Till innehåll på sidan

Företagens ekonomi 2017 (preliminära uppgifter)

Positiv utveckling i näringslivet under 2017

Statistiknyhet från SCB 2018-12-12 9.30

Det svenska näringslivet fortsatte sin positiva utveckling under 2017. Preliminära uppgifter visar att företagens bidrag till BNP ökat med 7 procent jämfört med 2016. Stålindustrin ökade sin nettoomsättning med 16 procent tack vare fortsatt stark efterfrågan.

Det svenska näringslivet fortsatte att utvecklas positivt under 2017. Enligt preliminära uppgifter ökade nettoomsättningen med 7 procent till 8 574 mdkr och förädlingsvärdet med 7 procent till 2 550 mdkr. Näringslivet sysselsatte cirka 2 858 000 personer under 2017 vilket är en ökning med cirka 1 procent jämfört med 2016.

Näringslivets förädlingsvärde per branschgrupp 2017
Företagens ekonomi 2017

Den svenska industrin motorn i näringslivet

Industrisektorn stod för 22 procent av näringslivets förädlingsvärde 2017. Industriföretagen ökade sitt bidrag till BNP med 7 procent under 2017, medan tjänsteföretagen har ökat sitt bidrag till BNP med 6 procent jämfört med 2016.

Den svenska stålindustrin var fortsatt glödhet och ökade sin nettoomsättning med cirka 16 procent under 2017 till cirka 135 mdkr till följd av en fortsatt stark efterfrågan. Den svenska exporten av metaller har ökat 17 procent mellan 2016 och 2017.

Byggbranschen ökade sin nettoomsättning med 11 procent under 2017 jämfört med 2016. Antalet anställda ökade med 6 procent och byggsektorn sysselsatte under 2017 cirka 325 000 personer.

Bruten positiv trend för öppna sociala tjänster

Tjänsteföretagen visade en knapp ökning av antal anställda med 1 procent. Totalt sysselsattes cirka 1 929 000 personer inom tjänstesektorn. Branschen för öppna sociala tjänster har vuxit stadigt under ett antal år, men 2017 minskade antalet anställda med 9 procent och uppgår nu till cirka 67 000 personer. Branschens nettoomsättning har minskat med 3 procent och uppgår till cirka 37 mdkr 2017.

Företagens ekonomi är den enda undersökningen som bygger på bokslut från samtliga företag i Sverige. Även branschvisa uppgifter redovisas i databaserna.

Definitioner och förklaringar

Alla uppgifter redovisas i löpande priser. Alla jämförelser i denna statistiknyhet har gjorts mot slutliga reviderade uppgifter för år 2016.

Nettoomsättning: Nettoomsättning exklusive punktskatter och merchanting.

Anställda: Medelantal anställda, helårspersoner; två halvtidsanställda räknas som en helårsperson.

Förädlingsvärde: Den faktiska produktionen minus kostnader för köpta varor och tjänster, dock ej löner, sociala avgifter och kostnader för handelsvaror (eftersom enbart handelsmarginalen för dessa ingår i förädlingsvärdet).

Näringslivet: Företag som driver näringsverksamhet i Sverige oberoende av juridisk form. Företag med finansiell verksamhet och bostadsrättsföreningar ingår dock inte i Företagens ekonomi. Verksamhet inom offentlig förvaltning ingår inte heller.

Industrisektorn omfattar SNI 05–33 enligt Svensk Näringsgrensindelning 2007.

Tjänstesektorn omfattar SNI 45–96 (exklusive 64–66 och 84) enligt Svensk Näringsgrensindelning 2007.

Byggsektorn omfattar SNI 41–43 enligt Svensk Näringsgrensindelning 2007.

Övriga omfattar SNI 01–04 samt 35–39 enligt Svensk Näringsgrensindelning 2007.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publicering sker i maj 2019.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Johanna Barry Vallin

Telefon
010-479 68 64
E-post
johanna.barryvallin@scb.se

Mariah Nilsson

Telefon
010-479 65 65
E-post
mariah.nilsson@scb.se