Till innehåll på sidan

Investeringsenkäten, första kvartalet 2022

Investeringarna ökade med 7,2 miljarder kronor eller 10 procent jämfört med första kvartalet 2021

Statistiknyhet från SCB 2022-05-27 8.00

Variationen mellan olika branscher var stor. Handelsbranschen ökade sina investeringar med 40 procent till 5,2 miljarder kronor medan branschen InfoKom-företag minskade sina investeringar med 15 procent till 3,5 miljarder kronor.

Totalt uppgick företagens investeringar till 76,5 miljarder kronor under första kvartalet 2022. Det innebär en ökning med 10 procent jämfört med första kvartalet 2021.

Investeringar fördelat på branschgrupper, kvartal 1 2022 jämfört med kvartal 1 2021
Branschgrupp enligt SNI 2007 Investeringar i mdkr i löpande priser utfall kvartal 1 2022 Investeringar i mdkr i löpande priser utfall kvartal 1 2021 Procentuell förändring mellan kvartal 1 2022 och kvartal 1 2021
Industri (05-33) 15,0 15,1 ‑1
Energi, vatten och avlopp (35-39) 8,7 7,1 23
Byggverksamhet (41-43) 2,0 2,3 ‑13
Handel (45-47) 5,2 3,7 40
Transport och magasinering (49 exkl 49.32, 51-53) 4,1 4,0 1
InfoKom-företag exkl. Film, radio och TV (58, 61-63) 3,5 4,1 ‑15
Banker och försäkringsbolag (64.1, 65) 4,4 1,0 480
Fastighetsbolag (68 exkl. 68.204) 29,4 28,4 4
Företagstjänster (71-75, 77-82) 4,2 3,8 11
Totalt 76,5 69,3 10

Källa: Investeringsenkäten första kvartalet 2022.

Bankerna ökade sina investeringar mest. Det är en ökning på 3,6 miljarder kronor vilket resulterar att branschens investeringar hamnar på 4,4 miljarder kronor under första kvartalet 2022. Handelsbranschen ökade sina investeringar med 40 procent till 5,2 miljarder kronor. Energibranschen ökade sina investeringar med 23 procent till 8,7 miljarder kronor.
Branschen InfoKom-företag minskade sina investeringar med 15 procent och branschens investeringar uppgick till 4 miljarder kronor under första kvartalet 2022. Även byggbranschen minskade sina investeringar med 13 procent till 2 miljarder kronor.

Definitioner och förklaringar

Alla uppgifter i denna statistiknyhet redovisas i löpande priser. Alla jämförelser har gjorts mot uppgifter för motsvarande kvartal 2021.

Populationsramen är hämtad från SCB:s företagsdatabas. Företag med minst 200 anställda totalundersöks. Företag med mellan 20 och 199 anställda undersöks genom ett urval. Företag med 10-19 anställda inom industribranschen skattas utifrån investeringsuppgifter från företag med 20-49 anställda. För vissa branscher urvalsundersöks företag med mellan 5 och 199 anställda.

De branscher som ingår i undersökningen är avdelning SNI 05-49 (exkl. 49.32), 51-53, 58, 61-63, 64.1, 65, 68 (exkl. 68.204), 71-75 och 77-82 enligt Svensk Näringsgrensindelning SNI2007.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien avser kvartal 2 och publiceras 2022-08-26 kl. 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se