Till innehåll på sidan

Investeringsenkäten, fjärde kvartalet 2021

Näringslivet investerade 339,7 miljarder kronor under 2021

Statistiknyhet från SCB 2022-03-04 8.00

Investeringstakten hos företagen minskade med 2 procent under 2021 jämfört med 2020.

Totalt uppgick företagens investeringar till 339,7 miljarder kronor under 2021, vilket innebär en minskning med 8,5 miljarder kronor eller 2 procent jämfört med 2020. De största investeringarna gjordes i fastighetsbranschen, som stod för 40 procent av de totala investeringarna under 2021. Industribranscherna stod för 22 procent av de totala investeringarna.

Investeringar fördelat på branschgrupper, 2021 jämfört med 2020
Branschgrupp enligt SNI 2007Investeringar i mdkr i löpande priser utfall 2021Investeringar i mdkr i löpande priser utfall 2020Procentuell förändring mellan 2021 och 2020
Industri (05-33) 74,8 69,4 8
Energi, vatten och avlopp (35-39) 40,6 52,1 ‑22
Byggverksamhet (41-43) 9,5 8,7 9
Handel (45-47) 17,0 17,7 ‑4
Transport och magasinering (49 exkl 49.32, 51-53) 18,4 21,4 ‑14
InfoKom-företag exkl. Film, radio och TV (58, 61-63) 20,9 14,8 41
Banker och försäkringsbolag (64.1, 65) 4,0 4,0 1
Fastighetsbolag (68 exkl. 68.204) 134,9 144,8 ‑7
Företagstjänster (71-75, 77-82) 19,6 15,4 28
Totalt 339,7 348,2 -2

Källa: Investeringsenkäten fjärde kvartalet 2021.

Största minskningen fanns inom energibranschen som minskade sina investeringar med 11,5 miljarder kronor jämfört med 2020. Procentuellt sett minskade energibranschen med 22 procent till en investeringsnivå på 40,6 miljarder kronor. Transportbranschen (exkl.flyg) minskade sina investeringar med 14 procent till 18,4 miljarder kronor under 2021 jämfört med 2020.

Flera branschgrupper ökade sina investeringar under 2021 jämfört med 2020. Branschen Information och kommunikation ökade mest med en uppgång på 41 procent till investeringsnivå på 20,9 miljarder kronor. Branschen för företagstjänster ökade sina investeringar med 4,2 miljarder kronor vilket motsvarar en uppgång på 28 procent. Även industribranscherna samt byggbranschen ökade sina investeringar med 8 respektive 9 procent under 2021 jämfört med 2020. 

Planerade investeringar under 2022

Enligt investeringsenkäten beräknas de totala investeringarna hamna på 336,5 miljarder kronor under 2022. Om denna prognos stämmer innebär det en minskning av investeringarna med 1 procent jämfört med 2021.

Definitioner och förklaringar

Alla uppgifter i denna statistiknyhet redovisas i löpande priser. Alla jämförelser har gjorts mot uppgifter för motsvarande kvartal 2020.

Populationsramen är hämtad från SCB:s företagsdatabas. Företag med minst 200 anställda totalundersöks. Företag med mellan 20 och 199 anställda undersöks genom ett urval. Företag med 10-19 anställda inom industribranschen skattas utifrån investeringsuppgifter från företag med 20-49 anställda. För vissa branscher urvalsundersöks företag med mellan 5 och 199 anställda.

De branscher som ingår i undersökningen är avdelning SNI 05-49 (exkl. 49.32), 51-53, 58, 61-63, 64.1, 65, 68 (exkl. 68.204), 71-75 och 77-82 enligt Svensk Näringsgrensindelning SNI2007.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien avser kvartal 1 2022 och publiceras 2022-05-27 kl. 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se