Till innehåll på sidan

Offentligt ägda företag 2015:

Negativt resultat för landstingsägda företag

Statistiknyhet från SCB 2016-12-07 9.30

Efter två år med ett positivt årsresultat uppvisade landstingsägda företag ett negativt resultat år 2015. Resultatet blev -335 miljoner kronor jämfört med 96 miljoner år 2014, en minskning med 431 miljoner.

Orsaken till detta beror till stor del på att de finansiella kostnaderna har ökat, samtidigt som bokslutsdispositionerna har minskat.

Den totala balansomslutningen uppgick till 79 miljarder, vilket innebär en ökning med 10 miljarder jämfört med år 2014.

Avkastning på eget kapital har minskat med 0,4 procentenheter under 2015 till -4,4 procent för landstingsägda företag. Soliditeten har minskat med 1,8 procentenheter till 15,3 procent.

Förbättrat resultat för kommunägda företag

Till skillnad från landstingsägda företag så förbättrades resultatet för de kommunägda företagen med 2,9 miljarder jämfört med 2014. Det redovisade resultatet år 2015 var 14,9 miljarder.

Balansomslutningen för de kommunägda företagen uppgick till 1 261 miljarder år 2015, vilket är en ökning med 98 miljarder. På tillgångssidan är det främst de materiella anläggningstillgångarna som ökat. På skuldsidan ökade det egna kapitalet, de långfristiga skulderna och de kortfristiga skulderna.

Avkastningen på det egna kapitalet minskade från 6,9 procent till 6,5 procent under 2015. Soliditeten ökade från 21,6 procent till 23,1 procent.

Positivt resultat för statligt ägda företag

Det redovisade årsresultatet var positivt även för statligt ägda företag och uppgick till 22 miljarder. Det är en ökning med 28,4 miljarder jämfört med år 2014. Orsaken till det förbättrade resultatet är framförallt en ökning av finansnettot och bokslutsdispositionerna som tillsammans har ökat med 57 miljarder sedan föregående år. Den totala balansomslutningen uppgick till 1 846 miljarder, vilket motsvarar en ökning med 80 miljarder jämfört med år 2014.

För år 2015 redovisade de statligt ägda företagen en avkastning på eget kapital på 3,7 procent. Det är en förbättring med 3,6 procentenheter jämfört med året innan. Soliditeten har försämrats med 2,2 procentenheter och uppgick till 24,2 procent år 2015. Ökningen av skulderna har varit större än ökningen av det justerade egna kapitalet.

Definitioner och förklaringar

Avkastning på eget kapital räknas fram genom att dividera resultatet efter finansiella poster med justerat eget kapital. Soliditet är lika med justerat eget kapital dividerat med totala tillgångar. Justerat eget kapital är lika med eget kapital plus 72 procent av obeskattade reserver.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se

Förfrågningar

Caklin Doganson

Telefon
010-479 68 24
E-post
caklin.doganson@scb.se