Till innehåll på sidan

Investeringsenkäten, andra kvartalet 2020

Investeringarna minskade med 9 miljarder kronor under andra kvartalet 2020 jämfört med andra kvartalet 2019

Statistiknyhet från SCB 2020-08-28 9.30

Investeringstakten hos företagen minskade under andra kvartalet 2020 jämfört med andra kvartalet 2019. Tillverkningsindustrin minskade sina investeringar med 1,9 miljarder kronor till 14,1 miljarder kronor. Även fastighetsbranschen minskade sina investeringar med 1,9 miljarder kronor till 34,2 miljarder kronor. Däremot ökade tillverkningsindustrin sina investeringar med 1,4 miljarder kronor (11 procent) mellan första och andra kvartalet 2020. Fastighetsbranschen ökade sina investeringar med 3 procent mellan första och andra kvartalet 2020.

Resultat från Investeringsenkäten visar att företagens investeringar minskade med totalt 10 procent eller 9 miljarder kronor under andra kvartalet 2020 jämfört med andra kvartalet 2019. Totalt uppgick företagens investeringar till 80,1 miljarder under denna period, vilket resulterar i en ökning med 4 procent jämfört med första kvartalet 2020.

Investeringar fördelat på branschgrupper, kvartal 2 2020 jämfört med kvartal 2 2019
Branschgrupp enligt SNI 2007 Investeringar i mdkr i löpande priser utfall kvartal 2 2020 Investeringar i mdkr i löpande priser utfall kvartal 2 2019 Procentuell förändring mellan kvartal 2 2020 och kvartal 2 2019
Industri (05-33) 15 551 17 048 ‑9
Energi, vatten och avlopp (35-39) 11 661 12 039 ‑3
Byggverksamhet (41-43) 2 433 2 697 ‑10
Handel (45-47) 3 844 4 987 ‑43
Transport och magasinering (49 exkl 49.32, 51-53) 4 887 6 233 ‑22
InfoKom-företag exkl. Film, radio och TV (58, 61-63) 3 560 3 625 ‑2
Banker och försäkringsbolag (64.1, 65) 987 975 1
Fastighetsbolag (68 exkl. 68.204) 34 236 36 149 ‑5
Företagstjänster (71-75, 77-82) 3 019 5 471 ‑45
Totalt 80 178 89 224 ‑10

Källa: Investeringsenkäten andra kvartalet 2020.

Procentuellt sett tappade branschen företagstjänster mest med en nedgång på 45 procent till en investeringsnivå på 3 miljarder kronor jämfört med andra kvartalet 2019. Även handelsbranschen minskade sina investeringar med 23 procent till en investeringsnivå på 3,8 miljarder kronor. Fastighetsbranschen minskade sina investeringar med 5 procent till totalt 34,2 miljarder kronor. Byggindustrins investeringar minskade med 10 procent till 2,4 miljarder kronor och branschen för transport och magasinering minskade sina investeringar med 22 procent till 4,9 miljarder kronor.

Många branschgrupper ökade sina investeringar mellan första och andra kvartalet 2020, trots coronapandemin. Den branschgrupp som ökade mest var energibranschen. Ökningen i denna bransch var 19 procent till en investeringsnivå på 11,7 miljarder kronor. Tillverkningsindustrin ökade sina investeringar med 11 procent till 14,1 miljarder kronor. Även branscherna för transportföretag, bygg, och fastigheter ökade sina investeringar under andra kvartalet, jämfört med första kvartalet.

Minskade investeringar i maskiner och inventarier

Investeringar fördelat på tillgångsslag, kvartal 2 2020

Investeringar fördelat på tillgångsslag, kvartal

Företagen investerade mest i maskiner och inventarier. Detta tillgångsslag stod för hela 49 procent av kvartalets investeringar, vilket innebär en minskning med 2 procentenheter jämfört med andra kvartalet 2019. Ny-, till- och ombyggnad av byggnader stod för 27 procent. Bostäder stod för 18 procent, vilket innebar en ökning med 2 procentenheter jämfört med andra kvartalet 2019. Köp av byggnader och anläggningar stod för 6 procent under andra kvartalet 2020.

Definitioner och förklaringar

Alla uppgifter i denna statistiknyhet redovisas i löpande priser. Jämförelser har dels gjorts mot uppgifter för motsvarande kvartal 2019 och dels mot föregående kvartal 2020.

Populationsramen är hämtad från SCB:s företagsdatabas. Företag med minst 200 anställda totalundersöks. Företag med mellan 20 och 199 anställda undersöks genom ett urval. Företag med 10-19 anställda inom industribranschen skattas utifrån investeringsuppgifter från företag med 20-49 anställda. För vissa branscher urvalsundersöks företag med mellan 5 och 199 anställda.

De branscher som ingår i undersökningen är avdelning B – G, SNI 49 (exkl. 49.32), 51-53, 58, 61-63, 64.1, 65, 68 (exkl. 68.204), 71-75 och 77-82 enligt Svensk Näringsgrensindelning SNI2007.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien avser kvartal 3 och publiceras 2020-12-04 kl. 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se