Till innehåll på sidan

Investeringsenkäten, första kvartalet 2019. Korrigerad 2019-06-17

Näringslivet investerade 72,1 miljarder kronor första kvartalet 2019

Statistiknyhet från SCB 2019-05-24 9.30

Fastighetsbranschen stod för 48 procent av de totala investeringarna inom de branscher som ingår i undersökningen. Därefter kom industribranschen med 18 procent av investeringarna.

Investeringar fördelat på branschgrupper enligt SNI2007, kvartal 1 2019

Diagram Investeringar fördelat på branschgrupper enligt SNI2007, kvartal 1 2019

Den bransch som investerat mest under första kvartalet 2019 var fastighetsbolag och fastighetsförvaltare. Denna bransch investerade totalt 34,6 miljarder, varav 15,2 miljarder i ny-, till- och ombyggnad av byggnader och 13,4 miljarder i bostäder. Fastighetsbranschen stod för 48 procent av de totala investeringarna inom de branscher som ingår i undersökningen. Därefter kom industribranschen med 18 procent av investeringarna, vilket innebar 13,1 miljarder. Av dessa bestod 11,2 miljarder av maskiner och inventarier. El-, gas- och värmeverk, vatten- och reningsverk och avfallsanläggningar stod för 11 procent av investeringarna med totalt 7,9 miljarder under första kvartalet.

Maskiner och inventarier största tillgångsslaget

Investeringar fördelat på tillgångsslag, kvartal 1 2019

Diagram Investeringar fördelat på tillgångsslag, kvartal 1 2019

Företagen investerade mest i maskiner och inventarier. Detta tillgångsslag stod för hela 44 procent av kvartalets investeringar, medan ny-, till- och ombyggnad av byggnader stod för 28 procent och bostäder för 19 procent. En nyhet i investeringsenkäten 2019 är att även köp av byggnader och anläggningar ingår. Dessa stod för 9 procent eller 6,7 miljarder av investeringarna under första kvartalet.

Ny design av investeringsenkäten 2019

Mellan 2018 och 2019 har investeringsenkäten omarbetats på flera sätt. Blanketten har anpassats till företagens redovisning dels genom att hänvisningar till BAS-konton lagts till och dels genom att investeringsbegreppet har anpassats. Med investeringar avses efter förändringen anskaffning av materiella tillgångar med en beräknad livslängd på minst tre år, vilket kan jämföras med den tidigare definitionen som inkluderade investeringar i tillgångar med en livslängd på minst ett år. Utgifter för reparationer och underhåll och nytecknade leasingkontrakt har tagits bort ur enkäten och prognoser efterfrågas nu endast på årsbasis istället för per kvartal. Användarna av statistiken kommer hädanefter att kunna ta del av resultat från investeringsenkäten fyra istället för tre gånger per år. Förändringarna kan innebära vissa brott i tidsserien.

Definitioner och förklaringar

Alla uppgifter i denna statistiknyhet redovisas i löpande priser.

Populationsramen är hämtad från SCB:s företagsdatabas. Företag med minst 200 anställda totalundersöks. Företag med mellan 20 och 199 anställda undersöks genom ett urval. Företag med 10-19 anställda inom industribranschen skattas utifrån investeringsuppgifter från företag med 20-49 anställda. För vissa branscher urvalsundersöks företag med mellan 5 och 199 anställda.

De branscher som ingår i undersökningen är avdelning B – G, SNI 49 (exkl. 49.32), 51-53, 58, 61-63, 64.1, 65, 68 (exkl. 68.204), 71-75 och 77-82 enligt Svensk Näringsgrensindelning SNI2007.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien avser kvartal 2 2019 och publiceras 2019-08-23 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se