Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper, 2:a kvartalet 2017. Korrigerad 2017-08-01:

BNP steg med 1,7 procent jämfört med första kvartalet 2017

Statistiknyhet från SCB 2017-08-01 9.30

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 1,7 procent andra kvartalet, säsongrensat och jämfört med första kvartalet. Det var främst fasta bruttoinvesteringar och hushållskonsumtion som bidrog till uppgången. Kalenderkorrigerat och jämfört med andra kvartalet 2016 steg BNP med 4,0 procent.

Den här publiceringen avser den tidiga sammanställningen av nationalräkenskaperna som bara görs för andra kvartalet. Den är baserad på ett mer begränsat underlag än den ordinarie beräkningen som publiceras i september.

Procenttalen avser säsongrensade volymförändringar i jämförelse med föregående kvartal, om inget annat anges. I slutet av statistiknyheten finns tabeller som även visar volymförändringar i förhållande till motsvarande kvartal föregående år.

Hushållens konsumtionsutgifter steg med 1,1 procent andra kvartalet säsongrensat och jämfört med första kvartalet 2017. Det var främst konsumtionsgruppen boende som bidrog till ökningen. Hushållens konsumtion bidrog med 0,5 procentenheter till BNP-utvecklingen.

Offentliga konsumtionsutgifter var oförändrade jämfört med första kvartalet. Statens konsumtionsutgifter minskade med 0,2 procent och de kommunala myndigheternas konsumtion ökade med 0,1 procent. De offentliga konsumtionsutgifterna hade ingen påverkan på BNP-tillväxten.

Lagerinvesteringarna höjde BNP-utvecklingen med 0,3 procentenheter.

Fasta bruttoinvesteringar ökade med 3,8 procent jämfört med första kvartalet. Det var framförallt bostadsinvesteringar men även investeringar i maskiner som bidrog till ökningen. Totalt bidrog fasta bruttoinvesteringar med 0,9 procentenheter till BNP-tillväxten.

Exporten ökade med 0,7 procent jämfört med första kvartalet, vilket höjde BNP-tillväxten med 0,3 procentenheter. Exporten av varor steg med 0,4 procent. Det var främst insatsvaror som bidrog till uppgången. Exporten av tjänster ökade med 1,4 procent.

Importen ökade med 0,7 procent och höll tillbaka BNP-tillväxten med 0,3 procentenheter. Importen av varor ökade med 0,9 procent där bland annat import av investeringsvaror höjde utvecklingen. Importen av tjänster steg med 0,2 procent. Sammantaget påverkade inte exportnettot BNP-tillväxten.

Produktionen inom näringslivet steg med 2,2 procent jämfört med första kvartalet. De varuproducerande branscherna ökade produktionen med 3,0 procent. De tjänsteproducerande branscherna ökade med 1,7 procent. Det var en bred uppgång där branscher såsom företagstjänster och byggnader och anläggningar bidrog mest till tillväxten.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 0,6 procent andra kvartalet, säsongrensat och jämfört med föregående kvartal. Antalet arbetade timmar i hela ekonomin var oförändrade. I näringslivet sjönk antalet arbetade timmar med 0,1 procent och inom offentliga myndigheter ökade antalet arbetade timmar med 0,2 procent. Arbetsproduktiviteten i näringslivet ökade med 2,3 procent jämfört med kvartalet innan.

Revideringar

I enlighet med nationalräkenskapernas revideringspolicy har inga tidigare kvartal reviderats vid detta beräkningstillfälle. Kalenderkorrigerade och säsongrensade värden uppdateras dock vid varje kvartalsberäkning för hela perioden från och med 1980.

Den ordinarie beräkningen av andra kvartalet kommer att publiceras den 2017-09-13 klockan 09.30.

Fördjupning

Ytterligare information om beräkningarna finns under Fördjupningstexter och kommentarer.

Diagram 1. BNP, säsongrensad, volymutveckling och nivå i fasta priser (referensår 2016), miljarder kronor

Diagram

Tabell 1. BNP från användningssidan, försörjningsbalans, säsongrensade och kalenderkorrigerade värden, bidrag till BNP:s volymförändring jämfört med föregående kvartal, procentenheter
BNP från användningssidan2016:12016:22016:32016:42017:12017:2
BNP till marknadspris0,30,20,70,90,61,7
Import
0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,4 -0,3
Hushållens konsumtionsutgifter
0,4 -0,2 0,3 0,3 0,3 0,5
Offentliga konsumtionsutgifter
0,2 0,2 0,0 0,0 -0,1 0,0
Fast bruttoinvestering
-0,1 0,4 0,1 0,3 0,7 0,9
Lagerinvestering (1)
-0,2 0,3 -0,3 -0,2 0,2 0,3
Export
-0,1 -0,3 0,7 0,7 -0,1 0,3

(1) Inklusive förändring i värdeföremål.

