Till innehåll på sidan

Investeringsenkäten, maj 2017:

Stark industri höjer prognosen för 2017

Statistiknyhet från SCB 2017-05-26 9.30

Industriföretagen lämnar en prognos på 70,0 miljarder kronor (i löpande priser) för helåret 2017 enligt SCBs majenkät. Detta skulle innebära en ökning med 3 procent jämfört med det reviderade utfallet för 2016. Företagens lämnade prognoser i majenkäten är 124 miljoner kronor högre än vad som lämnades i SCBs februarienkät. Volymökningen för industrins investeringar 2017 förväntas bli 1 procent enligt prognosen.

Gruvindustrin (B) reviderar upp prognosen för 2017 med cirka 96 miljoner kronor (löpande priser) jämfört med SCBs februarienkät vilket kan tyda på att marknadsförutsättningarna har förbättrats något sedan februarienkäten, vilket beskrivs under rubriken Industrins investeringar i SCB indikatorer (pdf). Dock förblir volymen oförändrad enligt majenkätens prognos.

Tillverkningsindustrins (C) prognos för 2017 är en revidering uppåt med cirka 28 miljoner kronor jämfört med prognosen i februarienkäten. Stål- och metallverk (SNI 24) reviderar dock upp prognosen med cirka 420 miljoner kronor jämfört med februariprognosen. Branschens marknadsförutsättningar antas samvariera med gruvindustrins vilket kan förklara revideringen. Massaindustrin (SNI 17) reviderar ned sin prognos med cirka 890 miljoner kronor från en hög nivå men prognosen indikerar ändå en volymökning med cirka 4 procent.

Nybyggnationer lyfter fastighetsbranschen till nya höjder

Fastighetsförvaltningen (SNI 68 exkl. 68.204) ökade sina volymer totalt med 5 procent 2016. Investeringsvolymerna i nybyggnad samt om- och tillbyggnad av bostäder ökade med cirka 39 procent under 2016.

Branschen förväntas öka sina volymer av nybyggnad samt om- och tillbyggnad med ytterligare cirka 9 procent under 2017. Detta torde bero på en fortsatt stor efterfrågan på nyproduktion som även beskrivs i Detaljhandelns försäljning, mars 2017 samt nybyggnation av bostadslägenheter 1:a kvartalet 2017.

Industrins investeringar 2002–2016
Investeringsenkäten, maj 2017

Totala investeringar 2016 samt prognos 2017
 Investeringar i mdr kr i löpande priser utfall 2016Investeringar i mdr kr i löpande priser prognos 2017 enligt februarienkätenInvesteringar i mdr kr i löpande priser prognos 2017 enligt majenkätenVolymförändring mellan utfall 2016 och prognos 2017 enligt majenkäten
Industri 68,1* 69,9 70 1
Energi 36,7 43,2 43,7 17
Byggverksamhet 7,0 6,6 7,6 6
Varuhandel 14,9 13,5 14,5 ‑5
Transport och magasinering 20,9 ** 24,3 15
Information och kommunikation 19,8 11,9 14,9 ‑25
Banker och Försäkringsbolag 5,3 4,7 4 ‑19
Fastighetsförvaltning 101,5 ** 105,7 3
Företagstjänster 11,4 10,4 13,7 19

* Utfallet är reviderat sedan publiceringen i mars ** Fastighetsförvaltningen undersöks inte i februarienkäten. Transportbranschen undersöks bara delvis därför blir siffrorna ej jämförbara.

Definitioner och förklaringar

Populationsramen är hämtad från SCB:s företagsdatabas. Företag med minst 200 anställda totalundersöks. Företag med mellan 20 och 199 anställda undersöks genom ett urval. Företag med 10-19 anställda inom industribranschen skattas utifrån investeringsuppgifter från företag med 20-49 anställda. För vissa branscher urvalsundersöks företag med mellan 5 och 199 anställda.

Volymbegreppet används för att visa på den procentuella förändringen mellan två år beräknad i 2008 års penningvärde.

Med investeringar avses i denna undersökning anskaffning av materiella tillgångar med en beräknad livslängd på minst ett år, samt ombyggnader och förbättringsarbeten som väsentligt höjer kapacitet, standard och livslängd.

Nästa publiceringstillfälle

2017-11-26 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Rickard Persson

Telefon
010-479 61 51
E-post
rickard.persson@scb.se