Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper, 1:a kvartalet 2019

BNP steg med 0,6 procent jämfört med fjärde kvartalet 2018

Statistiknyhet från SCB 2019-05-29 9.30

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) steg med 0,6 procent första kvartalet, säsongrensat och jämfört med fjärde kvartalet 2018. Det var främst exporten som förklarade uppgången. Kalenderkorrigerat och jämfört med första kvartalet 2018 ökade BNP med 2,1 procent.

Procenttalen avser säsongrensade volymförändringar i jämförelse med föregående kvartal, om inget annat anges. I slutet av statistiknyheten finns tabeller som även visar volymförändringar i förhållande till motsvarande kvartal föregående år.

Hushållens konsumtion minskade med 0,2 procent första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet 2018. Svenskars konsumtion i utlandet minskade, vilket förklarar den största delen av nedgången. Totalt höll hushållens konsumtionsutgifter tillbaka BNP-utvecklingen med 0,1 procentenheter.

Offentlig konsumtion ökade med 0,1 procent jämfört med fjärde kvartalet. Statens konsumtionsutgifter minskade med 0,9 procent medan de kommunala myndigheternas konsumtionsutgifter steg med 0,5 procent. Den offentliga konsumtionen bidrog endast marginellt till BNP-utvecklingen.

Lagerinvesteringarna påverkade inte BNP-tillväxten nämnvärt.

Fasta bruttoinvesteringar minskade med 0,4 procent jämfört med fjärde kvartalet. Nedgången förklarades till stor del av minskade bostadsinvesteringar. Sammantaget höll fasta bruttoinvesteringar tillbaka BNP-utvecklingen med 0,1 procentenheter.

Exporten ökade med 0,8 procent jämfört med fjärde kvartalet. Det bidrog till BNP-utvecklingen med 0,4 procentenheter. Exporten av tjänster ökade med 3,2 procent. Exporten av varor minskade med 0,2 procent.

Importen minskade med 0,7 procent, vilket höjde BNP-utvecklingen med 0,3 procentenheter. Varuimporten minskade med 0,9 procent. Tjänsteimporten minskade med 0,5 procent. Sammantaget drog exportnettot upp BNP-tillväxten med 0,7 procentenheter.

Produktionen inom näringslivet ökade med 1,0 procent jämfört med fjärde kvartalet. Produktionen i de varuproducerande branscherna steg med 1,2 procent medan de tjänsteproducerande branscherna ökade med 0,9 procent. Det var en bred uppgång som bland annat drevs av byggbranschen. Produktionen inom de offentliga myndigheterna ökade med 0,1 procent jämfört med det fjärde kvartalet.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin var det första kvartalet i stort oförändrat jämfört med föregående kvartal. Antalet arbetade timmar i hela ekonomin minskade med 0,2 procent i jämförelse med föregående kvartal. I näringslivet minskade antalet arbetade timmar med 0,3 procent. Inom de offentliga myndigheterna var antalet arbetade timmar oförändrat. Arbetsproduktiviteten i näringslivet steg med 1,3 procent jämfört med föregående kvartal.

Hushållssektorns disponibla inkomster ökade med 3,3 procent i löpande priser första kvartalet 2019 jämfört med första kvartalet 2018. Rensat för inflation ökade de disponibla inkomsterna med 0,8 procent. Hushållssektorns finansiella sparande ökade med 9 miljarder kronor och var 57 miljarder kronor i löpande priser. Sparkvoten, exklusive sparande i premie- och tjänstepensioner, var 5,4 procent. Sparkvoten, inklusive sparande i premie- och tjänstepensioner, var 12,9 procent.

Den offentliga förvaltningens finansiella sparande visade ett underskott på 7,9 miljarder kronor. Det var en försämring med 15,8 miljarder kronor jämfört med första kvartalet 2018. Statens finansiella sparande visade ett underskott med 5,5 miljarder kronor och sociala trygghetsfonder ett underskott med 0,4 miljarder kronor. Kommunernas finansiella sparande visade ett underskott med 0,4 miljarder kronor och landstingen visade ett underskott på 1,6 miljarder kronor.

Revideringar

BNP-utvecklingen i faktiska tal har reviderats upp med 0,2 procentenheter första kvartalet 2018 medan det andra och tredje kvartalet har reviderats ned med 0,1 procentenheter vardera. Helåret 2018 har reviderats upp med 0,1 procentenheter.

Det finansiella sparandet för offentlig förvaltning har reviderats för samtliga kvartal 2018. För helåret 2018 reviderades det finansiella sparandet upp med 10,8 miljarder.

