Till innehåll på sidan

Översiktlig balansräkning för näringslivet totalt 2016–2020

Miljoner kronor

  2016 2017 2018 2019 2020
SUMMA TILLGÅNGAR 17 381 194 18 566 197 19 456 139 20 686 923 21 844 943
summa anläggningstillgångar 11 851 799 12 660 693 13 168 260 14 245 723 15 108 012
summa immateriella anläggningstillgångar 271 700 277 753 294 121 357 427 385 319
summa materiella anläggningstillgångar 4 105 272 4 390 702 4 675 091 5 004 682 5 288 663
summa finansiella anläggningstillgångar 7 474 827 7 992 238 8 199 048 8 883 615 9 434 030
summa omsättningstillgångar 5 529 395 5 905 504 6 287 880 6 441 200 6 736 931
varulager m.m 664 867 691 467 752 608 794 485 778 522
summa kortfristiga fordringar 3 650 221 3 908 099 4 188 523 4 174 272 4 216 316
summa kortfristiga placeringar 249 672 278 955 270 125 312 670 284 802
kassa och bank 964 636 1 026 983 1 076 623 1 159 774 1 457 291
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 17 381 194 18 566 197 19 456 139 20 686 923 21 844 943
eget kapital i handelsbolag/KB/enskilda näringsidkare 379 587 424 171 414 641 406 380 429 472
summa eget kapital (exkl handelsbolag/KB/enskilda näringsidkare) 6 529 817 7 026 129 7 276 060 7 965 640 8 747 235
summa obeskattade reserver 724 472 772 583 816 417 872 516 905 088
summa avsättningar 291 647 308 458 330 206 346 440 368 848
summa långfristiga skulder 5 067 692 5 269 487 5 449 184 5 842 096 5 998 256
summa kortfristiga skulder 4 387 979 4 765 368 5 169 631 5 253 852 5 396 044

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-05-04

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

fek.ns@scb.se

Olof Landberg

Telefon
010-479 61 86
E-post
olof.landberg@scb.se