Till innehåll på sidan

Företagens ekonomi 2021 (preliminära uppgifter)

Stark återhämtning inom näringslivet

Statistiknyhet från SCB 2022-12-07 8.00

Det svenska näringslivet återhämtade sig starkt under 2021. Nettoomsättningen ökade med 971 miljarder och översteg för första gången 10 000 miljarder kronor. Antalet anställda ökade med 2,7 procent eller 77 000 heltidspersoner och återställdes till samma nivå som innan pandemin.

Återhämtningen i näringslivet efter Coronapandemins första år (2020) påbörjades under 2021 och visar sig både i företagens nettoomsättning och i det rörelseresultat som verksamheterna genererat.

I tabell 1 visas en översiktlig resultaträkning (innan finansiella poster, bokslutsdispositioner och skatt) för hela näringslivet för perioden 2017 – 2021.

Tabell 1. Resultaträkning och antal anställda för näringslivet 2017–2021, miljontals kronor
  2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning exkl. punktskatter och merchanting 10 174 735 9 204 161 9 493 833 9 120 661 8 539 585
Övriga rörelseintäkter, förändring av lager, aktiverat arbete 322 275 297 522 263 955 277 088 267 297
Råvaror, handelsvaror och övriga externa kostnader ‑7 263 919 ‑6 591 873 ‑6 826 405 ‑6 595 698 ‑6 128 848
Summa personalkostnader ‑1 934 980 ‑1 832 763 ‑1 851 962 ‑1 780 939 ‑1 694 679
Övriga rörelsekostnader ‑102 204 ‑83 725 ‑73 546 ‑81 945 ‑76 978
Summa av- och nedskrivningar ‑359 891 ‑350 200 ‑328 791 ‑304 785 ‑298 532
Rörelseresultat 835 967 643 119 677 083 634 379 607 842
Medelantal anställda 2 945 906 2 868 616 2 942 060 2 916 905 2 873 531

Noterbart i resultaträkningen är att nettoomsättningen ökat med 10,5 procent och att rörelseresultatet ökat med 30 procent mellan 2020 och 2021. Det ökade rörelseresultatet kan bero på att företagen lyckades minska sina kostnader under inledningen av pandemin och när återhämtningen började har intäkterna ökat mer än kostnaderna. Antalet anställda ökade med 77 000 heltidspersoner till samma nivå som före pandemin och personalkostnaderna ökade med 5,6 procent 2021.

Några av de branscher som bidrog mest till omsättningsökningen var motor-, parti- och detaljhandeln (SNI 45–47) som tillsammans stod för en ökning på 240 miljarder kronor. Fordonsindustrin (SNI 29) ökade sin nettoomsättning med 52 miljarder och energibolagen (SNI 35) med 65 miljarder mellan 2020 och 2021.

Även rörelseresultatet ökade mycket inom handeln och fordonsindustrin. Handelsbranscherna ökade rörelseresultatet med 43 miljarder och fordonsindustrin med 20,5 miljarder kronor mellan 2020 och 2021.

De höga elpriserna under slutet av 2021 påverkade energibolagen på flera sätt. Dels ökade intäkterna mycket, men eftersom inköpen av el också blev dyrare så ökade även kostnaderna. Orealiserade marknadsvärdesförändringar för energiderivat påverkade också negativt i denna bransch. Detta ledde till en minskning av energiföretagens rörelseresultat med 25 procent eller 8,5 miljarder kronor. Läkemedelsindustrin (SNI 21), som hade ett starkt år 2020, ökade sin nettoomsättning med 6,4 miljarder, men eftersom kostnaderna ökade ännu mer gick rörelseresultatet ned med 26 procent eller 10,6 miljarder kronor år 2021.

I tabell 2 tar vi en titt på hur några viktiga ekonomiska nyckeltal har utvecklats under perioden 2017 – 2021.

Tabell 2. Nyckeltal för näringslivet 2017–2021
  2021 2020 2019 2018 2017
Rörelsemarginal % 8,2 7,0 7,1 7,0 7,1
Soliditet % 45,0 45,3 43,8 42,8 43,4
Kassalikviditet % 109,7 110,4 107,5 107,1 109,4
Nettoomsättning/anställd (tkr) 3 450 3 210 3 230 3 130 2 970
Rörelseresultat/anställd (tkr) 280 220 230 220 210

Den starka tillväxten inom företagens huvudsakliga verksamhet visar sig också i rörelsemarginalen. Efter att ha legat stabilt på 7 procent eller strax däröver 2017–2020, ökar rörelsemarginalen med 1,2 procentenheter till 8,2 procent år 2021. På samma sätt ökar rörelseresultatet per anställd från en nivå på cirka 220 tkr till 280 tkr per anställd 2021. Även nettoomsättningen per anställd har, trots pandemin, ökat successivt från 2 970 tkr år 2017 till 3 450 tkr år 2021.

För näringslivet som helhet har betalningsförmågan på lång sikt (soliditeten) och kort sikt (kassalikviditeten) varit god under hela perioden 2017 – 2021. Båda nyckeltalen minskar dock något 2021 jämfört med året innan. Soliditeten landade på 45,0 procent och kassalikviditeten på 109,7 procent år 2021. Kassalikviditeten påverkas positivt av de Coronastöd som många företag tagit emot under 2020 och 2021, vilket kan vara en förklaring till att nyckeltalet dessa år ligger över nivåerna för 2017 – 2019.

Definitioner och förklaringar

Företagens ekonomi är den enda undersökningen som bygger på bokslut från samtliga företag i Sverige.

Alla uppgifter i denna statistiknyhet redovisas i löpande priser. Alla jämförelser har gjorts mot slutliga uppgifter för år 2020.

Anställda: Medelantal anställda, helårspersoner: två halvtidsanställda räknas som en helårsperson.

Rörelsemarginal: Resultat efter avskrivningar men före finansiella poster i relation till nettoomsättningen.

Soliditet: Justerat eget kapital i relation till Summa eget kapital och skulder. Justerat eget kapital påverkas av aktuell bolagsskattesats och består år 2021 av eget kapital plus 79,4 procent av obeskattade reserver. Motsvarande andel av obeskattade reserver för övriga år i tidsserien är 78,6 procent (2019–2020) och 78 procent (2017–2018).

Kassalikviditet: Omsättningstillgångar (exklusive lager) dividerat med kortfristiga skulder.

Näringslivet: Företag som driver näringsverksamhet i Sverige oberoende av juridisk form. Företag med finansiell verksamhet och bostadsrättsföreningar ingår dock inte i Företagens ekonomi. Verksamhet inom offentlig förvaltning ingår inte heller.

Svensk Näringsgrensindelning 2007 (SNI): Klassifikation för att klassificera företag efter vilken verksamhet de bedriver.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2023-05-10 kl. 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB, Sektionen för näringslivets struktur

Förfrågningar

Mariah Nilsson

Telefon
010-479 65 65
E-post
mariah.nilsson@scb.se

Barbro von Hofsten

Telefon
010-479 67 24
E-post
barbro.vonhofsten@scb.se