Till innehåll på sidan

Resultaträkning för näringslivet totalt (exklusive SNI K+O+T+U) 2015–2019

Miljoner kronor

  2015 2016 2017 2018 2019
Nettoomsättning exkl. punktskatter 7 722 775 8 019 369 8 539 586 9 111 437 9 518 146
Övriga rörelseintäkter 221 940 241 984 267 297 292 077 264 455
Kostnader för råvaror, handelsvaror ‑3 718 335 ‑3 886 247 ‑4 211 069 ‑4 549 517 ‑4 781 733
Övriga externa kostnader ‑1 793 843 ‑1 827 643 ‑1 917 781 ‑2 050 921 ‑2 062 467
Löner och andra personalkostnader ‑1 063 704 ‑1 113 163 ‑1 159 458 ‑1 219 905 ‑1 267 847
Sociala avgifter och övriga personalkostnader ‑459 761 ‑492 823 ‑535 223 ‑561 592 ‑583 883
Summa personalkostnader ‑1 523 466 ‑1 605 986 ‑1 694 680 ‑1 781 497 ‑1 851 730
Övriga rörelsekostnader ‑66 825 ‑87 128 ‑76 978 ‑82 234 ‑81 300
Summa av- och nedskrivningar ‑299 936 ‑287 506 ‑298 532 ‑304 879 ‑329 032
Rörelseresultat 542 311 566 843 607 843 634 467 676 339
Resultat från finansiella investeringar 409 045 417 116 450 783 555 720 571 762
Resultat efter finansiella poster 951 356 983 959 1 058 626 1 190 186 1 248 101
Bokslutsdispositioner 46 690 ‑50 065 ‑47 134 ‑66 183 ‑77 337
Skatt på årets resultat ‑111 061 ‑104 342 ‑107 689 ‑121 721 ‑137 814
Årets resultat 886 985 829 552 903 803 1 002 283 1 032 950

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-05-05

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se