Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper, 2:a kvartalet 2019

BNP minskade med 0,1 procent jämfört med första kvartalet 2019

Statistiknyhet från SCB 2019-07-30 9.30

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) minskade med 0,1 procent andra kvartalet, säsongrensat och jämfört med första kvartalet 2019. Nedgången förklaras främst av fasta bruttoinvesteringar. Kalenderkorrigerat och jämfört med andra kvartalet 2018 ökade BNP med 1,4 procent.

Den här publiceringen avser den tidiga sammanställningen av nationalräkenskaperna som bara görs för andra kvartalet. Den är baserad på ett mer begränsat underlag än den ordinarie beräkningen som publiceras i september.

Procenttalen avser säsongrensade volymförändringar i jämförelse med föregående kvartal, om inget annat anges. I slutet av statistiknyheten finns tabeller som även visar volymförändringar i förhållande till motsvarande kvartal föregående år.

Hushållens konsumtion ökade med 0,6 procent andra kvartalet, säsongrensat jämfört med första kvartalet 2019. Totalt bidrog hushållens konsumtion med 0,3 procentenheter till BNP-utvecklingen.

Offentlig konsumtion minskade med 0,1 procent jämfört med första kvartalet. Statens konsumtionsutgifter sjönk med 0,2 procent medan de kommunala myndigheternas konsumtion inte förändrades nämnvärt. Den offentliga konsumtionen hade endast en marginell påverkan på BNP-tillväxten.

Lagerinvesteringarna höll tillbaka BNP-utvecklingen med 0,1 procentenheter.

Fasta bruttoinvesteringar sjönk med 1,1 procent jämfört med första kvartalet. Investeringar i maskiner och inventarier förklarar huvuddelen av nedgången. Sammantaget höll fasta bruttoinvesteringar tillbaka BNP-tillväxten med 0,3 procentenheter.

Exporten minskade med 0,3 procent jämfört med första kvartalet. Det höll tillbaka BNP-tillväxten med 0,1 procentenheter. Exporten av tjänster sjönk med 0,4 procent. Exporten av varor minskade med 0,2 procent. Det var i första hand export av investeringsvaror som låg bakom nedgången.

Importen minskade med 0,5 procent. Det bidrog till BNP-tillväxten med 0,2 procentenheter. Importen av varor minskade med 0,8 procent. Importen av tjänster ökade med 0,4 procent. Sammantaget drog exportnettot upp BNP-tillväxten med 0,1 procentenheter.

Produktionen inom näringslivet var i princip oförändrat jämfört med första kvartalet. I de varuproducerande branscherna minskade produktionen med 0,4 procent. De tjänsteproducerande branscherna ökade med 0,3 procent.

Produktionen inom de offentliga myndigheterna minskade med 0,8 procent jämfört med det första kvartalet.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin minskade med 0,2 procent andra kvartalet, säsongrensat och jämfört med föregående kvartal. Antalet arbetade timmar i hela ekonomin ökade med 0,2 procent. I näringslivet ökade antalet arbetade timmar med 0,3 procent. Inom de offentliga myndigheterna ökade antalet arbetade timmar med 0,1 procent. Arbetsproduktiviteten i näringslivet minskade med 0,2 procent.

Revideringar

I enlighet med nationalräkenskapernas revideringspolicy har inga tidigare kvartal reviderats vid detta beräkningstillfälle. Kalenderkorrigerade och säsongrensade värden uppdateras dock vid varje kvartalsberäkning för hela perioden från och med 1980.

I höst förändras BNP

Vart femte år genomgår Nationalräkenskaperna en så kallad allmän översyn där källor och metoder uppdateras och förbättras. Den 13 september 2019 publiceras BNP baserad på de nya beräkningarna.

De stora dragen i översynen, och några preliminära resultat, publicerades i ett flertal artiklar i juninumret av Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv:

Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv, nummer 2 2019 (pdf)

En sammanfattning av informationen finns också tillgänglig på sidan Nationalräkenskaper, under Fördjupad information:

I höst förändras BNP (pdf)

I samband med publiceringen i september kommer även formatet och delar av innehållet för statistiknyheten att förändras.

