Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper, 4:e kvartalet 2016:

BNP steg med 1,0 procent jämfört med tredje kvartalet

Statistiknyhet från SCB 2017-02-28 9.30

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 1,0 procent fjärde kvartalet, säsongrensat och jämfört med tredje kvartalet. Det var främst en ökad export som bidrog till uppgången. Kalenderkorrigerat och jämfört med fjärde kvartalet 2015 steg BNP med 2,3 procent. BNP för helåret 2016 var 3,3 procent högre än år 2015.

Procenttalen avser säsongrensade volymförändringar i jämförelse med föregående kvartal, om inget annat anges. I slutet av statistiknyheten finns tabeller som även visar volymförändringar i förhållande till motsvarande kvartal föregående år.

Hushållens konsumtion ökade med 0,3 procent fjärde kvartalet. Det som bidrog mest till ökningen var boende och transporter. Sammantaget bidrog hushållskonsumtionen med 0,1 procentenheter till BNP-tillväxten.

Offentlig konsumtion ökade med 0,3 procent jämfört med tredje kvartalet. Den kommunala konsumtionen ökade med 0,5 procent medan statens konsumtion minskade med 0,3 procent. Totalt bidrog offentlig konsumtion med 0,1 procentenheter till BNP-tillväxten.

Lagerinvesteringarna drog ned BNP-utvecklingen med 0,3 procentenheter fjärde kvartalet.

Fasta bruttoinvesteringar ökade med 0,9 procent jämfört med tredje kvartalet. Främst var det bostadsinvesteringar och investeringar i immateriella tillgångar som bidrog till ökningen. Totalt bidrog fasta bruttoinvesteringar med 0,2 procentenheter till BNP-tillväxten.

Exporten ökade med 1,8 procent jämfört med tredje kvartalet, vilket bidrog med 0,8 procentenheter till BNP-tillväxten. Exporten av varor steg med 1,6 procent. Insatsvaror, energivaror samt icke-varaktiga konsumtionsvaror bidrog till uppgången. Exporten av tjänster ökade med 2,0 procent, bland annat på grund av utländsk konsumtion i Sverige.

Importen minskade med 0,2 procent, vilket bidrog till BNP-utvecklingen med 0,1 procentenheter. Importen av varor ökade med 0,6 procent och importen av tjänster minskade med 2,0 procent. Sammantaget bidrog exportnettot med 0,9 procentenheter till BNP-tillväxten.

Produktionen inom näringslivet steg med 1,1 procent jämfört med tredje kvartalet. De varuproducerande branscherna ökade produktionen med 0,4 procent. De tjänsteproducerande branscherna ökade med 1,4 procent. Det var en bred uppgång där företagstjänster bidrog mest till tillväxten.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 0,6 procent jämfört med tredje kvartalet. Antalet arbetade timmar i hela ekonomin ökade med 0,3 procent. I näringslivet ökade antalet arbetade timmar med 0,3 procent och i offentliga myndigheter ökade arbetade timmar med 0,4 procent. Arbetsproduktiviteten i näringslivet ökade med 0,8 procent jämfört med tredje kvartalet.

Hushållssektorns disponibla inkomster ökade med 4,4 procent i löpande priser fjärde kvartalet 2016 jämfört med fjärde kvartalet 2015. Rensat för inflation ökade de disponibla inkomsterna med 2,9 procent. Hushållssektorns finansiella sparande ökade med 5,4 miljarder kronor jämfört med fjärde kvartalet 2015 och uppgick till 30,0 miljarder kronor i löpande priser. Sparkvoten, exklusive sparande i premie- och tjänstepensioner, uppgick till 0,5 procent.

Den offentliga förvaltningens finansiella sparande visade ett underskott på 13,0 miljarder kronor. Det var en förbättring med 13,8 miljarder jämfört med fjärde kvartalet 2015. Statens finansiella sparande visade ett överskott med 7,5 miljarder kronor och sociala trygghetsfonder ett underskott på 1,4 miljarder kronor. Kommunernas finansiella sparande visade ett underskott på 11,1 miljarder kronor och landstingen visade ett underskott på 8,1 miljarder kronor.

