Till innehåll på sidan

Investeringsenkäten, andra kvartalet 2021

Investeringarna ökade med 11,6 miljarder kronor under andra kvartalet 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-08-27 9.30

Investeringstakten hos företagen ökade under andra kvartalet 2021 jämfört med första kvartalet. Totalt uppgick företagens investeringar till 83,1 miljarder kronor under denna period. Jämfört med andra kvartalet 2020 var dock företagens investeringar oförändrade.

Resultat från Investeringsenkäten visar att företagens investeringar ökade med totalt 16 procent eller 11,6 miljarder kronor under andra kvartalet 2021 jämfört med första kvartalet 2021. De flesta branschgrupper ökade sina investeringar mellan första och andra kvartalet 2021. Procentuellt sett ökade branschen banker och försäkringsbolag mest med en uppgång på 67 procent till en investeringsnivå på 1,6 miljarder. InfoKom-företag ökade sina investeringar med 2,6 miljarder kronor vilket motsvarar en ökning med 58 procent. Branschen företagstjänster ökade sina investeringar med 29 procent till en investeringsnivå på 5,1 miljarder kronor. Industri-företag ökade sina investeringar med 1,3 miljarder kronor till 16,3 miljarder kronor. Fastighetsbranschen ökade sina investeringar med 3,6 miljarder kronor till 32,3 miljarder kronor. Handelsbranschen visade en liten nedgång på 3 procent jämfört med första kvartalet 2021.

Investeringar fördelat på branschgrupper, kvartal 2 2021 jämfört med kvartal 2 2020
Branschgrupp enligt SNI 2007 Investeringar i mdkr i löpande priser utfall kvartal 1 2021 Investeringar i mdkr i löpande priser utfall kvartal 2 2021 Procentuell förändring mellan kvartal 1 2021 och kvartal 2 2021
Industri (05-33) 15,1 16,3 8
Energi, vatten och avlopp (35-39) 8,6 10,1 18
Byggverksamhet (41-43) 2,0 2,4 19
Handel (45-47) 4,0 3,9 ‑3
Transport och magasinering (49 exkl 49.32, 51-53) 3,9 4,5 13
InfoKom-företag exkl. Film, radio och TV (58, 61-63) 4,4 7,0 58
Banker och försäkringsbolag (64.1, 65) 0,9 1,6 67
Fastighetsbolag (68 exkl. 68.204) 28,6 32,3 13
Företagstjänster (71-75, 77-82) 3,9 5,1 29
Totalt 71,5 83,1 16

Källa: Investeringsenkäten andra kvartalet 2021.

Ökade investeringar i maskiner och inventarier

Investeringar fördelat på tillgångsslag, kvartal 2 2021

diagram

Företagen investerade mest i maskiner och inventarier. Detta tillgångsslag stod för hela 53 procent av kvartalets investeringar, med totalt 43,9 miljarder kronor. Det innebar en ökning med 3 procentenheter jämfört med första kvartalet 2021. Ny-, till- och ombyggnad av byggnader stod för 27 procent vilket innebar en ökning med 1 procentenhet. Bostäder stod för 15 procent eller 12,9 miljarder kronor av investeringarna. Köp av byggnader och anläggningar stod för 5 procent under andra kvartalet 2021 vilket innebar en minskning med 3 procentenheter jämfört med första kvartalet 2021.

Definitioner och förklaringar

Alla uppgifter i denna statistiknyhet redovisas i löpande priser. Alla jämförelser har gjorts mot uppgifter för motsvarande kvartal 2020.

Populationsramen är hämtad från SCB:s företagsdatabas. Företag med minst 200 anställda totalundersöks. Företag med mellan 20 och 199 anställda undersöks genom ett urval. Företag med 10-19 anställda inom industribranschen skattas utifrån investeringsuppgifter från företag med 20-49 anställda. För vissa branscher urvalsundersöks företag med mellan 5 och 199 anställda.

De branscher som ingår i undersökningen är avdelning SNI 05-49 (exkl. 49.32), 51-53, 58, 61-63, 64.1, 65, 68 (exkl. 68.204), 71-75 och 77-82 enligt Svensk Näringsgrensindelning SNI2007.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien avser kvartal 3 2021 och publiceras 2021-12-03 kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se