Till innehåll på sidan

Artificiell intelligens

Denna sida samlar resultat och analyser av de uppgifter kring användning, utgifter och forskning om AI som SCB samlat in.

SCB samlar in data om användningen av AI i undersökningen It-användning i företag. Vid två tillfällen har frågor angående AI-användning, utgifter för AI-baserad hård- eller mjukvara samt forskning kring AI även inkluderats i undersökningarna Företagens utgifter för it och Forskning och utveckling i Sverige. Mätningarna avser 2019 och 2021. För att möjliggöra jämförelse mellan åren mättes samma variabler som för 2019, med endast mindre justeringar i vissa frågeformuleringar för att förbättra statistiken kvalitet.

Regeringsuppdrag om AI-användning

Under 2019 fick SCB i uppdrag av regeringen att genomföra en kartläggning av användningen av AI respektive analys av stora datamängder i Sverige. Syftet med uppdraget var att ta fram ett brett statistikunderlag om användningen av AI i såväl företag som offentlig sektor och vid universitet och högskolor. Projektet resulterade i en rapport som lämnades till Regeringskansliet under slutet av 2020.

Inom ramen för uppdraget tog SCB fram ett antal frågor som lades till i de statistiska undersökningarna It-användning i företag, Företagens utgifter för it samt Forskning och utveckling i Sverige. Mätningar gjordes för referensåret 2019 och omfattade variabler som syften med AI-användning, utgifter för AI-baserad hård- eller mjukvara och utgifter för forskning inom AI. Resultaten presenterades i uppdragets slutrapport.

I uppdraget låg också att mäta AI med AI. Denna del av uppdraget utfördes genom att SCB använde naturlig språkbehandling för att hämta information om företagens AI-användning ur digitaliserade årsredovisningar. Även detta finns beskrivet i rapporten.

Nyckeltal för Sverige

  Antal företag som använt AI Antal offentliga enheter som använt AI Utgifter för forskning om AI vid universitet och högskolor, mnkr
2021 2 570 130 2 204

Rapporter

AI-användning i företag och offentlig sektor (scb.se)
Artificiell intelligens (AI) i Sverige 2019 (scb.se)

Tabeller i Statistikdatabasen, It-användning i företag

Användning av AI-tekniker efter typ av teknik (SSD)
Användning av AI-mjukvaror eller system efter sätt att förvärva dessa (SSD)
Företag som har övervägt att använda AI-tekniker (SSD)
Anledningar till att företag avstått från att använda AI-tekniker (SSD)
Användning av AI-tekniker efter ändamål (SSD)