Beräkningen av andra kvartalet kommer att publiceras den 2019-07-30 kl. 09:30.

I höst förändras BNP

Vart femte år genomgår Nationalräkenskaperna en så kallad allmän översyn där källor och metoder uppdateras och förbättras. Den 13 september 2019 publiceras BNP baserad på de nya beräkningarna. De stora dragen i översynen, och några preliminära resultat, publiceras i ett flertal artiklar i Sveriges ekonomi - statistiskt perspektiv den 13 juni 2019. En sammanfattning av informationen läggs också ut på SCB:s hemsida under Nationalräkenskaper samma dag. På ett frukostseminarium den 17 juni berättar SCB:s medarbetare om översynen och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor. Anmälan till seminariet görs via nedanstående länk:

Anmälan till frukostseminarium

I samband med publiceringen i september kommer även formatet och delar av innehållet för statistiknyheten att förändras.

Fördjupning

Ytterligare information om beräkningarna finns under Fördjupningstexter och kommentarer.

Diagram 1. BNP, säsongrensad, volymutveckling och nivå i fasta priser (referensår 2018), miljarder kronor

Diagram 1. BNP, säsongrensad, volymutveckling och nivå i fasta priser (referensår 2017), miljarder kronor

Tabell 1. BNP från användningssidan, försörjningsbalans, säsongrensade och kalenderkorrigerade värden, bidrag till BNP:s volymförändring jämfört med föregående kvartal, procentenheter

BNP från användningssidan

2018:1 2018:2 2018:3 2018:4 2019:1
BNP till marknadspris
0,9 0,3 -0,1 1,2 0,6
Import
-1,0 -0,1 0,1 -1,0 0,3
Hushållens konsumtionsutgifter (1)
0,2 0,2 -0,4 0,2 -0,1
Offentliga konsumtionsutgifter
0,0 0,2 0,0 0,1 0,0
Fast bruttoinvestering
0,9 -0,4 0,1 0,3 -0,1
Lagerinvestering (2)
0,2 0,4 -0,3 0,1 0,0
Export
0,3 0,1 0,4 1,5 0,4

(1) Inklusive hushållens icke vinstdrivande organisationer. (2) Inklusive förändring i värdeföremål.

Tabell 2. BNP från användningssidan, försörjningsbalans, säsongrensade och kalenderkorrigerade värden, volymförändring jämfört med föregående kvartal, procent

BNP från användningssidan

2018:1 2018:2 2018:3 2018:4 2019:1
BNP till marknadspris
0,9 0,3 -0,1 1,2 0,6
Import
2,2 0,2 -0,3 2,3 -0,7
Varor (SPIN A01-F43)
2,2 0,9 -1,2 2,6 -0,9
Tjänster (SPIN G45-T98)
1,9 -1,4 2,0 1,6 -0,5
Hushållens konsumtionsutgifter
0,4 0,4 -0,9 0,6 -0,2
Egentliga hushåll
0,5 0,4 -0,9 0,6 -0,2
HIO (1)
-0,2 0,2 0,2 -0,2 0,3
Offentliga konsumtionsutgifter
0,2 0,6 0,1 0,4 0,1
Staten
0,6 -0,1 0,5 -0,1 -0,9
Kommunerna (2)
0,1 0,8 -0,1 0,6 0,5
Fast bruttoinvestering
3,7 -1,5 0,5 1,1 -0,4
Lagerinvestering (3) (4)
10 467 14 879 10 825 11 949 12 191
Export
0,7 0,1 0,8 3,1 0,8
Varor (SPIN A01-F43)
0,3 0,9 -0,2 2,6 -0,2
Tjänster (SPIN G45-T98)
1,2 -1,6 3,1 4,1 3,2

(1) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. (2) Inklusive landsting. (3) Lagerinvestering redovisas i miljoner kronor, säsongrensat, fasta referensårspriser. (4) Inklusive förändring i värdeföremål.

Tabell 3. BNP från produktionssidan, säsongrensade och kalenderkorrigerade värden, volymförändring jämfört med föregående kvartal, procent

BNP från produktionssidan

2018:1 2018:2 2018:3 2018:4 2019:1
BNP till marknadspris
0,9 0,3 -0,1 1,2 0,6
Därav
         
Varuproducenter (SNI A01-F43)
1,8 -0,8 -0,5 2,0 1,2
del tillv. industri (SNI C10-C33)
2,3 -0,8 -0,6 2,2 0,6
Tjänsteproducenter (SNI G45-T98)
1,3 0,8 0,3 1,2 0,9
S:a näringsliv (1)
1,4 0,3 0,1 1,5 1,0
Offentliga myndigheters produktion
-0,5 0,5 -0,1 0,9 0,1
Arbetsinsats, arbetade timmar (2)
0,7 0,8 0,2 1,4 -0,2

(1) Exklusive tullar och produktskatter netto. (2) I hela ekonomin.

