Till innehåll på sidan

Beskrivning av Nystartade företag

Syftet med undersökningen är att mäta omfattning och betydelse av nyföretagandet inom olika näringsgrenar och regioner samt att svara på frågor om varför man startar "eget", skillnader i nyföretagande mellan kvinnor och män, betydelsen av tidigare erfarenheter av att driva företag etc.

Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Totalundersökningen grundar sig på de företag som under senaste månaden registrerats som "nya" i SCB:s företagsregister (FDB). FDB är ett register över det totala företagsbeståndet i Sverige. Databasen uppdateras när ny verksamhet startar, men också när ett företag byter ägare eller när ett företag byter juridisk form, t.ex. från handelsbolag till aktiebolag. Svaren i undersökningen hjälper oss att, utifrån alla nyregistrerade företag, sortera bort ägarbyten och ombildningar för att därigenom kunna mäta hur många företag som är genuint nystartade.

Nyföretagandet är av stor betydelse för den samhällsekonomiska utvecklingen, eftersom de nya företagen skapar tillväxt, sysselsättning och export. För att mäta nyföretagandets betydelse i ett längre perspektiv görs emellanåt undersökningar av de nystartade företagen några år efter start. Dessa så kallade uppföljningsundersökningar gör det möjligt att få en bild av hur företagen utvecklats under de första, vanligtvis tre, verksamhetsåren. Blanketterna i denna undersökning skickas ut till alla företag som svarat att de startat en genuint ny verksamhet under ett visst år.

Statistiska centralbyrån (SCB) genomför på uppdrag av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) undersökningar avseende nystartade företag i Sverige. Myndigheten har av svenska staten fått ansvaret att producera statistik om nyföretagande. Den statistik som framställs genom dessa undersökningar blir en del av Sveriges officiella statistik, det vill säga statistik som produceras för allmän information, utredningsverksamhet och forskning. Enligt lag ska den officiella statistiken vara objektiv, allmänt tillgänglig och den skall vara framställd och offentliggjord med hänsyn till skyddet för enskilda.

Resultaten från undersökningarna publiceras på Tillväxtanalys webbplats.

Tillväxtanalys