Till innehåll på sidan

It-användning i företag, 2017:

Rekrytering av it-specialister ökade mest i näringsgrenen Energi och återvinning

Statistiknyhet från SCB 2017-11-29 9.30

Andelen företag som har rekryterat eller har försökt att rekrytera it-specialister har varit relativt konstanta sedan 2013. Det finns dock ett undantag, som gäller för företagen i näringsgrenen Energi och återvinning. Andelen ökade från 12 procent år 2013 till 22 procent år 2016.

Rekrytering av it-specialister

Cirka 10 procent av samtliga företag med 10 anställda eller fler har rekryterat eller har försökt att rekrytera it-specialister under 2016.

När man ser till vilka företag som har rekryterat eller har försökt att rekrytera it-specialister efter företagens storlek (där storleken är baserat på antalet anställda), ges denna bild av rekryteringsläget:

  • För företag med fler än 250 anställda var andelen cirka 46 procent
  • För företag med 50-249 anställda var andelen cirka 22 procent
  • För företag med 10-49 anställda var andelen cirka 6 procent

SCB har årligen samlat in dessa uppgifter sedan 2013. Vi kan konstatera att nivåerna var tämligen konstanta för dessa redovisningsgrupper och år.

En annan redovisningsgrupp för företagen är efter näringsgren. Om man tittar på näringsgren är det främst företag i Informations- och kommunikationsbranschen som har rekryterat eller har försökt att rekrytera it-specialister, där andelen var närmare 60 procent. Den näringsgren där näst flest företag har rekryterat eller har försökt att rekrytera var Energi och återvinning, där andelen var 22 procent. I övriga branscher var andelen oftast mindre än 10 procent.

Andelarna var relativt konstanta sedan 2013 med ett undantag. År 2013 hade 12 procent av företagen i näringsgrenen Energi och återvinning rekryterat eller hade försökt att rekrytera it-specialister och 2016 var andelen 22 procent.

Vakanta it-tjänster som var svåra att tillsätta

Det är främst stora företag som upplevde problem med vakanta it-tjänster som var svåra att tillsätta. Bland företag i storleksklassen 250 anställda eller fler var andelen 26 procent jämfört med företag med 10-49 anställda där andelen låg på 4 procent.

Om man istället tittar på samtliga företag så var denna andel drygt 5 procent, som hade vakanta it-tjänster som var svåra att tillsätta.

SCB har också samlat in dessa uppgifter sedan år 2013. Vi kan även här konstatera att andelen vakanta it-tjänster som var svåra att tillsätta var tämligen konstanta för dessa år med ett undantag. I näringsgrenen Informations- och kommunikationsföretag där 32 procent av företagen år 2013 vakanta it-tjänster som var svåra att tillsätta och motsvarande andel var drygt 43 procent år 2016.

Rekryterade eller försökte rekrytera it-specialister samt vakanta it-tjänster som var svåra att tillsätta. Andel efter storlek och näringsgren. År 2016

Diagram

Internationella jämförelser

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Eurostat – Digital economy and society statistics – enterprises

Definitioner och förklaringar

Statistiken som presenteras i denna Statistiknyhet kommer från undersökningen It-användning i företag 2017. Resultaten från undersökningen belyser tillgång och användning av informations- och kommunikationsteknik. Undersökningen belyser även olika temaområden som exempelvis e-handel, internetanvändning, användning av sociala medier och it och miljö.

I årets undersökning redovisas statistiken i tabeller i Statistikdatabasen och i diagram på produktsidan. Statistiken har publicerats årligen sedan 2001 och de första sju åren riktades insamlingen till företag med 10 anställda eller fler. Sedan 2008 genomförs (i Sverige) en årlig undersökning riktad till företag med 0–9 anställda som får en separat förenklad enkät.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och är gemensam för EU:s medlemsländer (gällande företag med 10-anställda eller fler).

Nästa publiceringstillfälle

2018-11-29 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Barbara Narfström

Telefon
010-479 48 58
E-post
barbara.narfstrom@scb.se

Björn Forssell, statistiker, SCB

Telefon
010-479 43 82
E-post
bjorn.forssell@scb.se