Helåret 2016 ökade BNP med 3,3 procent jämfört med 2015

Procenttalen avser volymförändringar i faktiska tal jämfört med föregående år om inget annat anges.

Hushållens konsumtion ökade med 2,2 procent. Konsumtion av boende, transporter och fordon samt rekreation och kultur bidrog mest till uppgången för helåret. Hushållens konsumtionsutgifter bidrog med 1,0 procentenheter till BNP-utvecklingen.

Offentlig konsumtion ökade med 3,1 procent. Kommunernas och landstingens konsumtion steg med 3,1 procent och statens konsumtion steg med 3,0 procent. Offentliga konsumtionsutgifter bidrog med 0,8 procentenheter till BNP-utvecklingen.

Fasta bruttoinvesteringar ökade med 5,9 procent. Investeringar i byggnader och anläggningar bidrog mest till ökningen. Totala fasta bruttoinvesteringar drog upp BNP-utvecklingen med 1,4 procentenheter.

Lagerinvesteringarna höjde BNP-utvecklingen med 0,1 procentenheter.

Exporten ökade med 3,4 procent och importen ökade med 3,7 procent. Sammantaget var exportnettot i det närmaste oförändrat jämfört med 2015.

Produktionen i näringslivet ökade med 3,2 procent. De varuproducerande branscherna ökade sin produktion med 1,9 procent och de tjänsteproducerande branscherna ökade sin med 3,9 procent. Offentliga myndigheters produktion ökade med 2,6 procent.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 1,7 procent och antalet arbetade timmar ökade med 2,3 procent. I näringslivet ökade antalet arbetade timmar med 1,8 procent. I offentliga myndigheter ökade antalet arbetade timmar med 3,8 procent. Arbetsproduktiviteten i näringslivet ökade med 2,4 procent.

År 2016 uppgick hushållssektorns disponibla inkomster till 2 135 miljarder kronor vilket var en ökning med 4,0 procent i löpande priser jämfört med 2015. Rensat för inflation ökade de disponibla inkomsterna med 3,0 procent.

Hushållens sparande ökade med 19 miljarder kronor och uppgick till 384 miljarder kronor i löpande priser år 2016. Sparkvoten, beräknad exklusive premie- och tjänstepensionssparande uppgick till 8,8 procent. Hushållssektorns finansiella sparande ökade med 7 miljarder kronor och uppgick till 317 miljarder kronor i löpande priser.

Den offentliga förvaltningens finansiella sparande uppgick till 40 miljarder kronor under 2016 (0,9 procent av BNP). Överskottet var 29 miljarder kronor högre jämfört med 2015 då det finansiella sparandet uppgick till 11 miljarder kronor (0,3 procent av BNP).

Revideringar

Jämfört med föregående publicering i november har den säsongrensade BNP-utvecklingen för första och tredje kvartalet 2016 reviderats ned med 0,1 respektive 0,2 procentenheter. Till följd av att nya uppgifter funnits tillgängliga så har det skett förändringar på många av delkomponenterna till BNP. Detta gäller också för det andra kvartalet 2016 även om den totala BNP-utvecklingen är oförändrad. Kalenderkorrigerat och jämfört med motsvarande kvartal föregående år har BNP-utvecklingen för tredje kvartalet 2016 reviderats ned med 0,4 procentenheter.

Inkomster och sparande har reviderats för perioden första kvartalet 2013 till tredje kvartalet 2016. Revideringarna beror främst på nya uppgifter från Betalningsbalansen och Taxeringsutfallet.

Fördjupning

Ytterligare information om beräkningarna finns under Fördjupningstexter och kommentarer.

