Till innehåll på sidan

Civila samhället 2014:

Det civila samhällets bidrag till BNP var 3,2 procent

Statistiknyhet från SCB 2016-12-20 9.30

Den totala produktionen inom det civila samhället var 216 miljarder kronor år 2014. Av dessa var betalningar från offentlig förvaltning 35 miljarder kronor. Förädlingsvärdet i det civila samhället uppgick till 126 miljarder kronor. Detta innebar att det civila samhällets bidrag till Sveriges BNP var 3,2 procent under 2014 vilket var 0,1 procentandelar lägre än 2013.

År 2014 fanns det totalt 238 000 organisationer i det civila samhället, varav 92 000 var ekonomiskt aktiva. Det totala antalet förvärvsarbetande inom det civila samhället uppgick till drygt 183 000 personer. Kvinnorna dominerade och utgjorde 59 procent. Drygt 71 000 personer, eller 39 procent, av de förvärvsarbetande arbetade inom ideella föreningar.

Bostäder, social och samhällelig utveckling bidrog mest till förädlingsvärdet

En uppdelning av förädlingsvärdet efter verksamheter enligt International classification of Non-profit organisations (ICNPO) visar att Bostäder, social och samhällelig utveckling var den största verksamheten med ett förädlingsvärde på 46 miljarder kronor. Den näst största verksamheten var Religiös verksamhet med ett förädlingsvärde på 15 miljarder kronor. Därefter följer Utbildning och forskning och Rekreation och kultur. Verksamhetsområdet Utbildning och forskning erhåll mest medel från den offentliga förvaltningen till att utföra sin verksamhet, 15 miljarder kronor. I det civila samhället redovisas även dotterbolagen till de icke-vinstdrivande organisationerna som en delmängd och dessa bidrog med ett förädlingsvärde på 24 miljarder kronor under 2014.

Produktion och förädlingsvärde per verksamhet i det civila samhället enligt ICNPO, 2014, löpande priser, mdkr
 Produktionvarav
betalningar
från
offentlig
förvaltning
Förädlings-
värde
varav
dotterbolag
Total
216 35 126 24
Rekreation och kultur
23 6 13 3
varav - Idrott
13 4 8 1
Utbildning och forskning
19 15 14 1
varav - Forskning och utveckling
2 1 1 0
Hälsa
4 2 3 0
Social trygghet
10 7 8 1
varav - Inkomststöd underhåll etc.
2 0 1 0
Miljö och djurskydd
1 0 1 0
Bostäder, social och samhällelig utveckling
87 1 46 4
varav - Bostäder
82 0 43 2
Opinionsbildning och politik
6 2 4 1
Utdelande stiftelser och insamlande verksamheter
10 0 3 2
Internationell verksamhet
4 1 2 1
Religiös verksamhet
21 0 15 0
Bransch-/yrkesorg. och fackföreningar
13 1 7 1
varav - Fackföreningar
7 0 5 0
Annan verksamhet
18 0 11 10

Källa: Civila samhället

Fördelningen av antalet ekonomiskt aktiva organisationer och antalet förvärvarbetande per ICNPO visar att Bostäder, social och samhällelig utveckling var den största verksamheten avseende antalet aktiva organisationer och att Utbildning och forskning var störst avseende antalet förvärvsarbetande personer.

Antal organisationer, ekonomisk aktivitet samt sysselsättning i det civila samhället verksamhetsindelat efter ICNPO, 2014
 Antal
organis-
ationer
Därav
organis-
ationer
med
ekonomisk
aktivitet
Antal förvärvs-
arbetande
Antal
kvinnor
Antal
män
Medel-
antalet
heltids-
anställda
Total
237 789 91 992 183 339 107 839 75 500 149 591
Rekreation och kultur
60 106 22 765 30 357 12 961 17 396 26 026
Utbildning och forskning
7 002 4 643 36 487 26 522 9 965 30 132
Hälsa
270 153 4 244 3 269 975 3 534
Social trygghet
4 215 1 851 21 706 15 918 5 788 16 630
Miljö och djurskydd
1 817 570 1 107 655 452 907
Bostäder, social och samhällelig utveckling
67 859 31 708 14 082 5 683 8 399 10 093
Opinionsbildning och politik
22 314 6 864 8 788 5 180 3 608 7 832
Utdelande stiftelser och insamlande verksamheter
4 039 3 389 2 545 1 473 1 072 2 497
Internationell verksamhet
778 228 3 535 2 176 1 359 3 070
Religiös verksamhet
8 960 3 879 31 046 17 887 13 159 25 919
Bransch-/yrkesorganisationer och fackföreningar
7 285 3 388 10 799 6 045 4 754 9 202
Annan verksamhet
53 144 12 554 18 643 10 070 8 573 13 749

I verksamheten Bostäder, social och samhällelig utveckling ingår bland annat bostadsrättsföreningarna vilket resulterar i det höga förädlingsvärdet och det stora antalet organisationer i denna kategori.

För andra gången publiceras nu satelliträkenskaper för det civila samhället. I publikationen Det civila samhället 2014 redovisas en samlad bild över det civila samhället relaterat till nationalräkenskaperna. Nyheter mot tidigare publicering är att vi denna gång även har med antalet anställda omräknat till heltid (medelantalet heltidsanställda) för organisationer som tillhör det civila samhället. Dessutom redovisas ekonomiska uppgifter för ett antal delverksamheter så som Idrott, Forskning och utveckling, Inkomststöd, underhåll och materiell hjälp, Bostäder samt Fackföreningar. Vidare redovisas även uppgifter om verksamheten Flyktingmottagning i det civila samhället för 2014 och 2015 från Utförarregistret.

Publikation

Mer information återfinns i publikationen Det civila samhället 2014.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Mats Wagndal

Telefon
010-479 69 35
E-post
mats.wagndal@scb.se