Diagram 1. BNP, säsongrensad, volymutveckling och nivå i fasta priser (referensår 2018), miljarder kronor

Diagram: BNP, säsongrensad, volymutveckling och nivå i fasta priser, miljarder kronor

Tabell 1. BNP från användningssidan, försörjningsbalans, säsongrensade och kalenderkorrigerade värden, bidrag till BNP:s volymförändring jämfört med föregående kvartal, procentenheter
BNP från användningssidan2018:12018:22018:32018:42019:12019:2
BNP till marknadspris
0,9 0,5 -0,1 1,1 0,5 -0,1
Import
-0,9 -0,3 0,2 -0,9 0,4 0,2
Hushållens konsumtionsutgifter (1)
0,2 0,1 -0,4 0,3 0,0 0,3
Offentliga konsumtionsutgifter
0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0
Fast bruttoinvestering
0,9 -0,3 0,1 0,2 -0,2 -0,3
Lagerinvestering (2)
0,2 0,6 -0,5 0,0 0,0 -0,1
Export
0,3 0,2 0,3 1,4 0,3 -0,1

(1) Inklusive hushållens icke vinstdrivande organisationer. (2) Inklusive förändring i värdeföremål.

Tabell 2. BNP från användningssidan, försörjningsbalans, säsongrensade och kalenderkorrigerade värden, volymförändring jämfört med föregående kvartal, procent
BNP från användningssidan2018:12018:22018:32018:42019:12019:2
BNP till marknadspris
0,9 0,5 -0,1 1,1 0,5 -0,1
Import
2,1 0,8 -0,5 2,1 -1,0 -0,5
Varor (SPIN A01-F43)
1,9 1,8 -1,6 2,2 -1,2 -0,8
Tjänster (SPIN G45-T98)
2,0 -1,7 2,1 1,7 -0,3 0,4
Hushållens konsumtionsutgifter
0,5 0,3 -0,8 0,6 -0,1 0,6
Egentliga hushåll
0,5 0,3 -0,8 0,7 -0,1 0,6
HIO (1)
-0,2 0,2 0,3 -0,2 0,4 0,3
Offentliga konsumtionsutgifter
0,2 0,7 0,0 0,4 0,0 -0,1
Staten
0,6 -0,1 0,5 -0,1 -0,9 -0,2
Kommunerna (2)
0,1 1,0 -0,2 0,5 0,4 0,0
Fast bruttoinvestering
3,5 -1,0 0,3 0,9 -0,7 -1,1
Lagerinvestering (3) (4)
9 233 16 707 11 314 11 133 10 602 9 338
Export
0,6 0,3 0,7 3,0 0,7 -0,3
Varor (SPIN A01-F43)
0,2 1,0 -0,2 2,6 -0,3 -0,2
Tjänster (SPIN G45-T98)
1,0 -1,1 3,0 3,9 2,9 -0,4

(1) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. (2) Inklusive landsting. (3) Lagerinvestering redovisas i miljoner kronor, säsongrensat, fasta referensårspriser. (4) Inklusive förändring i värdeföremål.

Tabell 3. BNP från produktionssidan, säsongrensade och kalenderkorrigerade värden, volymförändring jämfört med föregående kvartal, procent
BNP från produktionssidan2018:12018:22018:32018:42019:12019:2
BNP till marknadspris
0,9 0,5 -0,1 1,1 0,5 -0,1
Därav
           
Varuproducenter (SNI A01-F43)
1,8 -0,8 -0,5 2,0 1,1 -0,4
del tillv. industri (SNI C10-C33)
2,3 -1,2 -0,5 2,5 0,9 0,0
Tjänsteproducenter (SNI G45-T98)
1,2 1,1 0,3 1,1 0,8 0,3
S:a näringsliv (1)
1,3 0,4 0,0 1,4 0,9 0,0
Offentliga myndigheters produktion
-0,6 1,0 -0,3 0,7 -0,3 -0,8
Arbetsinsats, arbetade timmar (2)
0,6 1,1 0,1 1,3 -0,3 0,2

(1) Exklusive tullar och produktskatter netto. (2) I hela ekonomin.