Diagram 1. BNP, säsongrensad, volymutveckling och nivå i fasta priser (referensår 2015), miljarder kronor

Diagram

Tabell 1. Bidrag till BNP-utveckling, säsongrensad och kalenderkorrigerad, jämfört med föregående kvartal, procentenheter
BNP från användningssidan2015:12015:22015:32015:42016:12016:22016:32016:4
BNP till marknadspris
0,8 1,1 1,3 1,2 0,3 0,6 0,3 1,0
Import
-0,3 -0,1 -1,0 -0,7 -0,2 -0,1 -0,1 0,1
Hushållens konsumtionsutgifter
0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 -0,1 0,2 0,1
Offentliga konsumtionsutgifter
0,1 0,0 0,3 0,2 0,1 0,3 0,0 0,1
Fast bruttoinvestering
0,4 0,3 0,2 0,7 0,1 0,5 0,0 0,2
Lagerinvestering (1)
-0,1 0,1 0,5 -0,3 0,1 0,2 -0,3 -0,3
Export
0,4 0,6 1,0 0,8 -0,1 -0,3 0,5 0,8

(1) Inklusive förändring i värdeföremål.

Tabell 2. BNP från användningssidan, försörjningsbalans, säsongrensad volymförändring (procent)
BNP från användningssidan2015:12015:22015:32015:42016:12016:22016:32016:4
BNP till marknadspris
0,8 1,1 1,3 1,2 0,3 0,6 0,3 1,0
Import
0,7 0,3 2,4 1,7 0,5 0,3 0,3 -0,2
Varor (SNI A01-F43)
1,7 0,5 2,5 1,6 1,1 0,7 0,5 0,6
Tjänster (SNI G45-T98)
-1,2 -0,1 2,2 1,8 -0,9 -0,6 -0,4 -2,0
 
               
Hushållens
               
konsumtionsutgifter
0,8 0,7 0,6 0,9 0,8 -0,1 0,5 0,3
Egentliga hushåll
0,9 0,7 0,6 0,9 0,8 -0,2 0,5 0,3
HIO (2)
-0,7 -0,3 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5
Offentliga
               
konsumtionsutgifter
0,5 0,1 1,1 0,9 0,6 1,0 -0,1 0,3
Staten
0,4 0,0 1,7 1,7 0,6 0,6 -0,4 -0,3
Kommunerna
0,5 0,2 1,0 0,6 0,6 1,2 0,0 0,5
Fast bruttoinvestering
1,5 1,2 1,0 3,2 0,4 2,2 0,1 0,9
Lagerinvestering (1) (3)
3 632 4 252 9 508 6 572 7 182 9 777 6 483 3 262
Export
1,0 1,3 2,2 1,8 -0,3 -0,6 1,2 1,8
Varor (SNI A01-F43)
0,4 1,2 1,2 1,6 0,9 -1,3 1,3 1,6
Tjänster (SNI G45-T98)
1,8 1,4 4,3 2,0 -2,6 0,8 1,0 2,0

(1) Lagerinvestering redovisas i miljoner kronor, säsongrensat, fasta referensårspriser. (2) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. (3) Inklusive förändring i värdeföremål.

Tabell 3. BNP från produktionssidan, säsongrensad (1), volymförändring i förhållande till närmast föregående kvartal (procent)
BNP från produktionssidan2015:12015:22015:32015:42016:12016:22016:32016:4
BNP till marknadspris
0,8 1,1 1,3 1,2 0,3 0,6 0,3 1,0
Därav
               
Varuproduktion (SNI A01-F43)
0,3 3,1 1,5 1,0 0,0 -1,0 0,0 0,4
del Tillv. ind (SNI C10-C33)
0,0 2,9 0,9 1,0 -0,3 -1,5 -0,6 0,4
Tjänsteproduktion (SNI G45-T98)
1,1 0,3 1,6 1,1 0,4 1,3 0,5 1,4
S:a näringsliv (2)
0,9 1,3 1,5 1,0 0,3 0,5 0,3 1,1
Offentliga myndigheters produktion
-0,5 0,2 0,6 0,8 0,4 0,7 0,0 0,7
 
               
Arbetsinsats, arbetade timmar
0,0 0,1 0,9 0,2 0,8 0,2 -0,1 0,3

(1) Säsongrensad BNP innebär att det faktiska värdet är korrigerat för effekten av återkommande variationer under året. (2) Exklusive tullar och produktskatter netto.

