loov@scb.se

Kristina Frändén

Telefon
010-479 43 89
E-post
kristina.franden@scb.se