Till innehåll på sidan

Företagens utgifter för it, 2018

Företagen lade mindre pengar på it-utrustning år 2018

Statistiknyhet från SCB 2019-10-02 9.30

Företagens utgifter för data- och teleutrustning samt mjukvara uppgick till 61,5 miljarder kronor 2018. Det är en minskning med drygt 5,5 procent jämfört med 2017. Utgifter för leasing av it har däremot ökat med cirka 7 procent under samma period.

De största företagen (250 anställda eller fler), stod för 66 procent av utgifterna för data- och teleutrustning. Samtidigt har de totala it-utgifterna bland dessa företag minskat med drygt 7 procent jämfört med 2017.

Företagen inom information- och kommunikationsbranschen stod för en fjärdedel och tillverkningsindustrin för en femtedel av utgifterna. Bland de mindre företagen (10-49 anställda) är utgifterna i stort sett oförändrade.

Alla belopp i denna statistiknyhet redovisas i löpande priser.

Företagens utgifter för it har ökat sedan 2009

Företagens utgifter för data- och teleutrustning har ökat med cirka 29 miljarder kronor jämfört med år 2009. Det innebär en ökning med cirka 90 procent. Under de senaste fem åren har ökningstakten tilltagit. Mellan 2009 och 2013 ökade it-utgifterna med drygt 9,6 miljarder kronor, medan ökningen mellan 2014 och 2018 uppgick till cirka 18,2 miljarder kronor.

Företagens utgifter för data- och telekommunikationsutrustning samt mjukvara, 2009-2018, miljoner kronor

Företagens utgifter för  data- och telekommunikationsutrustning samt mjukvara, 2009-2018, miljoner kronor

Mjukvara är den utgift som utgör störst andel av de totala it-utgifterna. Utgiftsposten har ökat senaste tio åren, men minskar 2018 jämfört med 2017. Tillverkningsindustrin stod för störst andel av utgifter för mjukvara under 2018. Inom denna verksamhet ökade mjukvaruutgifter med drygt 8 procent jämfört med 2017.

Företagens utgifter för datautrustning var 13,1 miljarder kronor 2018, vilket är en minskning med drygt en miljard kronor jämfört med året innan.

Företagens utgifter för telekommunikationsutrustning uppgick till 10,7 miljarder kronor år 2018. Informations- och kommunikationsföretagen stod för 64 procent av dessa utgifter (6,8 miljarder kronor).

Utgifterna för leasing av it har varierat sedan 2009. De senaste fem åren har dessa utgifter ökat med cirka 15 procent. Leasingutgifterna består av operationell leasing (5,8 miljarder kronor) och finansiell leasing (511 miljoner kronor).

Utgifter för it varierar mellan branscher och företag

Drygt 60 procent av företagens totala it-utgifter går till köp av mjukvara. Mest mjukvara, sett till andelen av de totala mjukvaruutgifterna i Sverige, köper företag inom tillverkningsindustri, finans- och försäkringsbranschen samt handel. De största företagen (250 anställda eller fler) stod för 66 procent av de totala it-utgifterna. Denna grupp minskade utgifterna för it mellan 2017 och 2018. Förändringarna hos de mindre företagen (10-49 anställda) ligger inom den statistiska felmarginalen.

Företagens utgifter för it, storleksklass, miljoner kronor, 2009-2018

Företagens utgifter för it, storleksklass, miljoner kronor, 2009-2018

I tabellen nedan visas de sju branscher med högst utgifter för it sedan 2009. Utvecklingen av totala utgifter för it skiljer sig åt mellan olika branscher. Informations- och kommunikationsföretag, energi och återvinning samt andra tjänsteföretag har ökat sina it-utgifter under 2018. De sammanlagda utgifterna för it har minskat drygt 3,6 miljarder kronor jämfört med året innan.

Företagens utgifter för it, branscher med största it-utgifter, 2009 - 2018, miljoner kronor

Företagens utgifter för it, branscher med största it-utgifter, 2009 - 2018, miljoner kronor

Företagens köp av it-tjänster

En it-tjänst innebär att företagen exempelvis istället för att köpa datorer, köper tjänsten att ha fungerande datorer. Detta kan inkludera service, underhåll, molntjänster med mera, och sker antigen internt eller från en extern leverantör utanför företaget.

Företagens köp av interna och externa it-tjänster, miljoner kronor, 2014 - 2018

Företagens köp av interna och externa it-tjänster, miljoner kronor,  2014 - 2018

Årets undersökning visar att företagen köpte it-tjänster för 69 miljarder kronor. Företagen lade i högre utsträckning mer pengar på it-tjänster internt inom koncernen under 2018. Köp av it-tjänster internt har ökat 8,5 procent jämfört med året innan.

Som framgår av tabellen nedan var branscherna med högst utgifter för köp av it-tjänster handel (20,5 miljarder kronor), tillverkningsindustri (12,7 miljarder kronor) samt information- och kommunikationsbranschen (10 miljarder kronor).

Företagens köp av it-tjänster, utvalda branscher, 2014-2018, miljoner kronor

Företagens köp av it-tjänster, utvalda branscher, 2014-2018, miljoner kronor

Definitioner och förklaringar

Med utgifter för it avses köp av data- och telekommunikationsutrustning och mjukvara samt hyra och leasing av data- och telekommunikationsutrustning. Även it- tjänster undersöks, uppdelat på interna och externa köp.

Populationen utgörs av företag med 10 anställda eller fler med verksamhet enligt SNI 2007, inom utvinning av mineral (B), tillverkning (C), försörjning av el, gas, värme och kyla (D), vattenförsörjning (E) byggverksamhet (F), handel; reparation av motorfordon och motorcyklar (G), transport och magasinering (H), hotell- och restaurangverksamhet (I), informations- och kommunikationsverksamhet (J), finansiell verksamhet (K), fastighetsservice (L), företagstjänster (M), uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (N), kultur, nöje och fritid (R) och annan serviceverksamhet (S). Företagen delas in efter tre storleksklasser: 10–49 anställda, 50–249 anställda samt företag med 250 anställda eller mer. Populationen bestäms med utgångspunkt från informationen i SCB:s företagsregister. Ramen som används är från november 2018.Samtliga belopp är i löpande priser.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Alicja Markiewicz

Telefon
010-479 46 36
E-post
alicja.markiewicz@scb.se

Agnes Norberg

Telefon
010-479 40 15
E-post
agnes.norberg@scb.se

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
it-statistik@scb.se