Tabell 4. BNP från användningssidan, försörjningsbalans, volymförändring i förhållande till motsvarande kvartal föregående år (procent) (1) samt faktiska värden
Volymförändring (procent) i förhållande till        Miljoner kronor
motsvarande kvartal föregående år(1)
                 
BNP från användningssidan
2015:1 2015:2 2015:3 2015:4 2016:1 2016:2 2016:3 2016:4 2016 Kv4
BNP till marknadspris
3,1 3,9 4,2 5,1 3,5 4,5 2,4 2,8 1 167 092
Import
5,7 3,5 5,8 6,8 4,6 6,6 2,6 1,2 476 140
Varor (SPIN A01-F43)
5,4 3,5 5,0 8,3 5,6 8,2 3,5 3,5 329 087
Tjänster (SPIN G45-T98)
6,6 3,6 7,6 3,6 2,4 3,1 0,7 -3,8 147 053
S:a Tillgång
3,8 3,8 4,7 5,6 3,9 5,1 2,4 2,3 1 643 232
 
                 
Hushållens
                 
konsumtionsutgifter
2,9 1,9 2,8 3,3 3,1 2,3 2,0 1,6 504 919
Egentliga hushåll
3,0 2,0 2,9 3,4 3,1 2,3 2,0 1,6 488 940
HIO (2)
0,1 -1,3 -0,1 0,2 1,7 1,8 1,3 2,3 15 979
Offentliga
                 
konsumtionsutgifter
2,2 2,4 1,8 3,5 2,0 6,0 2,2 2,2 314 101
Staten
3,5 1,5 2,0 4,4 3,9 6,1 2,2 0,2 83 525
Kommunerna
1,7 2,8 1,7 3,2 1,3 5,9 2,1 3,0 230 576
Fast bruttoinvestering
5,9 7,8 5,9 7,9 5,2 8,3 5,9 4,2 298 587
Lagerinvestering (1) (3)
0,4 -0,1 0,6 0,1 0,4 0,6 -0,3 -0,3 -6 316
Export
4,5 4,7 5,9 7,3 4,4 4,3 2,0 2,8 531 941
Varor (SPIN A01-F43)
2,0 2,6 3,0 5,6 4,4 3,8 2,5 3,3 356 136
Tjänster (SPIN G45-T98)
10,9 9,5 12,3 10,9 4,4 5,2 1,1 1,8 175 805
S:a Användning
3,8 3,8 4,7 5,6 3,9 5,1 2,4 2,3 1 643 232

(1) Lagerinvestering redovisas som procentuellt bidrag till BNP totalt. (2) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. (3) Inklusive förändring i värdeföremål.

Tabell 5. BNP från produktionssidan, kalenderkorrigerad (1), volymförändring (procent)
BNP från produktionssidan2015:12015:22015:32015:42016:12016:22016:32016:4
BNP till marknadspris
3,1 3,4 4,2 4,6 4,1 3,5 2,4 2,3
Därav
               
Varuproduktion (SNI A01-F43)
1,3 4,6 7,2 6,3 6,0 0,7 0,0 -0,7
del Tillv. ind (SNI C10-C33)
0,8 4,3 6,1 4,8 5,3 -0,6 -1,6 -2,1
Tjänsteproduktion (SNI G45-T98)
4,7 3,4 4,2 4,3 3,3 4,7 3,1 3,8
S:a näringsliv (2)
3,5 3,9 5,2 5,0 4,3 3,3 2,0 2,3
Offentliga myndigheters produktion
0,2 0,3 -0,1 0,6 2,0 3,1 1,6 1,6
 
               
Arbetsinsats, arbetade timmar
1,2 1,1 0,4 1,1 2,3 2,3 1,1 1,2

(1) Kalenderkorrigerad BNP innebär att det faktiska värdet är korrigerat för effekten av olika antal arbetsdagar inom kvartalen. Volymförändringen avser en jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. (2) Exklusive tullar och produktskatter netto.

