Till innehåll på sidan

Investeringsenkäten, tredje kvartalet 2021

Företagens investeringar ökade tredje kvartalet 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-12-03 9.30

Investeringstakten hos företagen ökade med 4 procent under tredje kvartalet 2021 jämfört med tredje kvartalet 2020.

Resultat från Investeringsenkäten visar att företagens investeringar ökade med totalt 4 procent eller 3,0 miljarder kronor under tredje kvartalet 2021 jämfört med tredje kvartalet 2020. Totalt uppgick företagens investeringar under tredje kvartalet till 78,3 miljarder, vilket innebär en minskning med 4,8 miljarder kronor eller 6 procent jämfört med andra kvartalet 2021.

Investeringar fördelat på branschgrupper, kvartal 3 2021 jämfört med kvartal 3 2020
Branschgrupp enligt SNI 2007 Investeringar i mdkr i löpande priser utfall kvartal 3 2021 Investeringar i mdkr i löpande priser utfall kvartal 3 2020 Procentuell förändring mellan kvartal 3 2021 och kvartal 3 2020
Industri (05-33) 16,3 16,3 0
Energi, vatten och avlopp (35-39) 11,0 11,1 0
Byggverksamhet (41-43) 1,8 2,3 ‑22
Handel (45-47) 4,5 3,8 18
Transport och magasinering (49 exkl 49.32, 51-53) 3,6 4,6 ‑22
InfoKom-företag exkl. Film, radio och TV (58, 61-63) 4,3 3,1 38
Banker och försäkringsbolag (64.1, 65) 1,1 0,8 27
Fastighetsbolag (68 exkl. 68.204) 31,4 29,8 5
Företagstjänster (71-75, 77-82) 4,3 3,5 26
Totalt 78,3 75,3 4

Källa: Investeringsenkäten tredje kvartalet 2021.

Jämfört med tredje kvartalet 2020 ökade branschen Information och kommunikation mest med en uppgång på 38 procent till en investeringsnivå på 4,3 miljarder kronor. Fastighetsbranschen ökade sina investeringar med 1,6 miljarder kronor jämfört med tredje kvartalet 2020. Branschen för transport och magasinering minskade sina investeringar med 22 procent under samma period.

Många branschgrupper minskade sina investeringar mellan andra och tredje kvartalet 2021. Branschen Information och kommunikation tappade mest med en nedgång på 38 procent. Transportbranschen minskade sina investeringar med 20 procent till en investeringsnivå på 3,6 miljarder kronor. Även branscherna för företagstjänster, banker, försäkringsbolag, samt byggtjänster minskade sina investeringar under tredje kvartalet, jämfört med andra kvartalet. Däremot ökade energibranschen sina investeringar med 9 procent samt handelsbranschen ökade med 15 procent under samma period.

Totala investeringar för tillverkningsindustrin

Enligt investeringsenkäten beräknas totala investeringar för tillverkningsindustrin hamna på 62,2 miljarder kronor under 2021 och 63,3 miljarder kronor under 2022. Om prognoserna stämmer innebär det en ökning med 2 procent under 2022 jämfört med 2021.

Definitioner och förklaringar

Alla uppgifter i denna statistiknyhet redovisas i löpande priser. Alla jämförelser har gjorts mot uppgifter för motsvarande kvartal 2020.

Populationsramen är hämtad från SCB:s företagsdatabas. Företag med minst 200 anställda totalundersöks. Företag med mellan 20 och 199 anställda undersöks genom ett urval. Företag med 10-19 anställda inom industribranschen skattas utifrån investeringsuppgifter från företag med 20-49 anställda. För vissa branscher urvalsundersöks företag med mellan 5 och 199 anställda.

De branscher som ingår i undersökningen är avdelning SNI 05-49 (exkl. 49.32), 51-53, 58, 61-63, 64.1, 65, 68 (exkl. 68.204), 71-75 och 77-82 enligt Svensk Näringsgrensindelning SNI2007.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien avser kvartal 4 och publiceras 2022-03-04 kl. 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se