Till innehåll på sidan

Företagens utgifter för it, 2021

Mjukvara är företagens största it-relaterade utgift

Statistiknyhet från SCB 2023-02-02 8.00

Företagens utgifter för it uppgick år 2021 till 215,7 miljarder kronor, av dessa stod utgifter för mjukvara för närmare hälften. Det visar uppgifter från undersökningen Företagens utgifter för it 2021.

Utgifter för it ökar med storleken på företagen. Detta gäller för såväl de totala utgifterna som för respektive typ av it-utgift. De största företagen står för 67,6 procent av de totala it-utgifterna medan små och medelstora företag står för 12,3 respektive 20,1 procent.

Företagens utgifter för it, 2021, storleksklass, miljoner kronor
  10–49 anställda 50–249 anställda 250+ anställda Totalt
Datautrustning 3 379 4 132 8 734 16 245
Telekommunikationsutrustning 1 119 1 341 5 228 7 689
Leasing 1 353 1 608 4 737 7 699
Konsultutgifter för uteveckling eller förbättring av mjukvara 5 859 10 254 31 595 47 709
Inköp av mjukvara 7 111 12 731 39 604 59 445
It-tjänster 7 777 13 206 55 939 76 922
Totalt 26 599 43 271 145 838 215 708

Företagens utgifter för mjukvara

I årets undersökning är företagens utgifter för mjukvara uppdelad i två områden:

  • konsultutgifter för utveckling eller förbättring av mjukvara
  • inköp av mjukvara.

Detta innebär att tidigare års statistik över utgifter för mjukvara inte är jämförbar med årets siffror.

Fördelat på bransch står Handel för störst utgifter för mjukvara, 24,8 miljarder kronor. Därefter följer Tillverkningsindustri och Informations- och kommunikationsföretag som står för 22,0 miljarder kronor respektive 18,9 miljarder kronor.

IKT-sektorn, som är en delmängd av flera näringsgrenar, står för 17,5 miljarder kronor. Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. som är en del av branschen Informations- och kommunikationsföretag står för 12,1 miljarder kronor. Procentuellt står Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. för 63,8 procent av de totala utgifterna för mjukvara i branschen Informations- och kommunikationsföretag.

Företagens utgifter för mjukvara, 2021, bransch, miljoner kronor

Diagram

Fördelat efter storleksklass står de största företagen för 66,4 procent av totala utgifter och investeringar i mjukvara under 2021, motsvarande 71,2 miljarder kronor.

Företagens utgifter för mjukvara, 2021, storleksklass, miljoner kronor

Diagram

 

Företagens utgifter för hårdvara ökar

Företagens totala utgifter för hårdvara har ökat med 3,5 miljarder kronor, från 28,1 miljarder kronor 2020 till 31,6 miljarder kronor 2021. Det motsvarar en procentuell förändring på 12,4 procent – i löpande priser.

Diagrammet nedan visar att uppdelat på datautrustning, telekommunikationsutrustning och leasing, har utgifter för leasing av hårdvara ökat mest. Dessa utgifter har ökat från 6,1 miljarder kronor till 7,7 miljarder kronor. Det motsvarar en procentuell förändring med 26,2 procent. Därefter följer utgifter för datautrustning. Dessa har ökat från 14,0 miljarder 2020 till 16,2 miljarder 2021, en procentuell förändring med 16,2 procent. Utgifter för telekommunikationsutrustning har däremot minskat från 8,0 miljarder 2020 till 7,7 miljarder 2021, en procentuell förändring på -4,5 procent.

Företagens utgifter för hårdvara inkl. leasing, 2020–2021, miljoner kronor, löpande priser

Diagram

Nedanstående diagram redovisar utgifter för respektive typ av hårdvara uttryckt i andelar av totala hårdvaruutgifter. En tydlig förändring över tid är att utgifter för leasing har ökat sedan 2017 samtidigt som utgifter för telekommunikationsutrustning har minskat. Förändringen mellan år 2020 och 2021 innebär att detta är det första året sedan tidsseriens start som utgifter för leasing tangerar utgifter för telekommunikationsutrustning.

Företagens utgifter för hårdvara inkl. leasing, 2014–2021, andel av totala utgifter

Diagram

Utgifter för hårdvara varierar mellan branscher

Utgifter för hårdvara ökar mellan 2020 och 2021 i samtliga branscher nedan förutom inom Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. – i löpande priser.

