Till innehåll på sidan

Resultaträkning för näringslivet totalt (exklusive SNI K+O+T+U) 2016–2020

Miljoner kronor

  2016 2017 2018 2019 2020
Nettoomsättning exkl. punktskatter 8 019 369 8 539 586 9 120 661 9 493 834 9 204 162
Övriga rörelseintäkter 241 984 267 297 277 088 263 956 297 522
Kostnader för råvaror, handelsvaror ‑3 886 247 ‑4 211 069 ‑4 547 521 ‑4 763 807 ‑4 634 882
Övriga externa kostnader ‑1 827 643 ‑1 917 781 ‑2 048 177 ‑2 062 598 ‑1 956 992
Löner och andra personalkostnader ‑1 113 163 ‑1 159 458 ‑1 219 509 ‑1 268 192 ‑1 269 872
Sociala avgifter och övriga personalkostnader ‑492 823 ‑535 223 ‑561 431 ‑583 770 ‑562 891
Summa personalkostnader ‑1 605 986 ‑1 694 680 ‑1 780 940 ‑1 851 962 ‑1 832 763
Övriga rörelsekostnader ‑87 128 ‑76 978 ‑81 946 ‑73 547 ‑83 726
Summa av- och nedskrivningar ‑287 506 ‑298 532 ‑304 785 ‑328 791 ‑350 201
Rörelseresultat 566 843 607 843 634 380 677 083 643 119
Resultat från finansiella investeringar 417 116 450 783 555 714 568 540 497 675
Resultat efter finansiella poster 983 959 1 058 626 1 190 094 1 245 624 1 140 794
Bokslutsdispositioner ‑50 065 ‑47 134 ‑66 261 ‑76 749 ‑72 223
Skatt på årets resultat ‑104 342 ‑107 689 ‑121 697 ‑137 411 ‑126 782
Årets resultat 829 552 903 803 1 002 136 1 031 464 941 790

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-05-04

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

fek.ns@scb.se

Olof Landberg

Telefon
010-479 61 86
E-post
olof.landberg@scb.se