Till innehåll på sidan

Investeringsenkäten, tredje kvartalet 2020

Företagens investeringar minskade tredje kvartalet 2020

Statistiknyhet från SCB 2020-12-04 9.30

Investeringstakten hos företagen minskade under tredje kvartalet 2020 jämfört med tredje kvartalet 2019. Största minskningen fanns inom fastighetsbranschen som minskade sina investeringar med 4,6 miljarder till 29,8 miljarder kronor. Däremot ökade tillverkningsindustrin sina investeringar med 1,3 miljarder kronor jämfört med tredje kvartalet 2019.

Resultat från Investeringsenkäten visar att företagens investeringar minskade med totalt 6 procent eller 5,2 miljarder kronor under tredje kvartalet 2020 jämfört med tredje kvartalet 2019. Totalt uppgick företagens investeringar under tredje kvartalet till 75,3 miljarder, vilket innebär en minskning med 7,7 miljarder kronor eller 9 procent jämfört med andra kvartalet 2020.

Investeringar fördelat på branschgrupper, kvartal 3 2020 jämfört med kvartal 3 2019
Branschgrupp enligt SNI 2007 Investeringar i mdkr i löpande priser utfall kvartal 3 2020 Investeringar i mdkr i löpande priser utfall kvartal 3 2019 Procentuell förändring mellan kvartal 3 2020 och kvartal 3 2019
Industri (05-33) 16 254 14 792 10
Energi, vatten och avlopp (35-39) 11 080 12 048 ‑8
Byggverksamhet (41-43) 2 281 2 277 0
Handel (45-47) 3 769 3 951 ‑5
Transport och magasinering (49 exkl 49.32, 51-53) 4 606 5 146 ‑10
InfoKom-företag exkl. Film, radio och TV (58, 61-63) 3 145 3 373 ‑7
Banker och försäkringsbolag (64.1, 65) 860 892 ‑4
Fastighetsbolag (68 exkl. 68.204) 29 833 34 437 ‑13
Företagstjänster (71-75, 77-82) 3 453 3 551 ‑3
Totalt 75 281 80 467 ‑6

Källa: Investeringsenkäten tredje kvartalet 2020.

Jämfört med tredje kvartalet 2019 tappade fastighetsbranschen mest med en nedgång på 13 procent till en investeringsnivå på 29,8 miljarder kronor. Energibranschen minskade sina investeringar med 8 procent jämfört med tredje kvartalet 2019. Branschen för transport och magasinering minskade sina investeringar med 10 procent under samma period. Däremot ökade tillverkningsindustrin sina investeringar med 10 procent till en investeringsnivå på 14,5 miljarder kronor jämfört med tredje kvartalet 2019.

Många branschgrupper minskade sina investeringar mellan andra och tredje kvartalet 2020. Fastighetsbranschen minskade sina investeringar med 17 procent eller 5,9 miljarder kronor. Transportbranschen minskade med 25 procent till 4,6 miljarder kronor. Även branscherna för energi, information och kommunikation och bygg minskade sina investeringar under tredje kvartalet, jämfört med andra kvartalet.

Ökade investeringar i maskiner och inventarier

Investeringar fördelat på tillgångsslag, kvartal 3 2020

Investeringar fördelat på tillgångsslag, kvartal

Företagen investerade mest i maskiner och inventarier. Detta tillgångsslag stod för hela 51 procent av kvartalets investeringar, vilket innebär en ökning med 2 procentenheter jämfört med andra kvartalet 2020. Ny-, till- och ombyggnad av byggnader stod för 24 procent. Bostäder stod för 19 procent, vilket innebär en minskning med 1 procentenhet jämfört med andra kvartalet 2020. Köp av byggnader och anläggningar stod för 6 procent under tredje kvartalet 2020.

Definitioner och förklaringar

Alla uppgifter i denna statistiknyhet redovisas i löpande priser. Jämförelser har dels gjorts mot uppgifter för motsvarande kvartal 2019 och dels mot föregående kvartal 2020.

Populationsramen är hämtad från SCB:s företagsdatabas. Företag med minst 200 anställda totalundersöks. Företag med mellan 20 och 199 anställda undersöks genom ett urval. Företag med 10-19 anställda inom industribranschen skattas utifrån investeringsuppgifter från företag med 20-49 anställda. För vissa branscher urvalsundersöks företag med mellan 5 och 199 anställda.

De branscher som ingår i undersökningen är avdelning B – G, SNI 49 (exkl. 49.32), 51-53, 58, 61-63, 64.1, 65, 68 (exkl. 68.204), 71-75 och 77-82 enligt Svensk Näringsgrensindelning SNI2007.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien avser kvartal 4 och publiceras 2021-03-05 kl. 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se