De utvalda branscherna nedan är de största branscherna i termer av utgifter för hårdvara. Den störst procentuella förändringen står Finans och försäkringsverksamhet för, 39,5 procent, medan den minsta återfinns bland Andra tjänsteföretag, 3,4 procent. Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. minskar med 6,6 procent.

Företagens utgifter för hårdvara, 2020–2021, utvalda branscher, miljoner kronor, löpande priser

Diagram

Företagens utgifter för köp av it-tjänster minskar

Årets undersökning visar att företagens utgifter för it-tjänster 2021 var 76,9 miljarder kronor, vilket är en minskning med 3,3 miljarder kronor, eller -4,1 procent jämfört med 2020 – i löpande priser. Köp från externa leverantörer är vanligast och utgör 73,4 procent av totala it-tjänstutgifter. Jämfört med 2020 har köp från externa leverantörer ökat med 3,9 procent medan köp från interna leverantörer har minskat med 21,0 procent.

Från 2020 sker det en förflyttning av utgifter från köp av interna tjänsteleverantörer till externa. Många av företagen i undersökningen som tidigare köpt it-tjänster inom sin koncern för stora belopp har under 2021 i stället köpt dessa från externa leverantörer. Samtidigt har storleken på samma företags utgifter ökat. Det är den främsta anledningen till att köp från interna leverantörer minskar så mycket och att köp från externa leverantörer ökar trots en generell minskning av köp av it-tjänster.

Företagens köp av interna och externa it-tjänster, 2014–2021, miljoner kronor

Diagram

Att beakta

Inför årets undersökning genomfördes förändringar i frågeformuläret. Det innebär ett tidsseriebrott för frågorna om utgifter för mjukvara. Tidigare års statistik över utgifter för mjukvara är därför inte jämförbar med årets siffror. Information om förändringen finns i dokumentationen om statistikens kvalitet och statistikens framställning.

Definitioner och förklaringar

Mer information om statistiken, samt resultat för ytterligare redovisningsgrupper, går att hämta ur Statistikdatabasen på SCB:s webbplats.

Datautrustning: datorer, servrar, datorskärmar, projektorer, scanners, skrivare m.m.

Telekommunikationsutrustning: telefoner, telefonväxlar, inbrottslarm, routrar m.m.

Operationell (hyra) leasing: kan liknas vid en vanlig hyressituation. Företag hyr utrustning av leasingbolag mot en avgift. Leasingbolagen står för bl.a. service, underhåll och försäkringar.

Finansiell leasing: De ekonomiska risker och fördelar som är kopplat till ägandet av utrustning överförs i allt väsentligt från leasingbolagen till företagen.

Konsultutgifter för utveckling eller förbättring av mjukvara: extern part har tagit fram ny mjukvara eller ny funktion till befintlig mjukvara till företagens data- och telekommunikationsutrustning samt till maskiner och andra enheter.

Inköp av mjukvara: utgifter för inköp av mjukvara till data- och telekommunikationsutrustning samt till maskiner och andra enheter. Dessa inköp innehåller standardprogramvara eller programvara, även licenser och plug-ins.

It-tjänster: it-funktioner som företagen köper utan att behöva investera i it-utrustning. Detta kan inkludera service, underhåll, drift, molntjänster m.m.

SNI - Standard för svensk näringsgrensindelning

I undersökningen redovisas följande verksamheter enligt SNI 2007:

Gruvor och mineralutvinning – SNI 05–09
Tillverkningsindustri - SNI 10–33
Energi och återvinning - SNI 35–39
Byggindustri - SNI 41–43
Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar - SNI 45–47
Transport- och magasineringsföretag - SNI 49–53
Hotell och restauranger - SNI 55–56
Informations- och kommunikationsföretag - SNI 58–63
Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. - SNI 62
Finans- och försäkringsverksamhet – SNI 64–66 (delmängd; 64.19, 64.92, 65.1, 65.2)
Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare - SNI 68
Andra tjänsteföretag - SNI 69–82
Kultur, nöje och fritid – SNI 90–93
Reparation av datorer och kommunikationsutrustning – SNI 95.1
IKT-sektorn - SNI 26.1–26.4, 26.8, 46.5, 58.2, 61–62, 63.1, 95.1

För mer information se Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI).

Statistikens framställning och kvalitet

Frågeformuläret som uppgifterna bygger på, samt mer information om statistiken, går att läsa i dokumentationen om Statistikens Framställning (2021). Om du undrar över statistikens kvalitet hänvisar vi till produktens Kvalitetsdeklaration (2021).

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB

Fredric Nyström

Telefon
010-479 41 53
E-post
fredric.nystrom@scb.se