Till innehåll på sidan

Produktionsvärdeindex, september 2019

Ökad produktion inom näringslivet i september

Statistiknyhet från SCB 2019-11-05 9.30

Produktionsvärdeindex för det totala näringslivet ökade med 1,4 procent i september 2019 jämfört med september 2018, i kalenderkorrigerade tal. Jämfört med augusti 2019 minskade produktionen med 0,3 procent i säsongrensade tal.

Industrisektorns produktionsvärde ökade

Produktionen inom industrisektorn ökade 0,9 procent i september 2019 jämfört med motsvarande period förra året, i kalenderkorrigerade siffror. Kemi- och läkemedelsindustrin var den delbransch som bidrog mest till industrins utveckling. Branschen ökade med 39,2 procent i fasta priser och stod för ett bidrag till näringslivets totala utveckling på 1,0 procentenheter.

Tjänstesektorns produktionsvärde ökade

Produktionen inom tjänstesektorn ökade med 1,6 procent i september 2019 jämfört med motsvarande period föregående år, i kalenderkorrigerade siffror. Handelsbranschen var den tjänstebransch som bidrog mest till näringslivets totala utveckling med ett bidrag på 1,0 procentenheter, efter en ökning på 7,0 procent i fasta priser.

Byggsektorns produktionsvärde ökade

Produktionen inom byggsektorn ökade med 0,2 procent i kalenderkorrigerade tal i september 2019 jämfört med motsvarande period 2018. I fasta priser utan kalenderkorrigering uppvisade sektorn en ökning med 1,4 procent. Byggverksamhet, som står för 8,8 procent av näringslivets totala förädlingsvärde, bidrog till näringslivets totala utveckling med 0,1 procentenheter.

Revideringar

När Produktionsvärdeindex publiceras för en ny månad revideras också index för de två föregående månaderna om ny information tillkommit. Från och med referensmånad april 2015 gäller en ny metod för att beräkna de slutgiltiga statistikuppgifterna. Den nya metoden innebär i huvudsak att administrativa uppgifter från Skatteverket används på kvartalsbasis för att öka antalet undersökta företag. Det innebär att den slutgiltiga kvartalsstatistiken är baserad på en totalräkning för alla företag som ingår i rampopulationen.
Användningen av administrativa data för varje kvartal syftar till att förbättra kvaliteten i Produktionsvärdeindex och minska uppgiftslämnarbördan. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet som referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2010 och framåt. Information om större revideringar publiceras på produktsidan:

Produktionsvärdeindex

Bidrag i procentenheter till förändringstakt i PVI
Produktionsvärdeindex, september 2019

Kalenderkorrigerade indextal och förändringstal
Avdelning (SNI 2007) Bransch/Branschgrupp April[1] Maj[1] Juni[1] Juli[3] Augusti[3] September[4] Juli-September[5] Vikt[6]
B-S (ex. K, O) Näringslivet totalt exkl. finans- och försäkringsverksamhet 113,7 114,2 118,9 96,3 104,0 116,5 105,6 100,0
  Årsutveckling, procent 3,5 1,4 0,6 2,4 2,8 1,4 2,2  
  (Föregående publicering) 3,4 1,3 0,6 2,4 2,9      
B+C Industri 114,0 115,7 124,2 90,4 97,0 121,9 103,1 22,0
  Årsutveckling, procent 3,4 1,7 ‑1,0 3,4 2,1 0,9 2,0  
  (Föregående publicering) 3,4 1,7 ‑1,0 3,1 2,5      
F Byggverksamhet 119,5 115,7 113,6 93,5 94,4 112,1 100,0 8,8
  Årsutveckling, procent 10,3 4,9 1,5 1,3 6,4 0,2 2,4  
  (Föregående publicering) 10,0 4,4 1,2 1,3 5,9      
G-S (ex. K, O) Tjänster (exkl. finans- och försäkringsverksamhet) 113,3 114,3 118,0 98,9 108,7 116,9 108,2 65,1
  Årsutveckling, procent 2,9 0,8 0,3 1,3 2,6 1,6 1,9  
  (Föregående publicering) 2,9 0,8 0,4 1,4 2,7      

1) Ingen revidering av indata, men revideras på grund av säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmodell. 2) Ej inom revideringsperioden för blankettdata, men kan revideras på grund av omfördelning av kvartalsmoms. 3) Inom revideringsperioden för blankettdata 4) Aktuell referensperiod 5) Genomsnittligt index under perioden, förändringstal jämfört med samma period föregående år 6) Andel av 2018 års förädlingsvärde 7) Byggverksamhet revideras historiskt vid varje avslutat helkvartal på grund av ny indata.

Säsongrensade indextal och förändringstal
Avdelning (SNI 2007) Bransch/Branschgrupp April[1] Maj[1] Juni[1] Juli[3] Augusti[3] September[4] Juli-September[5] Vikt[6]
B-S (ex. K, O) Näringslivet totalt exkl. finans- och försäkringsverksamhet 113,3 113,2 113,0 113,8 114,3 114,0 114 100,0
  Månadsutveckling, procent 0,0 ‑0,1 ‑0,2 0,7 0,4 ‑0,3 0,8  
  (Föregående publicering) 0,1 ‑0,1 ‑0,1 0,7 0,6      

1) Ingen revidering av indata, men revideras på grund av säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmodell. 2) Ej inom revideringsperioden för blankettdata, men kan revideras på grund av omfördelning av kvartalsmoms. 3) Inom revideringsperioden för blankettdata 4) Aktuell referensperiod 5) Genomsnittligt index under perioden, förändringstal jämfört med föregående tremånadersperiod. 6) Andel av 2018 års förädlingsvärde

Definitioner och förklaringar

Produktionsvärdeindex (PVI) beskriver utvecklingen av näringslivets produktion av varor och tjänster på månadsbasis. Det är en vidareutveckling av indexet Produktionsindex över näringslivet (PIN) och ersätter PIN från och med november 2017, referensmånad september 2017. Fördelarna med det nya indexet jämfört med tidigare index är att det mäter produktionen av tjänster, industriverksamhet och handel inom både tjänste- och industrisektorn samt produktionen inom byggsektorn, och att en gemensam publicering av dessa görs några dagar tidigare än PIN.

Bakgrunden till att SCB har tagit fram det nya indexet är att avdelningen för nationalräkenskaperna ska få ett bättre underlag till beräkningarna av den kvartalsvisa bruttonationalprodukten (BNP) från produktionssidan. PVI speglar utvecklingen av produktionsvärdet inom näringslivet. Produktionsvärde är ett mått som används i beräkningarna av BNP och kan förenklat beräknas som nettoomsättning från industriverksamhet och tjänsteproduktion samt handelsmarginal. Handelsmarginal är intäkter från försäljning av handelsvaror minus kostnader för inköp av dessa.

Denna statistiknyhet ersätter tidigare statistiknyheter för Industriproduktionsindex, Tjänsteproduktionsindex och Produktionsindex över näringslivet.

Nästa publiceringstillfälle

2019-12-06 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Box 24300
104 51 Stockholm

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Linn Hedman

Telefon
010-479 45 54
E-post
linn.hedman@scb.se

Jonas Rutberg

Telefon
010-479 58 30
E-post
jonas.rutberg@scb.se