Tabell 2. BNP från användningssidan, försörjningsbalans, säsongrensade och kalenderkorrigerade värden, volymförändring jämfört med föregående kvartal, procent
BNP från användningssidan2016:12016:22016:32016:42017:12017:2
BNP till marknadspris0,30,20,70,90,61,7
Import
-0,6 0,5 0,3 0,3 0,9 0,7
Varor (SNI A01-F43)
1,3 0,8 0,3 0,9 0,6 0,9
Tjänster (SNI G45-T98)
-2,0 -0,1 0,4 -1,1 1,5 0,2
 
           
Hushållens
           
konsumtionsutgifter
0,9 -0,4 0,6 0,6 0,6 1,1
Egentliga hushåll
0,9 -0,5 0,6 0,6 0,6 1,1
HIO (2)
0,5 0,4 0,4 0,6 0,3 0,2
Offentliga
           
konsumtionsutgifter
0,7 0,7 -0,1 -0,1 -0,2 0,0
Staten
0,7 0,2 -0,7 -0,8 -0,7 -0,2
Kommunerna
0,6 0,8 0,1 0,2 -0,1 0,1
Fast bruttoinvestering
-0,5 1,8 0,5 1,4 2,8 3,8
Lagerinvestering (1) (3)
6 465 9 367 6 507 3 882 5 781 8 679
Export
-0,2 -0,6 1,5 1,5 -0,2 0,7
Varor (SNI A01-F43)
0,4 -1,3 1,5 1,7 1,7 0,4
Tjänster (SNI G45-T98)
-1,7 1,0 1,6 1,2 -4,2 1,4

(1) Lagerinvestering redovisas i miljoner kronor, säsongrensat, fasta referensårspriser. (2) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. (3) Inklusive förändring i värdeföremål.

Tabell 3. BNP från produktionssidan, säsongrensade och kalenderkorrigerade värden (1), volymförändring jämfört med föregående kvartal, procent.
BNP från produktionssidan2016:12016:22016:32016:42017:12017:2
BNP till marknadspris
0,3 0,2 0,7 0,9 0,6 1,7
Därav
           
Varuproduktion (SNI A01-F43)
-0,4 -1,7 0,8 0,9 1,1 3,0
del Tillv. ind (SNI C10-C33)
0,0 -1,7 0,2 0,7 0,8 2,3
Tjänsteproduktion (SNI G45-T98)
0,5 1,2 0,8 1,3 1,0 1,7
S:a näringsliv (2)
0,5 0,2 0,8 1,2 1,0 2,2
Offentliga myndigheters produktion
0,9 0,3 0,0 -0,1 -0,7 0,0
 
           
Arbetsinsats, arbetade timmar
0,9 0,3 -0,1 0,2 0,5 0,0

(1) Säsongrensad BNP innebär att det faktiska värdet är korrigerat för effekten av återkommande variationer under året. (2) Exklusive tullar och produktskatter netto.

Tabell 4. BNP från användningssidan, försörjningsbalans, faktiska värden, volymförändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år i procent samt värden i löpande priser, miljoner kronor
BNP från användningssidan2016:12016:22016:32016:42017:12017:22017 Kv 2
BNP till marknadspris3,44,22,62,53,62,61 184 947
Import
4,6 6,9 2,5 1,4 4,3 0,1 460 234
Varor (SPIN A01-F43)
5,6 8,7 3,2 3,7 5,4 0,1 321 392
Tjänster (SPIN G45-T98)
2,5 3,0 0,8 -3,5 1,9 0,3 138 842
S:a Tillgång
3,8 5,0 2,5 2,2 3,8 1,9 1 645 181
 
             
Hushållens
             
konsumtionsutgifter
3,5 2,4 2,0 1,7 1,8 2,4 515 064
Egentliga hushåll
3,6 2,4 2,1 1,7 1,8 2,4 498 408
HIO (2)
1,6 1,8 1,3 2,2 1,3 1,6 16 656
Offentliga
             
konsumtionsutgifter
2,2 5,2 2,4 1,7 2,1 -2,5 299 641
Staten
4,1 6,1 2,3 -0,5 -1,1 -3,3 77 963
Kommunerna
1,5 4,9 2,5 2,6 3,1 -2,3 221 678
Fast bruttoinvestering
4,6 7,7 5,3 3,6 8,4 7,0 313 221
Lagerinvestering (1) (3)
0,3 0,6 -0,3 -0,4 0,1 -0,1 392
Export
3,9 4,3 2,6 3,1 4,5 1,3 516 863
Varor (SPIN A01-F43)
4,4 3,9 2,4 3,1 6,3 2,8 359 481
Tjänster (SPIN G45-T98)
3,0 5,1 2,8 3,1 0,4 -1,8 157 382
S:a Användning
3,8 5,0 2,5 2,2 3,8 1,9 1 645 181

(1) Lagerinvestering redovisas som procentuellt bidrag till BNP totalt. (2) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. (3) Inklusive förändring i värdeföremål.