Tabell 6. Differenser i BNP-utvecklingen, procentenheter
Kolumn12015:12015:22015:32015:42015:
1-4
2016:12016:22016:3
BNP i faktiska tal
               
Föregående publicering (29/11)
3,1 3,9 4,2 5,1 4,1 3,7 4,6 2,8
Nuvarande publicering (28/2)
3,1 3,9 4,2 5,1 4,1 3,5 4,5 2,4
Differens
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,1 -0,4
BNP i säsongrensade tal
               
Föregående publicering (29/11)
0,7 1,1 1,2 1,4 3,8 0,4 0,6 0,5
Nuvarande publicering (28/2)
0,8 1,1 1,3 1,2 3,8 0,3 0,6 0,3
Differens
0,1 0,0 0,1 -0,2 0,0 -0,1 0,0 -0,2

Definitioner och förklaringar

Volymförändringar: I texten angivna procenttal avser, om inget annat anges, volymförändringar i förhållande till föregående kvartal.

Säsongrensad: Används för jämförelse mellan två på varandra följande kvartal. Säsongrensning görs för att utjämna återkommande variationer under året.

Kalenderkorrigerad (dagkorrigerad): Används för jämförelse mellan samma kvartal eller halvår olika år. Innebär korrigering för effekten av olikheter i antalet arbetsdagar under ett kvartal eller halvår. För BNP, produktion och sysselsättning används kalenderkorrigerade värden. Helårssiffror samt uppgifter om inkomster och sparande redovisas utan kalenderkorrigering och säsongrensning.

Faktiska värden: Används vid jämförelse mellan hela kalenderår, samt vid kvartalsjämförelser för användningssidans komponenter mellan samma kvartal olika år.

Fasta priser: BNP och dess komponenter i fasta priser är beräknade i föregående års prisnivå och därefter kedjade till ett referensår. I samband med redovisningen av första kvartalet byts referensår till närmast föregående helår. Denna metod medför att serier med värden i fast pris med referensår inte är additiva för åren före referensåret. En summering av till exempel försörjningsbalansens komponenter ger inte värdet på BNP. Värdena för de två senaste aktuella åren är däremot additiva.

Bidrag till BNP-utvecklingen: De uppgifter som redovisas som bidrag till BNP-utvecklingen avser säsongrensade värden och är inklusive importinnehållet i respektive delaggregat.

Jämförbarhet med primärstatistik: Vid sammanställning av nationalräkenskaper används en mängd primärstatistiska uppgifter. Statistiken har ofta täckning och definitioner som inte helt motsvarar NR-systemets krav, varför tillägg och korrigeringar görs. Om tillgängliga data inte ger en samstämmig bild av den ekonomiska utvecklingen vidtas justeringar i NR. Detta leder till att publicerade uppgifter från primärstatistik och NR ibland kan avvika från varandra. Avvikelser kan också förekomma på grund av att aktualiteten kan vara olika. Se till exempel publikation BNP kvartal 2008:1 för en beskrivning av skillnaderna mellan kalenderkorrigeringen i NR och AKU.

Avstämning: BNP beräknas med hjälp av tillgänglig statistik från såväl användningssidan som från produktionssidan. Dessa beräkningar ger inte exakt samma resultat. För att eliminera differenserna görs därför avstämningsjusteringar.

Sparkvot: Sparkvoten definieras som sparande i förhållande till disponibel inkomst. Sparandet, och därmed sparkvoten, kan beräknas inklusive eller exklusive sparandet i tjänste- och premiepensioner.

Publicering

De aktuella kvartalstabellerna från 1993- finns i Excel på www.scb.se/nr0103 samt i de statistiska databaserna. Vissa serier har kompletterats med uppgifter tillbaka till år 1980 och huvudaggregaten till år 1950.

Nästa publiceringstillfälle

2017-05-30 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Mickael Kyrlis

Telefon
010-479 49 81
E-post
mickael.kyrlis@scb.se

Viktoria Marmdal

Telefon
010-479 46 28
E-post
viktoria.marmdal@scb.se