Tabell 4. BNP från användningssidan, försörjningsbalans, faktiska värden, volymförändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år i procent samt värden i löpande priser, miljoner kronor

BNP från användningssidan

2018:1 2018:2 2018:3 2018:4 2019:1 2019 kv 1
BNP till marknadspris
3,1 2,9 1,4 1,9 2,1 1 206 862
Import
5,2 4,5 1,1 4,1 1,4 522 859
Varor (SPIN A01-F43)
5,8 8,1 2,0 3,8 1,3 370 840
Tjänster (SPIN G45-T98)
3,7 -3,5 -0,5 5,0 1,8 152 019
S:a Tillgång
3,7 3,4 1,4 2,6 1,9 1 729 721
Hushållens konsumtionsutgifter
2,1 2,2 0,1 0,5 0,0 522 371
Egentliga hushåll
2,2 2,2 0,1 0,5 -0,1 506 401
HIO (1)
0,6 0,8 2,0 -1,2 1,5 15 970
Offentliga konsumtionsutgifter
-0,1 2,1 0,7 0,9 1,3 305 738
Staten
-1,0 -0,4 1,4 1,4 -1,2 74 563
Kommunerna (2)
0,2 3,0 0,5 0,8 2,1 231 175
Fast bruttoinvestering
7,4 4,4 1,2 3,3 -0,3 292 286
Lagerinvestering (3) (4)
0,4 0,6 0,0 0,5 0,1 25 700
Export
5,0 3,2 3,2 4,1 4,9 583 626
Varor (SPIN A01-F43)
5,3 5,5 3,9 3,0 3,2 413 178
Tjänster (SPIN G45-T98)
3,8 -2,2 2,2 6,6 9,3 170 448
S:a Användning
3,7 3,4 1,4 2,6 1,9 1 729 721

(1) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. (2) Inklusive landsting. (3) Redovisas som bidrag till BNP-utvecklingen. (4) Inklusive förändring i värdeföremål.

Tabell 5. BNP från produktionssidan, kalenderkorrigerade värden, volymförändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år i procent
BNP från produktionssidan2018:12018:22018:32018:42019:1
BNP till marknadspris
3,6 2,5 1,4 2,4 2,1
Därav
         
Varuproducenter (SNI A01-F43)
6,9 1,7 0,5 2,2 2,3
del Tillv. Ind (SNI C10-C33)
5,7 2,6 2,0 3,0 1,5
Tjänsteproducenter (SNI G45-T98)
3,3 3,5 2,7 3,5 3,2
S:a näringsliv (1)
4,7 2,9 1,9 3,0 2,9
Offentliga myndigheters produktion
-0,1 0,5 -0,3 1,3 1,3
Arbetsinsats, arbetade timmar (2)
1,7 2,6 1,8 3,5 2,2

(1) Exklusive tullar och produktskatter. (2) I hela ekonomin.

Tabell 6. Revideringar i BNP-utvecklingen, faktiska värden respektive säsongrensade och kalenderkorrigerade värden, volymförändringar i procent och revideringar i procentenheter
  2018:1 2018:2 2018:3 2018:4
BNP i faktiska tal
       
Nuvarande publicering (29/05)
3,1 2,9 1,4 1,9
Föregående publicering (28/02)
2,9 3,0 1,5 1,9
Differens
0,2 -0,1 -0,1 0,0
BNP i säsongrensade tal
       
Nuvarande publicering (29/05)
0,9 0,3 -0,1 1,2
Föregående publicering (28/02)
0,8 0,4 -0,1 1,2
Differens
0,1 -0,1 0,0 0,0

Publicering

De aktuella kvartalstabellerna från 1993 och framåt finns i Excel på Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar samt i de statistiska databaserna. Vissa serier har kompletterats med uppgifter tillbaka till år 1980 och huvudaggregaten till år 1950.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2019-07-30 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Mattias Kain Wyatt, statistiker, SCB

Telefon
010-479 43 56
E-post
mattias.kain.wyatt@scb.se

Melker Pettersson Loberg, statistiker, SCB

Telefon
010-479 43 74
E-post
melker.petterssonloberg@scb.se