Tabell 5. BNP från produktionssidan, kalenderkorrigerade värden (1), volymförändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år i procent.
BNP från produktionssidan2016:12016:22016:32016:42017:12017:2
BNP till marknadspris3,93,22,62,12,34,0
Därav
           
Varuproduktion (SNI A01-F43)
5,4 0,6 0,0 -1,0 1,5 6,4
del Tillv. ind (SNI C10-C33)
5,2 -0,6 -1,1 -2 1,2 3,7
Tjänsteproduktion (SNI G45-T98)
3,2 4,9 3,7 3,8 4,3 5,2
S:a näringsliv (2)
4,0 3,4 2,4 2,1 3,2 5,6
Offentliga myndigheters produktion
2,1 1,9 2,2 1,3 -0,5 -1,5
Arbetsinsats, arbetade timmar
2,3 2,2 1,1 1,2 1,0 0,6

(1) Kalenderkorrigerad BNP innebär att det faktiska värdet är korrigerat för effekten av olika antal arbetsdagar inom kvartalen. Volymförändringen avser en jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. (2) Exklusive tullar och produktskatter netto.

Tabell 6. Revideringar i BNP-utvecklingen, faktiska värden respektive säsongrensade och kalenderkorrigerade värden, Volymförändringar i procent och revideringar i procentenheter
  2016:1 2016:2 2016:3 2016:4 2017:1

BNP i faktiska tal

         
Föregående publicering (30/5)
3,4 4,2 2,6 2,5 3,6
Nuvarande publicering (28/7)
3,4 4,2 2,6 2,5 3,6
Differens
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BNP i säsongrensade tal
         
Föregående publicering (30/5)
0,3 0,4 0,6 0,7 0,4
Nuvarande publicering (28/7)
0,3 0,2 0,7 0,9 0,6
Differens
0,0 -0,2 0,1 0,2 0,2

Definitioner och förklaringar

Volymförändringar: I texten angivna procenttal avser, om inget annat anges, volymförändringar i förhållande till föregående kvartal.

Säsongrensad: Används för jämförelse mellan två på varandra följande kvartal. Säsongrensning görs för att utjämna återkommande variationer under året.

Kalenderkorrigerad (dagkorrigerad): Används för jämförelse mellan samma kvartal eller halvår olika år. Innebär korrigering för effekten av olikheter i antalet arbetsdagar under ett kvartal eller halvår. För BNP, produktion och sysselsättning används kalenderkorrigerade värden. Helårssiffror samt uppgifter om inkomster och sparande redovisas utan kalenderkorrigering och säsongrensning.

Faktiska värden: Används vid jämförelse mellan hela kalenderår, samt vid kvartalsjämförelser för användningssidans komponenter mellan samma kvartal olika år.

Fasta priser: BNP och dess komponenter i fasta priser är beräknade i föregående års prisnivå och därefter kedjade till ett referensår. I samband med redovisningen av första kvartalet byts referensår till närmast föregående helår. Denna metod medför att serier med värden i fast pris med referensår inte är additiva för åren före referensåret. En summering av till exempel försörjningsbalansens komponenter ger inte värdet på BNP. Värdena för de två senaste aktuella åren är däremot additiva.

Bidrag till BNP-utvecklingen: De uppgifter som redovisas som bidrag till BNP-utvecklingen avser säsongrensade värden och är inklusive importinnehållet i respektive delaggregat.

Jämförbarhet med primärstatistik: Vid sammanställning av nationalräkenskaper används en mängd primärstatistiska uppgifter. Statistiken har ofta täckning och definitioner som inte helt motsvarar NR-systemets krav, varför tillägg och korrigeringar görs. Om tillgängliga data inte ger en samstämmig bild av den ekonomiska utvecklingen vidtas justeringar i NR. Detta leder till att publicerade uppgifter från primärstatistik och NR ibland kan avvika från varandra. Avvikelser kan också förekomma på grund av att aktualiteten kan vara olika. Se till exempel publikation BNP kvartal 2008:1 för en beskrivning av skillnaderna mellan kalenderkorrigeringen i NR och AKU.

Avstämning: BNP beräknas med hjälp av tillgänglig statistik från såväl användningssidan som från produktionssidan. Dessa beräkningar ger inte exakt samma resultat. För att eliminera differenserna görs därför avstämningsjusteringar.

Publicering

De aktuella kvartalstabellerna från 1993- finns i Excel på www.scb.se/nr0103 samt i de statistiska databaserna. Vissa serier har kompletterats med uppgifter tillbaka till år 1980 och huvudaggregaten till år 1950.

Nästa publiceringstillfälle

2017-09-13 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Marcus van der Poll

Telefon
010-479 47 62
E-post
marcus.vanderpoll@scb.se

José Camacho

Telefon
010-479 45 55
E-post
jose.camacho@scb.se