Till innehåll på sidan

Översiktlig balansräkning för näringslivet totalt 2015–2019

Miljoner kronor

  2015 2016 2017 2018 2019
SUMMA TILLGÅNGAR 16 700 435 17 381 194 18 566 197 19 473 177 20 864 115
summa anläggningstillgångar 11 565 867 11 851 799 12 660 693 13 182 695 14 246 133
summa immateriella anläggningstillgångar 340 046 271 700 277 753 294 129 357 814
summa materiella anläggningstillgångar 3 907 865 4 105 272 4 390 702 4 676 114 4 998 286
summa finansiella anläggningstillgångar 7 317 955 7 474 827 7 992 238 8 212 452 8 890 034
summa omsättningstillgångar 5 134 568 5 529 395 5 905 504 6 290 482 6 617 982
varulager m.m 624 464 664 867 691 467 753 018 794 228
summa kortfristiga fordringar 3 343 868 3 650 221 3 908 099 4 189 687 4 349 788
summa kortfristiga placeringar 258 410 249 672 278 955 270 073 315 952
kassa och bank 907 826 964 636 1 026 983 1 077 703 1 158 015
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 16 700 435 17 381 194 18 566 197 19 473 177 20 864 115
eget kapital i handelsbolag/KB/enskilda näringsidkare 369 269 379 587 424 171 414 307 416 310
summa eget kapital (exkl handelsbolag/KB/enskilda näringsidkare) 6 215 467 6 529 817 7 026 129 7 267 502 8 018 269
summa obeskattade reserver 674 994 724 472 772 583 816 497 872 539
summa avsättningar 280 325 291 647 308 458 330 113 346 653
summa långfristiga skulder 4 902 506 5 067 692 5 269 487 5 480 364 5 845 344
summa kortfristiga skulder 4 257 873 4 387 979 4 765 368 5 164 394 5 364 999

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-05-05

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se