Tabell 4. BNP från användningssidan, försörjningsbalans, faktiska värden, volymförändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år i procent samt värden i löpande priser, miljoner kronor
BNP från användningssidan2018:12018:22018:32018:42019:12019:22019 kv 2
BNP till marknadspris
3,1 2,9 1,4 1,9 2,1 0,9 1 278 003
Import
5,2 4,5 1,1 4,1 1,4 -0,9 539 893
Varor (SPIN A01-F43)
5,8 8,1 2,0 3,8 1,3 -2,4 380 958
Tjänster (SPIN G45-T98)
3,7 -3,5 -0,5 5,0 1,8 3,0 158 935
S:a Tillgång
3,7 3,4 1,4 2,6 1,9 0,4 1 817 896
Hushållens konsumtionsutgifter
2,1 2,2 0,1 0,5 0,0 0,2 556 197
Egentliga hushåll
2,2 2,2 0,1 0,5 -0,1 0,2 538 031
HIO (1)
0,6 0,8 2,0 -1,2 1,5 0,6 18 166
Offentliga konsumtionsutgifter
-0,1 2,1 0,7 0,9 1,3 -0,6 328 430
Staten
-1,0 -0,4 1,4 1,4 -1,2 -1,6 81 183
Kommunerna (2)
0,2 3,0 0,5 0,8 2,1 -0,3 247 247
Fast bruttoinvestering
7,4 4,4 1,2 3,3 -0,3 -1,3 327 148
Lagerinvestering (3) (4)
0,4 0,6 0,0 0,5 0,1 -0,6 3 197
Export
5,0 3,2 3,2 4,1 4,9 3,3 602 924
Varor (SPIN A01-F43)
5,3 5,5 3,9 3,0 3,2 1,1 423 605
Tjänster (SPIN G45-T98)
3,8 -2,2 2,2 6,6 9,3 9,0 179 319
S:a Användning
3,7 3,4 1,4 2,6 1,9 0,4 1 817 896

(1) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. (2) Inklusive landsting. (3) Redovisas som bidrag till BNP-utveklingen. (4) Inklusive förändring i värdeföremål.

Tabell 5. BNP från produktionssidan, kalenderkorrigerade värden, volymförändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år i procent
BNP från produktionssidan2018:12018:22018:32018:42019:12019:2
BNP till marknadspris
3,6 2,4 1,4 2,4 2,1 1,4
Därav
           
Varuproducenter (SNI A01-F43)
6,9 1,7 0,6 2,2 2,3 2,2
del Tillv. Ind (SNI C10-C33)
5,7 2,6 2,0 3,0 1,5 3,4
Tjänsteproducenter (SNI G45-T98)
3,3 3,5 2,7 3,5 3,2 2,3
S:a näringsliv (1)
4,7 2,9 1,9 3,0 2,9 2,3
Offentliga myndigheters produktion
-0,1 0,5 -0,3 1,3 1,3 -0,9
Arbetsinsats, arbetade timmar (2)
1,7 2,6 1,8 3,5 2,2 1,2

(1) Exklusive tullar och produktskatter. (2) I hela ekonomin.

Tabell 6. Revideringar i BNP-utvecklingen, faktiska värden respektive säsongrensade och kalenderkorrigerade värden, volymförändringar i procent och revideringar i procentenheter
 2018:12018:22018:32018:42019:1
BNP i faktiska tal
         
Nuvarande publicering (30/07)
3,1 2,9 1,4 1,9 2,1
Föregående publicering (29/05)
3,1 2,9 1,4 1,9 2,1
Differens
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BNP i säsongrensade tal
         
Nuvarande publicering (30/07)
0,9 0,5 -0,1 1,1 0,5
Föregående publicering (29/05)
0,9 0,3 -0,1 1,2 0,6
Differens
0,0 0,2 0,0 -0,1 -0,1

Publicering

De aktuella kvartalstabellerna från 1993 och framåt finns i Excel på Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar och i de statistiska databaserna. Vissa serier har kompletterats med uppgifter tillbaka till år 1980 och huvudaggregaten till år 1950.

Nästa publiceringstillfälle

2019-09-13 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Melker Pettersson Loberg

Telefon
010-479 43 74
E-post
melker.petterssonloberg@scb.se

Mattias Kain Wyatt

Telefon
010-479 43 56
E-post
mattias.kain.wyatt@scb.se