Till innehåll på sidan

Revidering av antalet arbetade timmar i Nationalräkenskaperna

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) har reviderat antalet arbetade timmar. Som en följd har även antalet arbetade timmar reviderats i Nationalräkenskaperna. Statistikdatabasen är uppdaterad med de korrekta värdena.

I tabellen nedan redovisas de tidigare publicerade värdena och de korrekta värdena i årstakt, dvs jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

 Publicerat 28 augusti, procent Korrekta värden, procent Revidering, procentenheter
  Kv1 Kv2 Kv1 Kv2 Kv1 Kv2
Näringslivet ‑1,1 ‑8,5 ‑0,5 ‑6,8 0,6 1,7
Offentliga myndigheter ‑2,2 ‑1,6 ‑1,8 ‑0,7 0,4 0,9
HIO ‑2,8 ‑5,9 ‑2,4 ‑4,8 0,4 1,1
Totalt ‑1,5 ‑6,6 ‑0,9 ‑5,1 0,6 1,5

BNP har inte reviderats vid det här tillfället. Effekten av de reviderade timmarna ligger väl inom det som kan anses vara den osäkerhet som omgärdar de kvartalsvisa beräkningarna av BNP-tillväxten. Även om BNP:s volymutveckling, dvs. tillväxttakten i fasta priser, påverkas i viss mån bedöms effekten vara liten; +0,1 till +0,2 procentenheter i kalenderkorrigerad årstakt för andra kvartalet 2020 och mindre för det första kvartalet. BNP i löpande priser påverkas inte.

Korrigeringarna kommer att beaktas, tillsammans med andra uppdateringar av statistikunderlaget för de aktuella kvartalen, i samband med beräkningen av det tredje kvartalet 2020 som publiceras i slutet av november.